Právne predpisy o ľudských právach a ich uplatňovaní v školách


1. Dohovor o ochrane základných práv a slobôd, publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 209/1992 Z.z.

2. Dohovor o právach dieťaťa, publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 104/1991 Z.z.

3. Dohovor o zákaze diskriminácie v oblasti vzdelávania, slovenský preklad zatiaľ nebol uverejnený v Zbierke zákonov.

4. Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 588/2001 Z.z.

5. Medzinárodný pakt o hospodárskych sociálnych a kultúrnych právach, publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 120/1976 Zb.

6. Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 160/1998 Z.z.

7. Ústava Slovenskej republiky, publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 460/1992 Z.z.

8. Všeobecná deklarácia ľudských práv, publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom DE01/48 Zb.

9. Vyhláška MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení neskorších predpisov

10. Vyhláška MŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov

11. Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

12. Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

13. Vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach

14. Vyhláška MŠ SR č. 311/2004 Z.z. o poskytovaní štipendií žiakom stredných a špeciálnych škôl

15. Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z.z. o školskej inšpekcii

16. Vyhláška MŠ SR č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

17. Zákon č.281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a o príspevku na dieťa v znení neskorších predpisov

18. Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

19. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

20. Zákon č.138/2004 Z.z.o správnom konaní (správny poriadok)

21. Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

22. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
Hľadanie