Školský rok 2002/2003

Brány školy sa v školskom roku 2002/2003 otvorili 2. septembra  2002. Slovo na úvod dostali žiaci, ktorí vystúpili krátkym kultúrnym programom, pod vedením Mgr. J. Dráfyho.

Slávnostný príhovor PaedDr. V. Hrabovskej, riaditeľky školy, si vypočuli nielen pracovníci školy, žiaci, rodičia, ale aj hostia, ktorí prijali pozvanie: starosta obce Semerovo Imrich Hrabovský, predseda PD Semerovo Ing. Balogh, predsedníčka ZRŠ T: Jagerčíková.

V úvodnom príhovore riaditeľka školy okrem povinností žiakov, pripomenula významné udalosti slovenských dejín – 10. výročie SNP a 10. výročie Ústavy Slovenskej republiky.

Devätnástim žiakom prvého ročníka zaželala veľa vytrvalosti, húževnatosti a úspechov v učení. Rodičom veľa trpezlivosti s deťmi a dobrú spoluprácu so školou.

Vyslovila tiež poďakovanie obci Semerovo za darček zakúpený všetkým prvákom, zo Semerova i Čiech, v podobe celej sady zošitov s logom školy a znakom obce.   Úprimne poďakovala sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc: p. Košán ( firma Obnova ), PD Semerovo, p. Turský, p. Hatalová, p. Bóriková, Dr. Kontrová, p. Šimová.

Oboznámila všetkých prítomných s personálnym obsadením školy:

- na voľné miesto po PaedDr. J. Mičekovej nastúpi Mgr. M. Mellenová.

Mgr. I. Rehákovú zastúpi p. uč. D. Čerháková.

Školský rok 2002/2003 začalo 168 žiakov v deviatich ročníkoch pod vedením týchto triednych učiteľov:

 • 1.ročník – PaedDr. Mária Velčická

 • 2.ročník – p. uč. Dagmar Čerháková

 • 3.ročník – Mgr. Mária Mellenová

 • 4.ročník – Mgr. Miroslava Kiripolská

 • 5.ročník – Mgr. Richard Kiripolský

 • 6.ročník – Ing. Mária Baloghová

 • 7.ročník – p. uč. Viktória Poláková

 • 8.ročník – Mgr. Klára Lyznarová

 • 9.ročník – p. uč. Lýdia Dzurejová

 • Náboženská výchova – d. p. f. Stanislav Šipoš

 • bez triednictva – Mgr. Jozef Dráfy

 • výchovný poradca – Mgr. Richard Kiripolský

 • ŠKD – p.vychovávateľka - Štefánia Ujváriová

 • zástupkyňa riaditeľky školy – Mgr. Zdenka Vindišová

Riaditeľka školy vyhodnotila zber papiera uskutočnený v júni v škol. roku 2001/2002 nasledovne:

 • 1.miesto: R. Mokráš (2.roč.) – 181 kg

 • 2.miesto: J. Mellenová (7.roč.) – 107 kg

 • 3.miesto: H. Baloghová (4.roč.) – 103 kg

 • najlepšia trieda: 2.ročník (vlaňajší 1.ročník) - 435 kg, priemer na 1 žiaka – 31 kg

V školskom roku 2002/2003 žiaci pracovali v týchto záujmových krúžkoch:

 • Zdravotnícky – PaedDr. M. Velčická

 • Dramatický – p. uč. D. Čerháková

 • Hudobný – Mgr. J. Dráfy

 • Literárno-dramatický I. – p. uč. V. Poláková

 • Literárno-dramatický II. – Mgr. K. Lyznarová

 • Vybíjaná – p. uč. L. Dzurejová

 • Futbalový – Mgr. R. Kiripolský

 • Výtvarno-regionálny – Mgr. M. Kiripolská

Študijné výsledky

Na konci školského roka dosiahli žiaci jednotlivých ročníkov nasledujúce študijné výsledky:

Ročník:          počet žiakov: prospeli:         neprospeli:     samé jednotky:

1.                         19                  19                      0                          ––––

2.                         15                  15                      0                          8

3.                         22                  21                      1                          7

4.                         17                  17                      0                          4

5.                         18                  18                      0                          3

6.                         21                  21                      0                          6

7.                         18                  18                      0                          3

8.                         20                  20                      0                          3

9.                         18                  18                      0                          3

 

Na základe rozhodnutia pedagogického zboru, vedenia školy a so súhlasom starostu obce sa každoročne vyhlasuje najúspešnejší žiak/žiačka školy. V školskom roku 2002/2003 prevzala Cenu starostu obce Semerovo Lucia Jagerčíková, žiačka 8. ročníka za výchovno-vyučovacie výsledky, správanie a úspešnú reprezentáciu školy.

Najúspešnejší žiaci jednotlivých tried:

 • 1.ročník: Dianka Kečkéšová

 • 2.ročník: Veronika Skačanová

 • 3.ročník: Dávid Garai

 • 4.ročník: Henrieta Baloghová

 • 5.ročník: Simona Gulišová

 • 6.ročník: Andrej Kiripolský

 • 7.ročník: Lukáš Žáčik

 • 8.ročník: Marián Kečkéš

 • 9.ročník: Lenka Hanáková

Za celý školský rok žiaci spolu vymeškali 13 461 hodín, z toho bolo 9 hodín neospravedlnených.

Ročník:            ospravedlnené hodiny:              neospravedlnené hodiny:

1.                                        735                                                     0

2.                                     1801                                                      0

3.                                     1724                                                      0

4.                                     1005                                                      0

5.                                     1344                                                      2

6.                                     1948                                                      3

7.                                     1475                                                      0

8.                                     1517                                                      0

9.                                     1903                                                      4

Triedni učitelia nenavrhli zníženú známku zo správania.

Mimoškolská činnosť

V školskom roku 2002/2003 reprezentovali žiaci svoju školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach.

Účasť v okresných súťažiach:

Mladí zdravotníci: A. Baloghová, H. Baloghová, P. Skočková, V. Kiripolský, M. Filip.

Atletika: M. Bajla, M. Kečkéš, M. Bednárik, V. Kiripolský, L. Koláriková, M. Rozembergová.

Pytagoriáda: K. Jagerčíková, H. Baloghová.

Slávik Slovenska: D. Kečkéšová, V. Haládiková.

ZUČ: L. Norovský, L. Jagerčíková.

Rozprávkové vretienko: V. Skačanová, L. Jagerčíková.

Šaliansky Maťko: J. Havlíková, R. Balog.

Žiaci pravidelne píšuci príspevky v podobe slohových prác do súťaží: Boj proti drogám, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Európa v škole, Energia – T. Grofič, A. Gašparík, R. Balogh, E. Sengeveinová, F. Mihálik, L. Jagerčíková, R. Miháliková, J. Mellenová, S.. Grofičová, M. Bagalová, L. Žáčik, T. Balogh, M. Balogh, D. Jančár, L. Hanáková, L. Havlíková.

Olympiáda anglického jazyka : l. Hanáková, M. Tóth.

Futbal: M. Bajla, Ľ. Bajla, F. Mihálik, I. Lukáč, M. Kečkéš, K. Cimbalík, R. Kotora, M. Bartko, M. Bednárik, P. Macek, R. Kuki, M. Korytiak, A. Kiripolský, A. Gašparík, V. Kiripolský, D. Janíček, T. Kuki.

Umiestnenie v okresných súťažiach:

Atletika – hod kriketovou loptičkou: Milan Bednárik ( 9.roč. ) – 2. miesto

ZUČ: Lucia Jagerčíková ( 8.roč. ) – Cena poroty

Rozprávkové vretienko: Lucia Jagerčíková ( 8.roč. ) – 3. miesto

Európa v škole: Veronika Skačanová ( 2.roč. ) a Filip Mihálik ( 8.roč. ) – 3. miesto

Šaliansky Maťko: Roman Balogh ( 6.roč. ) – 3. miesto

Matematická olympiáda: úspešní riešitelia Andrej Kiripolský ( 5.roč. ), Lukáš Žáčik ( 7.roč. ) a Dalibor Martinček ( 9.roč. )

Pytagoriáda: úspešní riešitelia Andrej Kiripolský ( 6.roč.), Lukáš Žáčik ( 7.roč. ), Simona Gulišová ( 5.roč. )

Biologická olympiáda: Andrej Kiripolský ( 6.roč. ) – 3. miesto

Vybíjaná ( dievčatá 4., 5., 6. roč: R. Miháliková, M. Skačanová, E. Sengeveinová, O. Gubricová, M. Kubincová, S. Kukiová, S. Gulišová, a. Jakabová, A. Baloghová, J. Havlíková, A. Bujdáková, Z. Zemanovičová     - 3. miesto

Súťaž v spoločenských tancoch: Lucia Jagerčíková a Marián Kečkéš ( 8.roč. ), 1. miesto

Umiestnenie v celoslovenských súťažiach:

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko:

Lenka Hanáková  a  Ľubica Havlíková ( 9. roč. )   - Mgr. K. Lyznarová

MAKS: Maroš Bajla ( 8. roč. ), Marián Kečkéš ( 8. roč. ) – Ing. M. Baloghová

Projekt Cesta a ja: žiaci 4. ročníka – Mgr. M. Kiripolská

Projekt Živá príroda: žiaci 1., 4., 7., 9. ročníka pod vedením PaedDr. M. Velčickej, Mgr. M. Kirpolskej, p. uč. V. Polákovej, p. uč. L. Dzurejovej a Mgr. R. Kiripolského.

Najvýznamnejšie udalosti :

September:

-  Týždeň A. Bernoláka – žiaci 7.,8. ročníka navštívili pomník, pamätnú tabuľu, kaplnku A. Bernoláka v Nových Zámkoch.

-  vypočuli prednášku o živote a diele autora vo Vlastivednom múzeu v Nových Zámkoch.

-  prezreli si regionálnu výstavu „ Od kolísky po truhlu „

Október:

-  8.10. Prvý európsky deň rodičov a škôl, hlavným organizátorom a koordinátorom realizácie bola Slovenská rada rodičov a škôl v spolupráci s rodičovskými združeniami – žiaci, učitelia, rodičia spoločne pracovali a zapájali sa do rôznych aktivít ( práca s prírodným materiálom, pozorovanie prírody, pozorovanie mikroskopom, zhotovovanie vtáčích búdok, zhotovovanie masiek, spoločné čítanie kníh, kreslenie, počúvanie hudby, návšteva materskej škôlky a aktivity so škôlkármi ). Na záver predsedníčka ZRŠ poďakovala prítomným za účasť a vyhodnotila najlepší pracovný kolektív, ktorý obdržal „ putovného maskota “ Získali ho žiaci 8. ročníka. Na podujatie prijali ozvanie hostia: PaedDr. Z. Farkašová, PaedDr. A. Lukáčová.

-  Deň športu – žiaci ročníkov 1. – 9. si vyskúšali športové schopnosti na deviatich stanovištiach.

-  Týždeň zdravej výživy – výstava zeleniny a ovocia v triedach a na chodbe školy.

November:

-  Sviatok Všetkých svätých – žiaci 5.-9. ročníka si pripomenuli významné osobnosti Semerova.

December:

-  6.12. – sv. Mikuláš v sprievode anjela a čerta zavítal do školy už v ranných hodinách a rozdal žiakom sladkosti. V poobedňajších hodinách bola organizovaná diskotéka v MKS.

-  kalendárny rok 2002 žiaci ukončili tradičnou slávnostnou Vianočnou akadémiou, ktorú si pozreli hostia: PaedDr. Z. Farkašová, PaedDr. B. Lukáčová.

Január:

-  žiaci 8. ročníka navštevovali Kurz spoločenského tanca v Nových Zámkoch, pod vedením pána Kellera, ktorý úspešne ukončili „venčekom“.

-  uskutočnil sa stolnotenisový turnaj žiakov 5.-9. ročníka: víťazom I. kategórie sa stal Ladislav Benyak ( 6.roč. ), víťazom II. kategórie sa stal Ivan Lukáč ( 8.roč. ), celkovým víťazom bol Ivan Lukáč.

Február:

-  ako každoročne bol usporiadaný Ples rodičov a učiteľov s bohatou tombolou.

-  OÚ Semerovo v MKS zorganizoval pre žiakov tradičný maškarný ples.

Marec:

-  žiaci a učitelia si pripomenuli Mesiac knihy výstavkou kníh umiestnenou na chodbe školy.

-  prebehlo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Rozprávkové vretienko ( 1.-9.roč. ). Víťazkou I. kategórie sa stala žiačka V. Skačanová ( 2.roč. ), víťazkou II. kategórie – L. Jagerčíková ( 8.roč. ).

-  uskutočnilo sa školské kolo Slávik Slovenska ( 1.-9.roč. ). Do okresného kola postúpili žiačky D. Kečkéšová ( 1.roč. ), V. Haládiková ( 6.roč. ).

-  v MKS si žiaci vypočuli nestarnúce pesničky K. Gotta v podaní známeho imitátora.

-  Deň učiteľov – pedagogickí i nepedagogickí pracovníci oslávili svoj sviatok príjemným kultúrnym podujatím, na ktorom vystúpila populárna speváčka L. Volejníčková. Toto podujatie zabezpečilo vedenie školy v spolupráci s OÚ v Semerove.

Apríl:

-  v deviatom ročníku prebehlo testovanie žiakov, ktorí si podali prihlášky na gymnáziá, tzv. Monitor 9 ( L. Hanáková, Ľ. Havlíková, D. Martinček ). Žiaci boli testovaní z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra. Výsledky testov boli nadmieru uspokojivé.

Máj:

-  účasť žiakov 4. ročníka na celoslovenskom vyhodnotení projektu Cesta a ja v Bratislave.

-  účasť na slávnostnom vyhodnotení celoštátneho projektu Živá príroda, ktorý spoluorganizovala na pôde UMB v Banskej Bystrici Slovenská agentúra životného prostredia a britská organizácia Field Studies Council. Do práce na projekte sa zapojili žiaci 1., 4., 7., 9. ročníka pod vedením PaedDr. M. Velčickej, Mgr. M. Kiripolskej, p. uč. V. Polákovej, p. uč. L. Dzurejovej. Do práce na projekte boli zapojení aj rodičia. Slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania finančných odmien sa okrem žiakov a pedagogických pracovníkov zúčastnili aj: riaditeľka školy PaedDr. V. Hrabovská, zástupkyňa školy Mgr. Z. Vindišová, starosta obce I. Hrabovský a Mgr. R. Kiripolský, ktorý pôsobil ako prekladateľ.

-  uskutočnil sa triedny výlet žiakov 7.,8. ročníka – Jedľové Kostoľany

Jún:

- 1.6. – MDD – žiaci školy mali pripravený bohatý športový a kultúrny program, množstvo súťaží a najmä bohatú nádielku sladkostí ( ZRŠ, OÚ, sponzori ).

-  uskutočnil sa jednodňový výlet žiakov 4., 6. ročníka do Bratislavy.

-  prebehol zber papiera ( vyhodnotenie tradične v septembri ).

-  13.6. – k blížiacemu sa záveru školského roka patrí júnová akadémia venovaná Dňu matiek. Tohtoročná akadémia nepozabudla ani na Deň otcov. Pozvanie prijala PaedDr. Z. Farkašová.

-  riaditeľka školy PaedDr. V. Hrabovská sa vo svojom slávnostnom koncoročnom príhovore rozlúčila s Mgr. Jozefom Dráfym, poďakovala sa mu za dlhoročnú prácu a zaželala príjemne strávené chvíle v dôchodku.

-  25.6. sa žiaci deviateho ročníka slávnostne rozlúčili so Základnou školou v Semerove, s pedagogickými i nepedagogickými pracovníkmi, žiakmi ostatných ročníkov.

V školskom roku 2002/2003 navštevovalo deviaty ročník 18 žiakov:

Lenka Hanáková, Ľubica Havlíková, Ľubica Bóriková, Lenka Šáteková, Mária Rozembergová, Jozef Zelovič, Martina Maczkóová, Ľubica Nagyová, Žaneta Gáborová, Michal Mirga, Milan Bednárik, Štefan Vetter, Tomáš Mellen, Mário Bartko, Marek Tóth, Tomáš Árva, Dalibor Martinček, Jaroslav Dudáš, triedna učiteľka Lýdia Dzurejová.

 
Hľadanie