Školský rok 2007/2008

Vážení   hostia,  rodičia, pedagogickí a prevádzkoví pracovníci, milí  žiaci  !

Školský život má svoj nezameniteľný rytmus - pravidelne sa v ňom striedajú dni vyučovania a prázdnin. Prázdniny uplynuli a viem , že by sme ich všetci chceli mať ešte trochu dlhšie. Doznievajú v nás spomienky na prežité prázdninové dni, ale určite, aj keď to málokto priznáva, sa väčšina z vás už na nový školský rok teší. Áno, verím vám, že prázdniny boli príjemnejšie. Poslúžili vám na to, aby ste si oddýchli a načerpali nových síl do opätovnej práce. Aj keď musím skonštatovať, že ani cez prázdniny naša škola neosirela, žila džavotom detí a mládeže celé dva mesiace v ktorých ste navštevovali internetovú učebňu a športoviská, ktoré boli otvorené každý pracovný deň.
Vitajte teda v škole, žiaci a na otázku, čo Vás tu čaká, odpoviem jednoducho - dar. Dar, ktorý Vám každoročne pripravujú Vaši pedagógovia. Je to predovšetkým vzdelávanie. S vedomosťami Vám teda do daru ponúkame aj  podnety pre zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu Vašej vytrvalosti.   Vitajte teda všetci v škole .
Dnešným dňom, kedy otvárame školský rok 2007/2008 sa už môžete začať tešiť na tie budúce prázdniny, ktoré si zaslúžite ako odmenu, že ste zas postúpili o stupienok vyššie. Iste poznáte ten príjemný pocit, čo vo vás vyvolá zdolanie ťažkej prekážky. Tomu, čo človek získa ľahko, dlho sa neteší. Skoro všetci postupujete do vyššieho ročníka, teda na každého čaká množstvo nových poznatkov.
Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.
Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z rokov, strávených v školských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Milí prváci, nemáte sa čoho báť. Keď vy budete chcieť, s pomocou pani učiteľky sa všetko podarí - niektorému rýchlejšie, iný bude potrebovať na to viac času, ale sľubujem vám, že na konci školského roka si všetci prečítate svoje prvé vysvedčenie.
Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú tu medzi nami po prvýkrát, preto že sa prisťahovali do našej obce cez prázdniny.

Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky a Monitor. Pripomínam vám to už teraz, aby ste s prípravou začali hneď zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.   

Nový školský  rok  sa pre Vás žiakov od  predchádzajúcich  rokov  líšiť  nebude. Čakajú  nás  tie  isté úlohy a povinnosti  -  dobre  sa  učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca s počítačmi, ktorej vyučovanie začne už od 3. ročníka, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu.

Mám na úvod aj  tri zaujímavé  správy o úspechu našej školy v rámci celoslovenských projektov :

Zdravie v školách s finančnou podporou MŠ 60 000.-SK . Ostatné projekty nebolo ešte vyhodnotené .  

Za najvýznamnejší považujem medzinárodný úspech so schváleným projektom SAAIC COMENIUS - partnerstvo škôl na medzinárodnej úrovni .

Koordinujúcou inštitúciou je naša základná škola .

Partnerskými školami sú :

CP Nuestra Senora de la Antigua ,

Cebolla , Španielsko,

Szkola Podstavova 3 , Poľsko.

Verejnosť hodnotí školu podľa niektorých kritérií - podľa výsledkov jej žiakov, podľa počtu prijatých žiakov na stredné školy a podľa počtu žiakov , ktorí majú problémy so svojim správaním.

Dobrá škola je tá, ktorá dáva o sebe čo najmenej negatívnych informácií. Na získanie dobrého hodnotenia je treba vykonať veľa dobrých skutkov, ale stačí jeden zlý, aby pokazil celý obraz. Preto by ste nemali byť ľahostajní k neslušnému správaniu zopár jednotlivcov.

Dovoľujete im tým znevažovať dobré meno našej školy, výborné výsledky dosiahnuté pod vedením všetkých pedagógov.

Veď naša malá škola má naozaj dobré meno - nielen na úrovni okresu, kraja, Slovenska, tiež v rámci Európskej Únie, ale s hrdosťou môžem povedať, že spoločnosť Maikrosoft z USA nás zaradila medzi progresívne svetové školy.  Preto aj dnes na vás apelujem, neničte naše dobré meno, ale ochraňujte všetko to, čo v škole máme .

Vyučovanie  podľa  rozvrhu  hodín  sa  začne  v utorok  4. septembra.

V školskom roku 2007/2008 vás bude vyučovať 9 pedagogických  pracovníkov, pani zástupkyňa, pán farár – školský dekan , vychovávateľka ŠKD a ja.

I. ročník   : Mgr.Ingeborg Reháková
II. ročník    :   Mgr.Miroslava Kiripolská
III. ročník   :  PaedDr.Mária Velčická
IV. ročník   : Mgr. Pani uč. Lýdia Dzurejová
V. ročník  :  Mgr. Viktória Bednáriková
VI. ročník   :   Ing.Mária Baloghová
VII. ročník    :  Mgr. Helena Boldizsárová
VIII. ročník : Mgr.Dušan Lukáč
IX. ročník : p.učiteľ Jozef Stauth

náboženskú výchovu: PaedDr. Stanislav Šipoš, šk. dekan do 17.11.2007

Mgr. Pavol Čurka, farár od 27.11.2007

výchovný poradca školy  : Mgr. Ingeborg Reháková

ŠKD – Ing. Petra Šemeláková

zástupkyňou riaditeľky školy  : Mgr. Zdena Vindišová


Pomáhať nám budú :

prevádzkoví pracovníci : p.Ľudmila Čelková ,

p.Milan Jamečný - školník

pani upratovačky - Balážová a Havlíková

pracovníčky ŠJ - Ing. Balážová - vedúca

p. Gabriela Baloghová, Katarína Tóthová, Júlia Mellenová - kuchárky.

Dnes sa v triedach oboznámite s rozvrhom hodín a dostanete ďalšie potrebné informácie.

Dostanete informácie o možnosti využiť vzdelávacie poukazy na naše krúžky, rodičom oznamujem a pozývam na deň otvorených dverí a na 6. európsky deň rodičov a škôl.

Je pred nami 10 mesiacov  školského roka 2007/2008. Aj keď sa budú striedať dni slnečné i zamračené, nech v našich srdciach a dušiach prevláda láska a porozumenie.

Zaželajme si spoločne, aby sme  v zdraví a pokoji naplnili dni tohto školského roka nerušenou prácou, aby výsledky, ktoré dosiahneme priniesli hrdosť a spokojnosť deťom, rodičom i nám pedagógom.

Rodičom  prajem  trpezlivosť   so  svojimi   deťmi -  hlavne  s prváčikmi, dobrú  spoluprácu  so  školou, vás  milí  hostia,  prosím, aby  ste  nám  pomáhali tak  ako  doteraz.

Na záver chcem Vám všetkým - členom Rady školy, Rodičovského združenia, všetkým rodičom detí, ktorých deti navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Semerova a  Čiech - povedať už vopred  - ďakujem .

Učiteľ národov J.A.Komenský vyslovil hlbokú myšlienku :

Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať.

Nech je táto myšlienka mottom pre tento školský rok.

Záver školského roka

Vážení  starostovia obce Čechy a Semerovo,
vzácni hostia, členovia Rady školy, rodičovského združenia,
pedagogickí pracovníci, rodičia, milí žiaci !
Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne privítala na slávnostnom ukončení šk. roka 2007 / 2008. Ako dobre, že sme sa dočkali a môžeme sa rozutekať za dobrodružstvom leta, ku ktorému neodmysliteľne patrí slnko, voda, dobrá zábava a kopec veselých zážitkov. Už len niekoľko okamihov nás delí od chvíle, keď posledné zvonenie školského zvončeka ukončí pre nás všetkých tento školský rok. Brány školy sa  zatvoria a my sa na dva mesiace rozlúčime. Rozlúčky bývajú obyčajne smutné, tá, ktorá je dnes, je výnimkou, pretože vidím vo vašich očiach iskričky radosti a akoby som počula i to slovo -  KONEČNE !
Skôr však, ako sa rozídeme, chcem sa vám pred prázdninovým časom prihovoriť. Záver školského roka je naším zberom úrody. Teda my sa dnes pozrieme, čo sa nám podarilo dosiahnuť v školskom roku 2007/2008, v priebehu  10. mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a predovšetkým, aby sme mohli odmeniť najúspešnejších žiakov našej školy, vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi .
V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 152 žiakov :
v 1. až 4.ročníku  - 79   žiakov,  
5. až 9.ročníku  - 73   žiakov

Aký bol prospech ?
1. roč. 22 ž. prospelo 20, neprospeli  2 žiaci,                 
2. roč. 15 ž. všetci prospeli, z toho  so samými jednotkami 7,
3. roč. 20 ž. všetci prospeli, z toho  samé jednotky 12,
4. roč. 22 ž. všetci prospeli, z toho samé jednotky 10 žiakov,
5. roč. 11 ž. všetci prospeli ,   samé jednotky 3 žiaci,
6. roč. 15 ž. všetci prospeli, samé jednotky 1,
7.  roč. 14 ž. všetci prospeli , samé jednotky 2 žiaci,
8. roč. 19 ž. prospelo 15, neprospeli 4, samé jednotky 4,
9.  roč. 14 ž. všetci prospeli, samé jednotky  2  žiaci,                  

Za celý školský rok ste spolu vymeškali 19.703 hodín, z toho bolo 6 neospravedlnených.
1. r.  2550,  
2. r. 1371,
3.r. 1915,  
4. r. 2650,  
5 .r.  1466,  
6. r.  2059,  
7. r  2852,  
8. r.  3365,  
9. r. 1475
Najlepšiu dochádzku mali žiaci 2.a 9.ročníka, najviac hodín vymeškali žiaci 4 .                     a 7 . ročníka.

Správanie ?
Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali v rámci šk. poriadku. Vyskytli sa prípady porušovania školského poriadku, najmä počas prestávok, tiež počas vyučovania a hlavne po skončení vyučovania / behanie z triedy do triedy, ničenie školského majetku - nových soc. zariadení, vstupných dverí na triedach , čmáranie a kreslenie na školské lavice ,odvrávanie, používanie nevhodných slov, potulovanie sa po obci vo večerných hodinách, návšteva pohostinských zariadení ,diskoték a iné .              
Pochváliť za správanie snáď môžem približne polovicu žiakov a to je málo.
Z rozhodnutia pedagogickej rady dostalo 9 žiakov pochvaly od triedneho učiteľa  a napomenutie za nevhodné správanie 2 žiaci. Zníženú známku zo správania nebola udelená.

To príjemnejšie :
V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach a výtvarných. Tí, ktorí boli účastníci okresných súťaží budú odmenení z prostriedkov rodičovského združenia, tí ktorí boli úspešní na medzinárodných, celoštátnych, krajských a v okresných súťažiach dostanú odmenu z prostriedkov obce Semerovo, najlepší žiaci jednotlivých ročníkov pánom Ing. Petrom Baloghom – z Agrospolu Semerovo .
Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala pedagógom za prípravu žiakov na  úspešnú vianočnú a májovú akadémiu s medzinárodnou účasťou, či účinkovanie na iných spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce.
Poďakovanie vedenia školy patrí Vašim učiteľom za náročnú a obetavú prácu, vynaloženú v tomto šk. roku vo všetkých ročníkoch a vo všetkých vyučovacích predmetoch.
V rámci medzinárodného projektu SOCRATES  sme privítali zahraničných hostí zo Španielskej Cebolly a Poľského Niska na našej škole, obci a na Slovensku a ukončili sme ako koordinátori 3-ročný medzinárodný projekt .
Poďakovanie patrí všetkým našim učiteľom, žiakom, rodičom, sponzorom a Obecnému zastupiteľstvu. Bez ich spoločnej pomoci by sme nedokázali takúto veľkú akciu zorganizovať. Koordinátormi projektu boli Mgr. Dušan Lukáč a pán učiteľ Jozef Staudt .
Škola získala medzinárodný certifikát vzdelávacieho strediska dospelých +40AP ako jedna zo 42 základných a stredných škôl na Slovensku. Obhájili sme certifikát Microsoft IT Akademy so zaradením do celosvetovej siete škôl zameraných na vzdelávanie počítačovej gramotnosti je ich na Slovensku spolu len 97, škola je oficiálnym vzdelávacím strediskom MŠ SR celoštátneho projektu Infovek, FIT a Naučme sa viac.
V tomto kalendárnom roku sme preškolili približne 250 pedagógov z okresu Nové Zámky. Ďakujem pani učiteľke Ing. Márii Baloghovej, ako vedúcej internetovej učebne, ktorá získava čim ďalej tým viac návštevníkov.  
Poďakovanie patrí za plnenie podmienok OTVORENEJ ŠKOLY a riešenie projektov Zdravá škola, regionálna výchova, Otvorená škola šport a internet. Školský areál je otvorený každý deň do 18,oo hodiny a to platí aj počas prázdnin, internetová učebňa bude tiež sprístupnená, termíny nájdete zverejnené na videotexte obce.
Ďakujem pedagógom, za organizovanie vzdelávacích krúžky pre žiakov : Angličtina hrou, Detský svet, Druhácky krúžok, Futbalový krúžok, Krúžok anglického jazyka, Literárno-dramatický krúžok, Mulltimediálny krúžok, Regionálno-enviromentálno-výtvarný, Práca s počítačom ml. žiaci, Práca s počítačom st. žiaci, Športový krúžok, Žurnalistický krúžok, Čitateľský krúžok, Čísla v obrazoch.
Ďakujem za dobrú spoluprácu a pomoc predovšetkým Obecného zastupiteľstvu Semerovo a Čechy, ktoré vytvárajú podmienky na udržanie spoločného školského obvodu základnej školy, štát prepláca cestovné žiakom z Čiech, využívame možnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom, štipendiá a učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi.
Ďakujem členom bývalej Rady školy za prácu a podporu jej volebné obdobie skončilo v máji 2008. Poďakovanie patrí všetkým za pomoc, bez ktorej by bol školský rok, ktorý dnes končíme oveľa ťažší.
Nová Rada školy pri  ZŠ Semerovo  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jej volebné obdobie skončí v roku 2012  a prebehla voľba nových členov a predsedníčky rady školy .
Členovia rady školy:
P.č.    Meno a priezvisko    Funkcia    Zvolený /delegovaný/ za  
1.    JUDr.Helena Kontrová    predseda    nominovaná za Obec Semerovo
2.    Michaela Lisická    podpredseda     zvolená za rodičov
3.    Ing. Mária Baloghová    členka     zvolená za pedag. pracovníkov
4.    Tatiana Jagerčíková    členka     zvolená za rodičov
5.    Ing. Marek Šemelák    člen     nominovaný za Obec Semerovo
6.    Viera Jančárová    členka     nominovaná za Obec Čechy
7.    Dušan Bagala    člen     nominovaný za Obec Semerovo
8.    Jozef Staudt    člen     zvolený za pedag. pracovníkov
9.    Helena Balážová    členka     zvolená za prev. pracovníkov
10.    Gabriela Žáčiková    členka     zvolená za rodičov
Ďakujem za pomoc pri organizovaní medzinárodnej návštevy, 6. európskeho dňa rodičov a škôl, rodičovskú zábavu, deň detí, Mikuláša, vianočnú a májovú akadémiu, za podporu celému Rodičovskému združeniu a sponzorom : Ing. Petrovi Baloghovi - Agrospolu Semerovo, Gamote Agro teraz R.A.B. spol. s r.o. Ing. Branislava Becíka, stredisko Semerovo, firme Lówe Trans Milady Čerešovej, pani Kataríne Hatalovej, Jozefovi Otrubovi, Dr. Helene Kontrovej, Miroslavovi Slobodníkovi, poslancovi Dušanovi Bagalovi, všetkým menovaným i  nemenovaným semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom školy, ktorým záleží na zachovaní školy v našej obci. Poďakovanie patri aj za slová uznania vzácnym hosťom, ktoré odzneli na záverečnom slávnostnom stretnutí Comenius, krajskému týždenníku MY za naše spravodaje, ktorými predstavujeme našu činnosť širokej verejnosti.   
Ďakujem Obci Semerovo, ktorá je našim zriaďovateľom a najväčším sponzorom. Vďaka jej iniciatíve, mali naši žiaci, pedagógovia a  občania  príležitosť potešiť sa zo vzácnej návštevy priateľov z Poľska a Španielska.
Vďaka všetkým sponzorom, ich pochopeniu a pomoci sme nerušene mohli vykonávať vých. vyučovaciu prácu, mimoškolskú činnosť a zapájať sa do  vedomostných, estetických, literárnych, športových súťaží a projektovej práce. Nemôžem zabudnúť na kolektív tých žiakov, ktorí pod vedením pani učiteľky Boldizsárovej pripravovali a vydávali veľmi pekný a zaujímavý školský časopis.
Ďakujem Vám všetkým.
Milí žiaci. O pár minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov niektorí šťastní, spokojní, iní menej.     
Žiakom 9. ročníka, ktorí odchádzajú na stredné školy  prajem, aby úspešne vykročili do života, nech sa im darí tak ako v úspešnom MONITORE 9.
Prajem Vám pekné slnečné prázdniny a dovidenia 2. septembra 2008  na zahájení školského roka 2008/2009, podľa možností a  presvedčenia rodičov so všetkými školopovinnými deťmi zo Semerova a Čiech, dôverujte nám, naši pedagógovia sú špičkový pracovníci s fantastickými výsledkami.
2. septembra začneme vyučovať a pracovať podľa nového školského programu  v  1. a 5.ročník.
Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnili medzinárodných, celoslovenských, krajských, okresných a obvodných súťaží, ktorí obdržia malé darčeky z prostriedkov obce Semerovo a rodičovského združenia.

Najlepšími žiakmi jednotlivých ročníkov sa stali  a prosím, aby si prišli prevziať ceny :

1. ročník –Terezka Šemeláková,

2. ročník – Patrik Norovský   

3. ročník – Nikolka Richterová,

4. ročník  - Veronika Baloghová,  

5. ročník-Blanka Žáčiková ,

6. ročník  -Dianka Kečkéšová ,

7. ročník –Peter Baláž,

8. ročník  -Katarína Jagerčíková,

9. ročník  - Andrea Baloghová,

ceny zakúpili  Ing. Peter Balogh.

Cena starostu obce Semerovo  pre  najlepšieho  žiaka  školy v šk. r. 2007/2008 na návrh pedagogickej rady získava

Henrieta Baloghová 9. ročník

 
Hľadanie