Školský rok 2005/2006

Zahájenie školského roku

Vážení hostia, rodičia, pedagogickí a prevádzkoví pracovníci, milí  žiaci  !

Školský život má svoj nezameniteľný rytmus - pravidelne sa v ňom striedajú dni vyučovania a prázdnin. Prázdniny uplynuli a viem , že by sme ich všetci chceli mať ešte trochu dlhšie. Doznievajú v nás spomienky na prežité prázdninové dni, ale určite, aj keď to málokto priznáva, sa väčšina z vás už na nový školský rok teší. Áno, verím vám, že prázdniny boli príjemnejšie. Poslúžili vám na to, aby ste si oddýchli a načerpali nových síl do opätovnej práce. Aj keď musím skonštatovať, že ani cez prázdniny naša škola neosirela, žila džavotom detí a mládeže celé dva mesiace v ktorých ste navštevovali internetovú učebňu a športoviská, ktoré boli otvorené každý pracovný deň.

Vitajte teda v škole, žiaci a na otázku, čo Vás tu čaká, odpoviem jednoducho - dar. Dar, ktorý Vám každoročne pripravujú Vaši pedagógovia. Je to predovšetkým vzdelávanie. Už dávno múdri ľudia povedali, že múdrosť je a zostane najsilnejšou zbraňou v zápase o trvalé hodnoty . S vedomosťami Vám teda do daru ponúkame aj  podnety pre zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu Vašej vytrvalosti. Vitajte teda všetci v škole .

Dnešným dňom, kedy otvárame školský rok 2005/2006 sa už môžete začať tešiť na tie budúce prázdniny, ktoré si zaslúžite ako odmenu, že ste zas postúpili o stupienok vyššie. Iste poznáte ten príjemný pocit, čo vo vás vyvolá zdolanie ťažkej prekážky. Tomu, čo človek získa ľahko, dlho sa neteší. Skoro všetci postupujete do vyššieho ročníka, teda na každého čaká množstvo nových poznatkov.

Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.

Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z rokov, strávených v školských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Milí prváci, nemáte sa čoho báť. Keď vy budete chcieť, s pomocou pani učiteľky sa všetko podarí - niektorému rýchlejšie, iný bude potrebovať na to viac času, ale sľubujem vám, že na konci školského roka si všetci prečítate svoje prvé vysvedčenie.

Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú tu medzi nami po prvýkrát, preto že sa prisťahovali do našej obce cez prázdniny.

Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky a Monitor. Pripomínam vám to už teraz, aby ste s prípravou začali hneď zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.   

Nový  školský  rok  sa pre Vás žiakov od  predchádzajúcich  rokov  líšiť  nebude. Čakajú  nás  tie  isté úlohy  a  povinnosti  -  dobre  sa  učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca s počítačmi, ktorej vyučovanie začne už od 3. ročníka, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu.

Mám na úvod aj  štyri zaujímavé  správy o úspechu našej školy v rámci celoslovenských projektov:

Infovek - Otvorená škola s priznaným finančným príspevkom 100. 000 Sk,  v projekte Otvorená škola šport sme získali dotáciou 52.000,- Sk, v projekte Zdravá škola 50.000 Sk. Je to dobrá správa pre všetkých priateľov, prívržencov, sponzorov školy a hlavne pre našich žiakov na zlepšenie vybavenosti školy.  

Za najvýznamnejší je medzinárodný úspech so schváleným projektom SOCRATES/ COMENIUS 1 - partnerstvo škôl na medzinárodnej úrovni s dotáciou 4900 Euro.

Koordinujúcou inštitúciou je:  St. Patrik Primary School - Gortin, Spojené Kráľovstvo - Severné Írsko

Partnerskými školami sú:

Základná škola Semerovo, SR,
Scoil na Croise Naofa, Kilmacthomas, Írsko
CP Nuestra Senora de la Antigua, Cebolla, Španielsko                        
Szkola Podstanova 3, Nisko, Poľsko.

Využívam túto slávnostnú chvíľu, aby som poďakovala  p.uč. Baloghovej za úspešný projekt Otvorená škola Infovek, manželom Kiripolským za ďalší úspešný projekt Otvorenej školy - Šport  a za medzinárodný projekt  Socrates p. uč. Kiripolskému.

Verejnosť hodnotí školu podľa niektorých kritérií - podľa výsledkov jej žiakov, podľa počtu prijatých žiakov na stredné školy a podľa počtu žiakov , ktorí majú problémy so svojim správaním.

A som smutná z toho, ako asi hodnotí semerovská verejnosť, obyčajní ľudia našu školu, hlavne tí, ktorí chodia denne v jej blízkosti a cez prestávky počujú okrem smiechu nespratný rev, vulgárne nadávky, vidia odpadky pod oknami tried a podobne. Skúste sa zamyslieť a nájsť správne riešenie na uvedené problémy. Každý hodnotí školu zo svojho pohľadu .

Dobrá škola je tá, ktorá dáva o sebe čo najmenej negatívnych informácií. Na získanie dobrého hodnotenia je treba vykonať veľa dobrých skutkov, ale stačí jeden zlý, aby pokazil celý obraz. Preto by ste nemali byť ľahostajní k neslušnému správaniu zopár jednotlivcov.

Dovoľujete im tým znevažovať dobré meno našej školy, výborné výsledky dosiahnuté pod vedením všetkých pedagógov.

Veď naša malá škola má naozaj dobré meno - nielen na úrovni okresu, kraja, Slovenska, tiež v rámci Európskej Únie, ale s hrdosťou môžem povedať, že spoločnosť Maikrosoft z USA nás zaradila medzi progresívne svetové školy.  Preto aj dnes na vás apelujem, neničte naše dobré meno, ale ochraňujte všetko to, čo v škole máme .

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v utorok 6. septembra.

V školskom roku 2005/2006 vás bude vyučovať 9 pedagogických  pracovníkov, pani zástupkyňa, pán farár a vychovávateľka ŠKD a ja.

Dnes sa v triedach oboznámite s rozvrhom hodín a dostanete ďalšie potrebné informácie. Dostanete informácie o možnosti využiť vzdelávacie poukazy na naše krúžky, rodičom oznamujem a pozývam na deň otvorených dverí a na 4. európsky deň rodičov a škôl. Je pred nami 10 mesiacov  školského roku 2005/2006. Aj keď sa budú striedať dni slnečné i zamračené, nech v našich srdciach a dušiach prevláda láska a porozumenie. Zaželajme si spoločne, aby sme  v zdraví a pokoji naplnili dni tohto školského roka nerušenou prácou, aby výsledky, ktoré dosiahneme priniesli hrdosť a spokojnosť deťom, rodičom i nám pedagógom.

Rodičom  prajem  trpezlivosť   so  svojimi   deťmi -  hlavne  s prváčikmi, dobrú  spoluprácu  so  školou, vás  milí  hostia,  prosím, aby  ste  nám  pomáhali tak  ako  doteraz.

Na záver chcem Vám všetkým - členom Rady školy, Rodičovského združenia, všetkým rodičom detí, ktorých deti navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Semerova a  Čiech - povedať už vopred  - ďakujem .

Učiteľ národov J.A.Komenský vyslovil hlbokú myšlienku:
"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať."

Nech je táto myšlienka mottom pre tento školský rok.

Ukončenie školského roku


Vážení  starostovia obce Čechy a Semerovo, vzácni hostia, členovia Rady školy, rodičovského združenia, pedagogickí pracovníci, rodičia, milí žiaci!


Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne privítala na slávnostnom ukončení šk. roka 2005 / 2006. Brány školy sa  zatvoria a my sa na dva mesiace rozlúčime. Rozlúčky bývajú obyčajne smutné, tá, ktorá je dnes, je výnimkou, pretože vidím vo vašich očiach iskričky radosti  a akoby som počula i to slovo -  KONEČNE !

Dnes zazvoní školský zvonček pre žiakov a pedagógov poslednýkrát v tomto školskom roku, aby nám oznámil, že pre žiakov začínajú vytúžené prázdniny a pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov zaslúžené dovolenky. Jedno múdre príslovie hovorí: Deň, keď sa niečomu naučíš, už nie je premárnený .

Teda my sa dnes pozrieme, čo sa nám podarilo dosiahnuť v školskom roku 2005/2006 , v priebehu  10. mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a predovšetkým, aby sme mohli odmeniť najúspešnejších žiakov našej školy, vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi .

V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 168 žiakov.

V 1 . až 4. ročníku - 76 žiakov

5. až 9. roč.  -  92 žiakov

Aký bol prospech ?

1. roč.    21 ž.       prospelo  20,  neprospel  1 žiak                 

2.            23 ž.      všetci prospeli,  z toho 13 so samými jednotkami

3.            14ž.       prospelo 13,  z toho 6 samé jednotky

4.            18ž.       všetci prospeli,  z toho 7 samé jednotky

5.            13 ž.      všetci prospeli, z toho 3 samé jednotky

6.            21 ž.      všetci prospeli, z toho 6 samé jednotky

7.            21 ž.      19 prospelo, z toho 2 samé jednotky, 2 ž. neprospeli,

8.            17 ž.      16 prospelo, z toho 2 samé jednotky, 1 ž. neprospel

9.            20 ž.      všetci prospeli, samé jednotky 6 žiakov                  

Z rozhodnutia pedagogického zboru a so súhlasom starostu obce sa  každoročne vyhodnotí  najúspešnejší žiak školy s udelením ceny starostu obce a oceňujú sa aj najlepší žiaci jednotlivých tried, ktorých  sponzoruje tento rok  Dr. Helena Kontrová / 2000.-SK , Ing. Peter BALOGH - 1000.-SK , Imrich Hrabovský, - 1000.-SK.


Za celý školský rok ste spolu vymeškali 22 096 hodín, z toho bolo 258  neospravedlnených.

1. r.  1744

2. r.   824

3. r.  1274       

4. r.  1880

5. r.  1790 /16

6. r.  2337

7. r.  2182 /120

8. r.    964

9. r.  3101/122

Najlepšiu dochádzku mali žiaci 13 a 8. ročníka, najviac hodín vymeškali žiaci 4. a 9. ročníka.

Správanie ?

Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali v rámci šk. poriadku.    Napriek tomu, že znížená známka zo správania bola udelená iba jedna, nemôžeme pochváliť správanie približne tretiny žiakov. Vyskytli sa prípady porušovania školského poriadku, najmä počas prestávok, tiež počas vyučovania a hlavne po skončení vyučovania / behanie z triedy do triedy, ničenie školského majetku - nových soc. zariadení, odvrávanie, používanie nevhodných slov, potulovanie sa po obci vo večerných hodinách, návšteva pohostinských zariadení ,diskoték a iné.              

Pochváliť za správanie snáď môžem približne polovicu žiakov a to je málo.

Z rozhodnutia pedagogickej rady dostalo 41 žiakov pochvaly od triedneho učiteľa  a napomenutie za nevhodné správanie 6 žiakov .

To príjemnejšie :

V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach. Tí, ktorí boli účastníci okresných súťaží budú odmenení z prostriedkov rodičovského združenia, tí ktorí boli úspešní na medzinárodných, celoštátnych, krajských a v okresných súťažiach budú odmenení spoločne obcami  Čechy a Semerovo.

Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala pedagógom za prípravu žiakov na  úspešnú vianočnú  akadémiu s medzinárodnou účasťou, či účinkovanie na iných spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce.

Poďakovanie vedenia školy patrí Vašim učiteľom za náročnú a obetavú prácu ,vynaloženú v tomto šk. roku vo všetkých ročníkoch a vo všetkých vyučovacích predmetoch.

Zvlášť ďakujem kolegom za vzornú reprezentáciu na medzinárodnej výstave Fórum pedagogiky 2006 v Bratislave, kde náš stánok zožal veľký úspech.

- v rámci medzinárodného projektu SOCRATES -COMENIUS1 sme navštívili partnerské školy v Poľsku a Španielsku,

- škola získala medzinárodný certifikát Microsoft IT Akademy so zaradením do celosvetovej siete škôl zameraných na vzdelávanie počítačovej gramotnosti, škola je oficiálnym vzdelávacím strediskom MŠ SR celoštátneho projektu Infovek. V tomto kalendárnom roku sme preškolili približne 120 pedagógov z okresu Nové Zámky. Ďakujem pani učiteľke Baloghovej, ako vedúcej internetovej učebne, ktorá získava čim ďalej tým viac návštevníkov. Tiež ďakujem pánovi učiteľovi Lukáčovi  za prácu so žiakmi a verejnosťou v počítačovej učebni. Pánovi učiteľovi Kiripolskému za vedenie kolektívu pedagógov a vzornú reprezentáciu v zahraničí .

Poďakovanie patrí za plnenie podmienok OTVORENEJ ŠKOLY a riešenie projektov Zdravá škola, regionálna výchova, Otvorená škola - oblasť šport s grantom 54 tis. sk a Infovek ktoré získali grant vo výške 2x 100.000 SK, Digitálni štúrovci - 2x 100000.-SK , Zrkadielko zdravia - 50 000 Sk.

Školský areál je otvorený každý deň do 19,oo hodiny a to platí aj cez prázdniny, internetová učebňa bude tiež sprístupnená, termíny budú zverejnené na videotexte obce.

Ďakujem za dobrú spoluprácu a pomoc predovšetkým Obecného zastupiteľstvu Semerovo a Čechy, ktoré vytvárajú podmienky na udržanie spoločného školského obvodu základnej školy, štát prepláca cestovné žiakom z Čiech, využívame možnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom, štipendiá a učebné pomôcky  z rodín v hmotnej núdzi.

Ďakujem členom Rady školy za náročnú prácu a podporu. Poďakovanie patrí všetkým za pomoc, bez ktorej by bol školský rok, ktorý dnes končíme oveľa ťažší.

Ďakujem celému Rodičovskému združeniu za pomoc pri 4. európskom dni rodičov a škôl, rodičovskú zábavu, deň detí, Mikuláša,  ďalej sponzorom : Jaroslavovi Košánovi, majiteľovi stavebnej firmy OBNOVA, Agrospolu Semerovo, firme Léwe Trans Milady Čerešovej, Hydine Cífer stredisku Semerovo, pani Kataríne Hatalovej, Ing. Petrovi Baloghovi, Dr. Helene Kontrovej, Jozefovi Otrubovi a všetkým semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom školy , ktorým záleží na zachovaní školy v našej obci .

Ďakujem Obci Semerovo, ktorá je našim zriaďovateľom a najväčším sponzorom. Vďaka jej iniciatíve, mali naši žiaci, pedagógovia a naši občania historickú príležitosť potešiť sa zo vzácnej návštevy priateľov z Poľska.

Vďaka všetkým sponzorom, ich pochopeniu a pomoci sme nerušene mohli vykonávať vých. vyučovaciu prácu, mimoškolskú činnosť a zapájať sa do  vedomostných, estetických, literárnych, športových súťaží a projektovej práce.

Ďakujem Vám všetkým.

Milí žiaci. O pár minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov niektorí šťastní, spokojní, iní menej.

Prajem Vám pekné slnečné prázdniny a dovidenia 4. septembra 2006 na zahájení školského roka 2006/2007.

Žiakom 9. ročníka, ktorí odchádzajú  prajem, aby úspešne vykročili do života. Lebo život je veľká kniha, ktorú si píšeme my samy.

Má však jednu zvláštnosť, nedá sa v nej škrtať, opravovať. Dá sa písať iba raz.

Prajem vám v mene svojom a v mene všetkých učiteľov, aby ste ju napísali pekne, úhľadne a  zreteľne. Tiež vám želám veľa šťastia, zdravia, úspechov a odvahy.

Vašim rodičom, starým rodičom, učiteľom a spolužiakom  vyslovte jednoduché a prosté slovo - Ďakujeme !

Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy :

Najlepší žiaci jednotlivých ročníkov : prosím páni Dr. Kontrovú , Ing. Balogha a pána Hrabovského - sponzorov týchto ocenení, aby odovzdali ceny :

Najlepší žiaci jednotlivých ročníkov


1.roč.- Sebastian Nagy

2.roč.-Veronika Kontrová

3.roč.-Blanka Žáčiková

4.roč.-Natália Rakušanová

5.roč.-Veronika Babinecová

6.roč.- Scarlett Šuláková

7.roč.- Andrea Baloghová

8.roč.- Simona Gulisová

9.roč.- Elena Sengeveinová
Vyhodnotenie najlepších žiakov školy  a tých, ktorí boli úspešní v súťažiach na celoslovenskej úrovni ocenia spoločne starostovia našich obcí Čechy a Semerovo:Za ocenenie v medzinárodnej výtvarnej súťaži Ochraňuj matku zem v Poľsku

Veronika Kontrová

Za vystavenú prácu v medzinárodnej výtvarnej súťaži Ochraňuj matku zem v Poľsku  Andrea BaloghováZa účasť v medzinárodnej literárnej súťaži Zlaté pero Vilencia 2006

Marek Filip, Martina Kozáková,  Natália Rakušanová, Tomáš Gulis všetci zo 4. ročníka

Noema Pekaríková zo 6. ročníka,

Oľga Gubricová z 8. ročníkaČlenke  tanečného súboru Keller  za III. miesto na Slovensku a víťazstvo v Európskom pohári  v spoločenských choreografiách

Alexandra Jakabová


Za aktivitu celej 2 triedy v súťaži Slniečkový magazín a Ochraňuj matku zem  2 ročník


Európa v škole /literárna časť/ okresná súťaž -  3. miesto – Marek Filip – poézia


Matematická olympiáda 5. – 9. roč. okresné kolo /úspešní riešitelia/ Martin Bajla, Andrej Kiripolský 9. roč.Chemická olympiáda /úspešná riešiteľka/ Elena  Sengeveinová 9. roč.Hviezdoslavov Kubín /recitačná súťaž//  4. miesto v okrese 7. roč. Andrea BaloghováSúťaž hliadok mladých zdravotníkov – 4. miesto v okrese 3. roč. Natália Mokrášová, Kristína Šáteková, Nikola Gašparíková, Ivan Ďurina, Blanka  Žáčiková

Vyhodnotenie žiakov školy, ktorí boli úspešní v okresných súťažiach  prosím predsedníčku Rady školy a Rodičovského združenia a pani zástupkyňu:

Súťaže  ocenenia  ktoré zakúpilo  Združenie rodičov .


Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko Okresnej  súťaže sa účastnili :

Katarína Jagerčiková,  6 roč. , Dávid Garai 6. roč., Daniel Jančár 8. roč.

Európa v škole /literárna časť/ okresná súťaž zúčastnili sa :

Michal Šišák 6. roč.,  Martina Kozáková 4. roč., Tomáš Gulis 4.roč., Natália Rakušanová 4 roč.


Šaliansky Maťko /recitačná súťaž povestí/

Zúčastnili sa okresného kola :

3. roč. Natália Hatalová

4. roč. Diana Kečkéšová

7. roč. Andrea BaloghováHviezdoslavov Kubín /recitačná súťaž/

Zúčastnili sa okresného kola:

3. roč. Zuzana Rakušanová

4. roč. Martina Kozákova                                        

Olympiáda v anglickom jazyku

Zúčastnila sa okresného kola: Simona Gulisová 8. roč.

Atletika – zúčastnili sme sa okresného kola

Staršie žiačky: /p. uč. Dzurejová/

Oľga Gubricová, Simona Molnárová, Timea Kráľová, Andrea Baloghová,  Gertrúda Hatalová,  Zuzana Zemanovičová, Elena Sengeveinová, Mária Skačanová, Romana Miháliková

Starší žiaci: /p. uč. Kiripolský/
Maroš Naď, Miroslav Korytiak, Daniel Jančár, Roman Balogh, Ivan Bartoš, Martin Bajla, Andrej Kiripolský, Viktor Kiripolský, Dušan Žáčik

Geografická olympiáda – zúčastnili sme sa okresného kola

6. roč.      Katarína Jagerčíková

7. roč.      Henrieta Baloghová

8. roč.      Simona Gulisová

9. roč.      Elena SengeveinováBiblická olympiáda  - zúčastnili sme sa okresného kola  /p. farár Šipoš/

9 roč.Roman Balogh, Andrej Kiripolský, Elena Sengeveinová


Matematická olympiáda 5. – 9. roč. okresné kolo

zúčastnili sa okresného kola

5. roč. Veronika Skačanová, Peter Baláž, Veronika Babinecová

6. roč. Martin Orbis

7. roč. Henrieta Baloghová, Matej Filip, Andrea Baloghová

8. roč. Simona Gulisová, Oľga Gubricová,Chemická olympiáda  zúčastnili sme sa okresného kola Martin Bajla, Andrej Kiripolský,

Pytagoriáda – okresné kolo

Zúčastnili sme sa

5. roč.   Peter Baláž, Veronika Skačanová, Veronika Babinecová

6. roč.   Martin Orbis, Katarína Jagerčíková, Denisa Tomaštíková

7. roč.   Andrea Baloghová, Henrieta Baloghová, Matej Filip

8. roč.   Simona Gulisová, Oľga GubricováPytagoriáda – roč. 1. – 4. – zúčastnili sme okresného kola

/p. uč. Vindišová/

4. roč.     Tomáš Gulis.. Marek Filip

3. roč.     Tomáš Hatala, Natália HatalováA čo na to vlk a medveď – výtvarná šúťaž internet

Veronika Kontrová, Michal Filip, Nikoleta Šuláková,Anna OrbisováFoto súťaž – zúčastnili sa

/p. uč. Kiripolský/

Roman Balogh, Andrea Baloghová, Viktor Kiripolský, Andrej Kiripolský, Nikoleta StrkáčováObvodná súťaž vo futbale – zúčastnili sa

9.roč. Roman Balogh, Miroslav Korytiak, Martin Bajla, Andrej Kiripolský, Adam Gašparík

8. roč. Samuel Gašparík, Ivan Bartoš

7. roč. Milan Polhoš, Viktor KiripolskýObvodná súťaž vo futbale /mladší žiaci/- zúčastnili sa

6. roč. Dávid Garai, Dominik Janíček, Tomáš Ďurina, Miroslav Sengevein, Miloš Hatala

5. roč.Lukáš Norovský

4. roč.Lukáš Szolnoki, Marek GubricaDobrovoľné hasičské družstvo žiakov – Čechy

Branislav Borza – 9. roč.

Elena Sengeveinová – 9. roč.

Samuel Gašparík – 8. roč.

Denis Jančár – 8. roč.

Petra Lenárdová – 7. roč.

Skarleta Šuláková – 6. roč.

Noema Pekaríková  - 6. roč.

Miroslav Sengevein – 6. roč.

Martin Orbis – 6. roč.

Dávid Garai – 6. roč.

Silvia Cifrová – 6. roč.Futbalisti  žiaci FC Semerovo

Miroslav Korytiak – 9. roč.                   Adam Gašparík – 9. roč.
Martin Bajla - 9. roč.                             Samuel Gašparík – 8. roč.
Tibor Kuki – 8. roč.                               Ivan Bartoš – 8. roč.
Denis Jančár – 8. roč.                             Roman Naď – 7. roč.
Pavol Macek – 7. roč.                            Dominik Janíček – 6. roč.
Dávid Garai – 6. roč.                             Tomáš Ďurina – 6. roč.
Miroslav Sengevein –  6.roč.                  Dalibor Kubinec – 5. roč.
Peter Baláž – 5. roč.                               Lukáš Norovský – 5. roč.
Marek Gubrica – 4. roč.                           Lukáš Szolnoki – 4. roč.
Michal Bartoš – 7. roč.                           Tomáš Guliš – 4. roč.
Tomáš Hatala – 3. roč.    K oceneniam za úspechy v okresných súťažiach prispela aj podnikateľka K.  Hatalovásúťaže ktoré neboli vyhodnotené a zúčastnili sme sa ich Internetová olympiáda

- škola hrou /celá škola od 2. ročníka/

- pestrá jeseň s internetom – 5. – 9. ročníky 2 mesiace

- www. enwin .sk  -   environm. súťaž /prebieha/

- stratený v Európe – prebieha /5. – 9. roč./Starostu obce o udelenie ceny obce pre najlepšieho žiakaCena starostu obce pre najlepšiu žiačku v školskom roku 2005/2006

Elena Sengeveinová 9. ročníkMimoriadna cena starostu obce za aktivity  k vzdelávacím aktivitám

Bajla  a  Kiripolský 9. ročníkCELÉMU PEDAGOGICKÉMU ZBORU ZÁKLADNEJ ŠKOLY SEMEROVO
za mimoriadne vzdelávacie aktivity a reprezentácie obcí v školskom roku 2005/2006

 
Hľadanie