Obdobie od 1966 – 1999

Z kroniky školy od roku 1966 – 1999  vyberáme


Školský areál bol odovzdaný do užívania v školskom roku 1966/67. 1. septembra 1966 sa slávnostne zahajoval školský rok v novom školskom pavilóne bolo zriadených 11 tried s 312 žiakmi. Učiteľský zbor : Ľudmila Ujčeková - riaditeľka, Albín Boháčik - zástupca riad. školy, Oľga Boháčiková, Irena Leváková, Ažbeta Vrebová, Jozef Kocán, Anna Bubelová, Jozef Dráfy, Juraj Jurica, Tomáš Róth, Gabriela Vavrovičová, Mária Belokostolská, Ažbeta Eliášová, Katarína Navrátilová a Judita Podholecká, vypomáhajúcim pánom učiteľom bol Štefan Ujček.

1. absolventi z novej školy
Dňa 13. februára 1967 sa zahajuje prevádzka školskej jedálne.

Šk. rok 1967/68 - 4. mája 1968 sa skoro celá škola zúčastnila výstupu na Bradlo, k ucteniu pamiatky M.R. Štefánika. 28. 10. 1968 sa slávnostne sadila lipka s pamätnou tabuľou : ,, Ako je to krásne, že sme sa dočkali všetkého, o čom sme kedysi snívali, navzdory všetkému strom zakvitne v láske a slnečnom jase“ vďační učitelia a žiaci. Strom slobody a federácie zasadený z príležitosti 50. výročia vzniku ČSR.

Šk. rok 1969/70 -  v okresnom kole matematickej olympiády sa s úspechom zúčastnili Katarína Bóriková a Tibor Marcinko.

Šk. rok 1970/71 -   v okresnom kole cezpoľného behu Lýdia Hošková II. miesto a Miloš Dzurej III. Miesto, Puškinov pamätník Božena Kliská I. miesto a postup do krajskej súťaže., matematická olympiáda úspešní riešitelia: R. Tóth, A. Solárová, Ľ. Rozembergová a H. Zelenáková..

Šk. rok 1972/73 - 1. 8. 1972 nastupuje na školu bývalá žiačka Vlasta Rosenbergová, t.č. riaditeľka školy. Počet žiakov školy : 270. Učiteľský zbor sa zmenil o ďalších v priebehu rokov a pribudli : Rozália Grenteková, Mariana Deutschová, Emília Očenášová, Štefan a Anna Sovíkovci, Jolana Melicharková, Lýdia Kliská, Zita Teplanová, Helena Mokrášová, Štefánia Ujváriová - školská družina. V súťažiach obstáli: Jana Kráľová a Darina Solárová v speve ľudových piesní I. miesto v okrese (obe na fotografii).Šk. rok 1974/75 - 1jednoznačným úspechom bolo vystúpenie 12 chlapcov na Spartakiáde v PRAHE pod vedením p. uč. Albína Boháčika v roku 1975.

Šk. rok 1976/77 - pribudli do učiteľského zboru Zdenka Vindišová, t.č. zástupkyňa riad. školy a v priebehu rokov nové mená učiteľov: Edita Šurinová, Helena Jančoková, Magda Krajčírová, Mária Halásová . Na konci školského roka 1977 obdržal kolektív Základnej devätročnej školy vysoké celoštátne ocenenie.

Šk. rok 1977/78 - vo výtvarnej súťaži škola získala I. miesto v okrese a 8. v krajskej súťaži, 2. miesto v okrese bábkársky súbor. 24. júna 1978 sa uskutočnila prvá historická návšteva družobného Šatova aj na základnej škole.

Šk. rok 1978/79 -  opäť zmeny v uč. kolektíve: Hilda Jakubeková, Ľudmila Foksová, Klára Hlavatá. Úspechy : spevácky zbor s ocenením na okresnej súťaži, bábkársky súbor Slniečko s hrou Macko Zádrapko, zvíťazil na okresnej súťaži a bol 2. na krajskej súťaži, Anežka Tóthová zvíťazila v okresnej súťaži cezpoľného behu, na ľahkoatletických majstrovstvách okresu zvíťazili: Jana Ďurkovská, Ladilslav Bajla, Miloš Levák. V pretekoch branného preboru zvíťazili v okrese a postúpili na krajskú súťaž : Ivana Fialková, Hedviga Macháčková a Anežka Tóthová.

Šk. rok 1979/80 - úspechy: biologická olympiáda postup do krajského kola : Marián Balogh. Bábkársky súbor Slniečko s hrou Nebojsa zvíťazil v okresnej aj krajskej súťaži, úspešný bol aj spevokol na okresnej súťaži.

Šk. rok 1980/81 - spevácky krúžok 3. miesto v okresnej súťaži, bábkári s hrou Gašparko zvíťazili na okresnej, krajskej a celoštátnej súťaži a zúčastnili sa viacerých medzinárodných festivalov.

Šk. rok 1981/82 -  úspechy – v speváckej súťaži na krajskej súťaži uspeli Renáta Baloghová a Marta Garaiová, bábkári s hrou Gombíková vojna zopakovali svoje úspechy z predošlého roku, Miloš Zavadzan obsadil 2. miesto v recitačnej súťaži v okrese,.

Šk. rok 1982/83 - úspechy: bábkári opäť úspešní s hrou Maťko a Kubko, MO a FO úspešná riešiteľka Anna Štefániková, FO úspešný riešiteľ Jaroslav Jančár.

23. júla 1983 bol dňom poslednej rozlúčky so Štefanom Ujčekom s dlhoročným učiteľom, riaditeľom školy, zakladateľom telovýchovnej jednoty, potravného družstva a aj Matice slovenskej v Semerove. Veľká účasť občanov  dala znať že odišla jedna z najvýraznejších osobností novodobých  dejín našej obce.

Šk. rok 1983/84 - úspechy: úspešní riešitelia MO - Milada Zavadzanová, FO - Edita Šebíková, CHO - Milada Zavadzanová, ORJ - Iveta Ivaničová, v recitácii po víťazstve na okresnom kole postúpila na Štúrovu Modru Ľubica Havlíková,  bábkári s hrou Maughlí žali opäť úspechy.

Šk. rok 1984/85 - úspechy v prednese poézie 3. miesto v okrese Ľubica Havlíková, v speve Nataša Mokrášová, úspešná v okresnej súťaži, bábkári s hrou NA skle maľované boli opäť úspešní.

Šk. rok 1985/86 - úspechy MO úspešní riešitelia Richard Kollár, Ľubica Havlíková, BO : Vladimír Kalina..

Šk. rok 1986/87 - úspechy: bábkári opäť úspešní s hrou Vasilisa Prekrásna.

Šk. rok 1987/88 počet žiakov 183, úspechy vo výtvarnej súťaži JRD očami detí sa žiak 1. ročníka Martin Szabó stal víťazom a Karin Holbová obsadila 3. miesto v celoštátnej súťaži, MO + FO Richard Kollár po prvýkrát úspešný v krajskom kole, krúžok mladých včelárov dosiahol úspech na krajskej súťaži. 29. 6. 1988 sa konala pedagogická rada s jediným programom predstavením novovymenovanej riaditeľky školy, ktorou sa stala PaedDr. Vlasta Hrabovská, r. Rosenbergová, dňom 1. 8. 1988 a vedie školu dodnes.

Ľudmile Ujčekovej pripravil kolektív pedagógov a vedenia MNV slávnostnú rozlúčku s odchodom do dôchodku.  

Šk. rok 1988/89 : pedagogický zbor : riaditeľka- PaedDr. Vlasta Hrabovská, zástupca - Jozef Kocán, učitelia Zdenka Vindišová, PaedDr. Mária Velčická, PaedDr. Jana Mičeková, Mariana Deutschová, Ján Zábražný, Hilda Jakubeková, Mária Halásová, Mária Gábrišová. ŠKD - Štefánia Ujváriová, Oľga Miková a Jarmila Krochtová. Školský rok sa zahajoval okresným metodickým dňom. Úspech : Prírodopisná olympiáda krajské kolo úspešný riešiteľ Mário Tomaštík. Bábkársky súbor Slniečko, ktorý viedla Vlasta Hrabovská s manželom, zanikol.

Šk. rok 1989/90 :  19. 1. 1990 v tajných voľbách pedagogický zbor zvolil a potvrdil vo funkciách súčasné vedenie školy.

Šk. rok 1990/91 : do uč. kolektívu sa vráti Jozef Dráfy, úspech FO úspešný riešiteľ okresného kola, v máji sa uskutočnila prvá slávnostná školská akadémia, Rada školy zvolila za zástupkyňu riaditeľky školy Mgr. Zdenku Vindišovú, ktorá túto funkciu zastáva aj v  súčasnosti.  

Šk. rok 1991/92 : do uč. kolektívu sa vráti Tomáš Róth, náboženstvo vyučoval vdp. Alojz Gubala, farár.

Šk. rok 1992/93 : 4. januára 1993 po prvýkrát nastupovali žiaci školy po vianočných prázdninách v samostatnej Slovenskej republike. Úspechy – 1. miesto v súťaži Miss a Boy okresu a účasť v krajskom kole Monika Turzová,4 miesta v okrese na ONJ Lucia Blahová, Janka Slobodníková Zorničkin slávik, a mladých požiarnikov, úspechom skončilo aj účinkovanie našich atlétov : Zuzana Garaiová 3. miesto, Veronika Bujdáková 5. miesto..

Šk. rok 1993/94 : do uč. kolektívu pribudla A. Belániová, K. Košnárová,úspechy – Janka Slobodníkova po víťazstvách v okresnom, krajskom kole sa zúčastnila na celoštátnom finále Zorničkinho slávika v Bardejove, úspešní boli riešitelia okresného kola MO, FO, FO Recitátorky I. Bóriková, M. Horník a J. Mičeková a atléti  V. Bujdáková, J. Trnka, P. Havran a F. Kršák dosiahli vynikajúce výsledky na okresných súťažiach.

Šk. rok 1994/95 : do uč. kolektívu pribudol R. Jonáš. Úspechy – MO 2. miesto B. Peterka, T. Chovanová a D. Bagala, 6. ročník v okresnej súťaži mladých požiarnikov, 5. ročník vybíjaná 2. miesto v okrese, v atletike po víťazstve Petra Havrana obsadil na krajskej súťaži 4. miesto.

Šk. rok 1995/96 : úspechy v súťaži Šaliansky Maťko a v prednese poézie : D. Havlíková a J. Jamečná, A. Šimová, Prečom mám rad slovenčinu a Slovensko úspešný B. Peterka v celoštátnom kole, J. Mičeková s úspechom reprezentovala školu na súťaži Rozprávkové vretienko, Slovenský slávik úspech J. Slobodníkovej , okresné kolo Miss a Boy 1. miesto Ivana Bóriková a Pavol Mojžiš s účasťou na krajskom kole, CHO úspešná M. Husárová, Pytagoriáda S. Takáč, P. Takáč, E. Pálinkášová, Ďalej boli úspešní žiaci v súťažiach Vesmír očami detí, Veľkonočné aranžovanie, vybíjaná 3. miesto atď. Úspešná bola aj návšteva a beseda so spisovateľom Andrejom Chudobom.

Šk. rok 1996/97 : úspechy Pytagoriáda T. Chovanová, P. a M. Takáč, Prečo mám rád Slovensko  Benjamín Peterka úspešný v celoštátnom kole, CHO M. Husárová, spevácke súťaže Dominika Lakatošová a Janka Slobodníková, vybíjaná dievčatá po víťazstve o okresnej súťaži skončili na historickom II,. miestne v kraji!

Šk. rok 1997/98 : do učiteľské kolektívu pribudli Mgr. Ingeborg Reháková a Mgr. Richard Kiripolský. Úspechy – pytagoriáda S. Takáč , prednes J. Mičeková 3. miesto v okrese, Dominika Lakatočová zvíťazila v televíznej súťaži ,, Majster N hľadá talenty, Prečo mám rád slovenčinu a Slovensko úspešné v celoštátnom kole boli : K. Velčická, P. Slobodníková a T. Chovanová.

Dňa 15. mája 1998 otvorili v Základnej škole,  ktorá má   168   žiakov   zo   Semerova   a   z obce  Čechy,  projekt : " Región v škole, škola v regióne", s mottom "Je šťastím, ak nám cestu do budúcnosti pomáha objavovať aj naša minulosť ",  ktorý má hlavný  cieľ vybudovanie   systému,  opierajúceho  sa  o  informácie  o  regióne  v  čo  najširšom  rozsahu,  ktorý  poskytne  dieťaťu  čo  najpodrobnejšie informácie  o  kultúrnych,  historických,   geografických,  sociologických   podmienkach   a   zvláštnostiach  regiónu,  v  ktorom  žije.  

Pedagogickí pracovníci, deti a rodičia  zhromaždili materiál dokladujúci ľudové zvyky, piesne, obrady, pracovné činnosti ľudí, ako aj historické záznamy o obci a jej významných osobnostiach,  a tým formovať národné povedomie  žiakov. Vstupná hala školy sa využila ako malá národopisná expozícia a inštalovali sa v nej exponáty, ktoré škole požičali alebo darovali  občania z našej obce a obce Čechy. Sú to časti odevov, nábytku, bytových doplnkov, pracovných nástrojov, doplnené fotodokumentačným materiálom a textami o histórii obce,  jej významných osobnostiach, nárečí a kultúre .   Zodpovední riešitelia projektu sú : Za zdokumentovanie histórie zodpovedá PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka ZŠ, vedúca projektu, Mgr. Zdenka Vindišová, zástupkyňa riaditeľky, za geológiu a geografiu, Mgr. Miroslava Kiripolská, za tradičný odev Semerova a textilné doplnky, ktoré boli spracované  v samostatnej publikácii. Mgr. Richard Kiripolský, za spracovanie  jazykovednej  problematiky, PaedDr. Janka Mičeková, je zberateľkou  zvykov a tradícií a pracuje s folklórnou  skupinou. Mgr. Ingeborg Reháková, má na starosti geologickú, botanickú  a  zoologickú  časť  projektu, Štefánia Ujváriová, pozbierala miestne ľudové piesne a povesti regiónu.

Základná škola  má vlastné zošity s logom školy, erbom obce, propagujúce históriu obce.

Základná škola a materská škola sa  zúčastnili celoštátnej výstavy a seminára Regionálnej výchovy v júni v L. Mikuláši s vlastnými expozíciami.

Základná škola využíva regionálnu výchovu a zavádza ju do vyučovacieho procesu s novými učebnými pomôckami:

Tradičný odev obyvateľov Semerova od prelomu 19. a 20. storočia spracovala Mgr. Miroslava Kiripolská marec 1998,

Využitie regionálnych prvkov vo vyučovaní zemepisu v 8. ročníku
Živočíšna ríša na Váraši
Zvieratá okolo nás    (2, 3, 4 spracovala Mgr. Zdenka Vindišová  -  máj 1999),
Metodický list Maľované ručníky
Úvod do projektu Región v škole, škola v regióne
Bábkársky súbor Slniečko história   ( 5, 6, 7 spracovala PaedDr. Vlasta Hrabovská - máj 1999 ) .


Šk. rok 1998/99 zmena v učiteľskom kolektíve noví učitelia Lýdia Dzurejová a Mgr. Miroslava Kiripolská.

Cena starostu obce pre najúspešnejšiu žiačku školy : Eva Turská 8. ročník.

Úspechy : MAX 4. ročník  7. a 9. miesto na Slovensku -  L. Bajteková, N. Cagáňová, M. Kečkéš, M. Bajla. Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád Slovenčinu - postup na celoslovenské kolo L. Žáčik, T. Balogh, M. Bagalová, A. Kútiková, Ž. Baranovičová, CHO J. Mojžiš, G. Farkaš, E. Turská, spevácka súťaž Slávik. D. Lakatošová 3. miesto v okrese, ďalšie úspechy pytagoriáda, MO, MAKS. Vybíjaná 5.-6. ročník prvenstvo v okrese,  atletika 11. miesto dievčat ako celku v okrese. Miss a Boy 1. miesto v okrese Jana Kováčová.

 
Hľadanie