Projekt: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

 

Základná škola, Semerovo č.110 – zapojená v národnom projekte – PRINED

(projekt inkluzívnej edukácie)

Úlohou je výrazne podporiť inkluzívne prostredie v  MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť  predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva.

Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie       v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska.

Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg), ktorí  pri práci s deťmi nebudú pôsobiť len v školách, ale aj v teréne.

Členovia nášho inkluzívneho tímu:

-         2 pedagogickí asistenti, 2 sociálni pedagógovia, 1 psychológ.

Benefity: významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíček v hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať  napríklad hudobné nástroje,  kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov, krúžkov.

Financovanie: Projekt je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie.  Náklady predstavujú takmer 16 miliónov.

Trvanie: september 2014 - november 2015.

Metodicko pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, výchovy,  vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a  nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.           Metodicko -pedagogické centrum má tri  regionálne a šesť detašovaných pracovísk,           pričom implementuje  viaceré Národné projekty v rámci  Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských  zdrojov www.mpc-edu.sk

 
Hľadanie