Kompetencie správcu obsahu

(poskytnutie povinných informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám)

Základná škola v Semerove je organizáciou s právnou subjektivitou v zmysle zriaďovacej listiny Okresného úradu Nové Zámky zo dňa 27. 12. 2001. V zmysle dodatku č. 1 k pôvodnej zriaďovacej listine zo dňa 1. júla 2002 na základe schváleného uznesenia OZ z 27. 6. 2002 číslo : III / 24 / 2002 - B – 2 -22b. –3 prešla zriaďovateľká povinnosť na Obec Semerovo.

Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľka školy, ktorá je oprávnená konať v mene organizácie vo všetkých veciach. Obec Semerovo ponecháva vo funkcii riaditeľky Základnej školy  Semerovo s právnou subjektivitou PaedDr. Vlastu Hrabovskú, ktorá dňom 1. 7. 2002 preberá hmotnú zodpovednosť a právo hospodárenia s majetkom obce zvereného podľa delimitačného protokolu, ďalej zodpovedá obci za bezproblémové fungovanie školského zariadenia, preberá kontrolnú a riadiacu funkciu nad všetkými zamestnancami a dodržiava  schválené vnútorné a organizačné smernice školy v súlade so zákonom.

Dokumenty

Štatút školy pri ZŠ pre IV. volebné obdobie 2012/2016

Menovanie do funkcie riaditeľ školy 2005-2009

Menovanie do funkcie riaditeľ školy 2009-2014

Pôvodná „Zriaďovacia listina školy“

Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy Semerovo

Dodatok č. 1a k zriaďovacej listine Základnej školy Semerovo

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy Semerovo

Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Základnej školy Semerovo

Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy Semerovo

Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy Semerovo

 
Hľadanie