Z histórie

História a zaujímavosti v skratke


Podľa Semerovskej kanonickej vizitácie z roku 1780, teda len tri roky po vydaní školského patentu Máriou Teréziou sa stretávame s prvou zmienkou o škole a učiteľovi Jozefovi Rovitovi.

V roku 1838 rímskokatolícky farár, národný buditeľ, bernolákovec, Ján Zaklúkal sa podujal na stavbu novej školy, ktorá bola slávnostne odovzdaná na sviatok sv. Michala (29.september 1840).

V roku 1911 bola cirkevná škola poštátnená.

Keďže stará škola doslúžila, zahájili výstavbu novej školy, ktorú dokončili v roku 1916. Po vzniku ČSR v roku 1928  školu rozšírili o bočné krídlo.

Od 1. 9. 1932 prichádza nový učiteľ Štefan Ujček, jedna z navýraznejších osobností obce.

"Rok 1938 sa vryl čiernymi písmenami do pamäti každého dobrého, poctivo zmýšľajúceho Slováka", uvádza sa v úvode  kroniky štátnej ľudovej školy v Semerove vedenej okresným školským inšpektorom Jánom Neviďánskym. Jedine náboženstvo vyučoval dôstojný pán farár Anton Kubík slovensky, za čo bol stále udávaný a prenasledovaný.

Od 1. septembra 1942 boli v Maďarskej škole v Semerove dve slovenské triedy.

V školskom roku 1944/1945 sa vo vyšších triedach vôbec nevyučovalo.

Od 7. 9. 1945 sa vyučovalo po slovensky v 7 triedach, ktoré navštevovalo 245 žiakov.

Dňa 27. marca 1947 nastúpila službu Ľudmila Ďurišová z Komjatíc, neskôr manželka Štefana Ujčeka, ktorá bola riaditeľkou školy od 1. 9. 1962 a vychovala v Semerove deti niekoľkých generácií. Vplývala na život obce vzorným a aktívnym prístupom ku všetkému, čo sa v obci dialo, až do odchodu do dôchodku.

Dňa 25. septembra 1949 bolo založené združenie rodičov a priateľov školy.   Dňom 1. 9. 1947 vznikla Stredná škola v Kolte a deti zo Semerova nastupovali od 6. ročníka do tejto školy .

Dňom 1. 9. 1953 vzniká opäť v Semerove osemročná stredná škola, ktorá mala 12 tried a bola 100% smennosť vyučovania.  

Výstavba  nového areálu  školy sa realizovala v  rokoch  1964 – 66.

1. septembra 1966 sa slávnostne zahajoval školský rok v novom školskom pavilóne, bolo zriadených 11 tried s 312 žiakmi.

1. septembra 1968 sa zaviedol 5-dňový vyučovací cyklus.

23. júla 1983 bol dňom poslednej rozlúčky so Štefanom Ujčekom s dlhoročným učiteľom, riaditeľom školy, zakladateľom telovýchovnej jednoty, potravného družstva a aj Matice slovenskej v Semerove.

1. 8. 1988 prebrala zodpovednosť za vedenie školy PaedDr. Vlasta Hrabovská, r. Rosenbergová, ktorá so svojím 13 - členným kolektívom zabezpečuje výchovu a vzdelávanie dodnes.

Prvá fotografická dokumentácia z roku 1933:

Poďakovanie za fotky  J. Jechortovi za ročníkovú fotku 1932-33 a J. Ozábalovi za fotky z roku 1936 z oteckovho albumu.
viac fotiek nájdete tu

 

Od 1.12.2002 je ZŠ členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike

Rodičovské združenie je registrované Notárskou komorou SR na príjem 1%, 2%  odvedenej dane.

Projekt INFOVEK na škole je úspešný, škola dostala v rámci projektu 6 počítačov do internetovej učebne v roku 2002, 2 počítače od Obce v roku 2003, 6 počítačov od Slovak Telekom v roku 2004, spolu v klubovni Infovek je 14 PC napojených na internet prostredníctvom E-Slovakia.

Každý žiak má vlastné zošity s erbom a logom školy od roku 2000 vydávané spoločnosťou COLUMBUS Slovakia s.r.o. Nitra


2004 STV na škole

Naše deti v STV relácii Crn - Crn

Monitoring Ministerstva školstva Slovenskej republiky v roku 2004 dokazuje vysokú vzdelanostnú úroveň našich žiakov.

Podrobnejšie informácie sú v sekcii Kronika.

 
Hľadanie