Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT

Príprava nového školského programu zameraného na IKT

V školskom roku 2009/2010 sa v základnej škole začalo pracovať na projekte „PRÍPRAVA NOVÉHO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ZAMERANÉHO NA IKT“, ktorý je spolufinancovaný z ESF, štátneho rozpočtu SR a obce Semerovo.

Celková suma nenávratného finančného príspevku je 157 760,74 €.

Cieľom projektu je vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie. Inovovanie obsahu metód, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Špecifickým cieľom Projektu 1 je tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu, využívajúceho nové formy a metódy výučby. Tvorba a implementácia školského vzdelávacieho  programu školy podporujúceho kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravujúceho žiakov pre vedomostnú spoločnosť.

Špecifickým cieľom Projektu 2 je zostavenie multimediálnej učebne. Inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.

Špecifickým cieľom Projektu 3 je príprava pedagogických zamestnancov na implementáciu inovačných foriem a metód vzdelávania z nového školského vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu.

Projekt je realizovaný v rozpätí rokov 2009 – 2011.

Cieľová skupina žiakov školy je vo vekovej štruktúre od 6 do 16 rokov.

Hlavné aktivity projektu:

  • vytvorenie vzdelávacieho obsahu pre potreby nového školského vzdelávacieho programu,
  • plné nasadenie nových foriem vzdelávania podľa nového školského vzdelávacieho programu (predovšetkým e-learningu a dištančného vzdelávania) do vyučovania,
  • dodávka multimediálnej učebne,
  • dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov,
  • školenie koordinátora odborných aktivít,
  • školenie pedagogických zamestnancov.

Od novembra 2009 do októbra 2011 boli v projekte PRÍPRAVA NOVÉHO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ZAMERANÉHO NA IKT realizované aktivity:

1.1 Analýza potrieb.

1.2 Tvorba školského vzdelávacieho programu.

1.3 Implementácia školského vzdelávacieho programu.

2.1 Dodávka multimediálnej učebne.

2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov.

3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít.

3.2. Školenie pedagogických zamestnancov.

MENOVANÉ AKTIVITY SMERUJÚ:

  • k vytvoreniu vzdelávacieho obsahu pre potreby nového školského vzdelávacieho programu (postupne sa vypracovalo ŠkVP pre ročníky 1.-8. (zatiaľ));
  • k plnému nasadeniu nových foriem vzdelávania podľa nového školského vzdelávacieho programu (predovšetkým formy e-learningu a dištančného vzdelávania) do vyučovania;
  • z dvoch tried sa vytvorili multimediálne učebne, tzn. že je v nich umiestnená interaktívna tabuľa, dataprojektor a notebooky;
  • pedagógovia vytvárajú nové výukové materiály, testy, metodiky a prezentácie, ktoré sú umiestnené na portáli a žiaci ich môžu využívať v ľubovoľnom čase (tieto spracované materiály čiastočne nahrádzajú učebnice, ktorých je nedostatok)

Ďalšie údaje o projekte nájdete tu!

 
Hľadanie