Záver šk.r. 2012/2013

Vážení starostovia obcí Čechy a Semerovo, vzácni hostia, členovia Rady školy, rodičovského združenia, pedagogickí pracovníci, rodičia, milí žiaci !

Už len niekoľko okamihov nás delí od chvíle, keď posledné piesne školského zvonenia ukončia pre nás všetkých tento školský rok. Brány školy sa zatvoria a my sa na dva mesiace rozlúčime. Vidím vo vašich očiach iskričky radosti a akoby som počula i to slovo - KONEČNE !
Skôr však, ako sa rozídeme, chcem sa vám pred prázdninovým časom prihovoriť. Záver školského roka je naším zberom úrody. Teda my sa dnes pozrieme, čo sa nám podarilo dosiahnuť v školskom roku 2012/2013, v priebehu 10. mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a predovšetkým, aby sme mohli odmeniť najúspešnejších žiakov našej školy, vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi  V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 143 žiakov:

v 1. až 4.ročníku - 60 žiakov,

5. až 9.ročníku - 83 žiakov

Aký bol prospech ?

samé jednotky má : 27 žiakov v ročníkoch 1.-4.
9 žiakov v ročníkoch 5.-9.
Neprospeli : 6 žiakov v ročníkoch 1.-4.
6 žiak v ročníkoch 5.-9.
Neklasifikovaní sú 4 žiaci z dôvodu neprospechu a neospravedlnenej dochádzky do školy.
Najlepší prospech mali žiaci 4. a 9.ročníka , najhorší boli žiaci 1. a 7.ročníka.

Dochádzka:

1.roč. – 836 - priemer 1,68
2.roč. – 627 - 1,56
3.roč. – 590 - 1,49
4.roč. – 541 - 1,39

5.roč. – 1463 priemer – 1,91

6.roč. - 1948 1,65

7.roč. – 1185 neosp.-11 - 2,00

8.roč. – 2091 neosp,- 61 - 1,65
9.roč.- 1055 neosp.-276 - 1,53


Najviac vymeškaných hodín v priemere na jedného žiaka mali prváci a siedmaci , neospravedlnené hodiny mali najviac žiaci 9.ročníka – vďaka jednej žiačke .

Správanie ?

Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali podľa šk. poriadku a sú to približne dve tretiny žiakov.
Z rozhodnutia pedagogickej rady dostalo 48 žiakov pochvalu od triedneho učiteľa, pokarhania sú dve za porušovanie školského poriadku a sú aj znížené
známky zo správania na druhý a tretí stupeň – 6 žiakov - za zlú dochádzku a správanie.
To príjemnejšie :
V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych, výtvarných súťažiach.

Tí ktorí boli úspešní na, celoštátnych, krajských a okresných súťažiach dostanú odmenu z prostriedkov obcí Semerovo a Čechy.
Žiaci ktorí reprezentovali na okresných a obvodných súťaží, budú odmenení z prostriedkov rodičovského združenia.
Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala pedagógom za prípravu žiakov na Testovanie 9 a vynikajúce výsledky v prijímacích pohovoroch, účinkovanie na iných spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce, za náročnú a obetavú prácu, vynaloženú v tomto šk. roku vo všetkých ročníkoch, vo vyučovacích predmetoch a vzdelávacích krúžkoch, za vysunuté pracovisko ZUŠ Nové Zámky a poteší nás pokračovanie ZUŠ aj v nasledujúcom školskom roku.
Škola každoročne obhajuje medzinárodný certifikát Microsoft IT Academy . projekt modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a samozrejme medzinárodný projekt Comenius s návštevou našich partnerov v Turecku a Grécku aj s našimi žiakmi. Nezanedbali sme aj modernizáciu priestorov školy za pomoci MŠ SR, pokračovali sme z vlastného rozpočtu výmenou okien za plastové v budove školskej jedálne, nákupom nových školských lavíc a stoličiek, vybavenia ŠJ. Za sponzorskej pomoci rodičov prebehli úpravy v niektorých triedach a zakúpenie svietidiel do celej budovy školskej jedálne od Jozefa Otrubu– veľmi pekne ďakujeme. Od nadácie Volswagen sme dostali 8 počítačov , ktoré budú umiestnené v novej učebni pri školskej jedálni. Pre Vás milí žiaci, sme usporiadali výchovné koncerty, divadelné predstavenia, prednášky policajtov, environmentalistov, ochranárov, vzdelávacie prednášky, veľmi, návštevu múzeí a galérií, exkurzie, slávnosť venovanú 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda, úspešný lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik dopravné ihrisko a iné.
Poďakovanie patrí za plnenie podmienok a riešenie projektov Zdravá škola, Regionálna výchova, Globálna výchova, Enviroprojekt, Európsky projekt. Školský areál bude otvorený každý deň do 18,oo hodiny pre naše deti a absolventov ale upozorňujem, že nie pre širokú verejnosť a to platí aj počas prázdnin, samozrejme dovtedy, kým nezistíme ničenie športového a školského areálu. V tom prípade bude vyhlásený zákaz vstupu do školských priestorov. Ďakujem pedagógom za organizovanie vzdelávacích krúžkov, prípravu na rôzne súťaže a zvládnutie výchovno-pedagogického procesu. S radosťou môžem konštatovať že naši pedagógovia plnia svoje úlohy vzorne a s plným nasadením čím dokazujú že práca učiteľa je ich poslaním nie povolaním, za čo im ďakujem.
Ďakujem Obecnému zastupiteľstvu Semerovo a Čechy za spoluprácu a podmienky na udržanie spoločného školského obvodu základnej školy.
Štát prepláca cestovné žiakom z Čiech, využívame možnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom a učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi.
Ďakujem za pomoc pri organizovaní, Európskeho dňa rodičov a škôl, rodičovskú zábavu, Mikuláša, deň detí, deň matiek, za podporu celému Rodičovskému združeniu, sponzorom ktorí venovali 2% svojich odvedených daní v prospech nášho rodičovského združenia, všetkým menovaným i nemenovaným semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom, ktorým záleží na zachovaní školy v našej obci.

Milí žiaci.

O niekoľko minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov niektorí šťastní, spokojní, iní menej. Dnes poslednýkrát zo školského kolotoča vystupujú deviataci, čím sa im uzatvára jedna krásna ale aj dôležitá etapa ich života. Kam sa podeli detičky, ktoré s obavami nastupovali pred deviatimi rokmi na tento náš kolotoč? Dnes tu predsa stoja krásne „ slečny“ a „sebavedomí mládenci“ , ktorí odvážne pozerajú do budúcnosti. Prajem vám veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní.
Na záver by som vám chcela všetkým zaželať príjemné prázdniny. Užite si ich v zdraví, nebuďte hrdinovia na cestách, pri vode, aby sme sa tu v septembri opäť zišli zdraví a usmiatí. Prajem Vám pekné slnečné prázdniny a dovidenia 2. septembra 2013 na
zahájení školského roka 2013/2014, podľa možností a presvedčenia rodičov so všetkými školopovinnými deťmi zo Semerova a Čiech, dôverujte nám, naši pedagógovia sú veľmi dobrí pracovníci s fantastickými výsledkami. Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnili medzinárodných, celoslovenských, krajských, okresných a obvodných súťaží, ktorí obdržia malé darčeky z prostriedkov obce Semerovo, Čechy a Rodičovského
združenia.

Najlepšími žiakmi jednotlivých ročníkov sa stali

1. ročník Miloško Šulák
2. ročník Zuzana Mandíková
3. ročník Liliana Ivaničová
4. ročník Sophia Rozenbergová
5. ročník Karin Peczenová
6. ročník Terézia Šemeláková
7. ročník Sofia Rozenbergová
8. ročník Nikolas Rozenberg
9. ročník Martina Ďurkovská

Cenu starostu obce Semerovo pre najlepšieho žiaka školy v šk. r. 2012/2013 na návrh pedagogickej rady získava žiačka 9.ročníka Veronika Kontrová

preto prosím pánov starostov o odovzdávanie ocenení

Najväčšie úspechy ZŠ Semerovo v školskom roku 2012/2013

Medzinárodná súťaž

Matematický klokan : (20. miesto) Patrícia Lisická a (101.miesto) Terezka Šemeláková 6. roč., (194.miesto ) Karin Baranovičová 3. roč.

Celoslovenské súťaže

Maxík - Báseň roka 2012 : Zvláštna prémiová cena poroty - Norovský Patrik 7. roč.
Maxík - Báseň roka 2012 : Zvláštne ocenenie poroty – „Kolektív Základnej školy Semerovo č.110“
Všetkovedko : 4. miesto - Alexandra Šemeláková 3. roč. 10. miesto - Liliana Ivaničová 3. roč.
20. miesto - Vanesa Havlíková 3. roč.
XX. ročníku súťaže mladých hasičov o Putovný pohár prezidenta DPO SR, SVIT 2012 :
Martina Ďurkovská, Veronika Kontrová, Slávka Mokrášová, Michaela Kučerová, Monika Laktišová, Lenka Lénardová, Veronika Lénardová, Damán Pilný, Michal Filip, Marek Gašparík 9.roč.

Hasičská súťaž Likavka 8. miesto : Lenka Laktišová 7.roč., Michaela Kučerová, Lenka Lénardová, Veronika Lénardová, Slávka Mokrášová 9. roč.
Reprezentácia školy a obce so súborom MATIČIARIK : Rebeka Haládiková 5. roč.

Krajské súťaže

Čo vieš o hviezdach :
úspešný riešiteľ ( + 1. miesto v okresnej súťaži) Adam Vetter 5. ročník
úspešný riešiteľ ( + 1. miesto v okresnej súťaži ) Filip Štibráni 8. ročník
Úspešná riešiteľka ( + 2. miesto v okresnej súťaži) Karen Baloghová 4. ročník
Úspešný riešiteľ ( + 2. miesto v okresnej súťaži ) Slávko Bohoš 8. ročník
Hasičská súťaž Dyčka 4. miesto :
Lenka Laktišová 7. roč., Martina Ďurkovská, Patrícia Baloghová, Veronika Kontrová, Slávka Mokrášová, Michaela Kučerová, Monika Laktišová, Lenka Lénardová, Veronika Lénardová 9.roč.

Okresné súťaže :

Mladí hasiči :
1. miesto - Eliška Jakabová, Karen Baloghová 4. roč., Barbara Bujdáková 5.r., Petra Filipová, Radka Lisická, Sofia Rozenberogová 7.r., Martina Ďurkovská, Patrícia Baloghová, Veronika Kontrová, Slávka Mokrášová 9.r.
2. miesto - Eliška Laktišová 3.r., Lenka Laktišová 7.r., Vanessa Garaiová, Dominika Hatalová 8.r., Michaela Kučerová, Monika Laktišová, Lenka Lénardová, Veronika Lénardová 9.r.

3. miesto - Viktória Varníková 4.r., Roman Kalina, Jakub Laktiš, Jakub Slobodník 5.r. Stanislav Polhoš, Matej Baláž 7.r. , Damán Pilný, Michal Filip, Patrik Bogár, Marek Gašparík 9.r.
Ľahká atletika – skok do výšky - 2. miesto : Terezka Šemeláková 6. roč.
Strelecká súťaž - 3. miesto : Slávka Mokrášová 9. roč.

BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME !
Teraz prosím predsedníčku rodičovského združenia a pani zástupkyňu o odmenenie žiakov za účasti na okresných a obvodných súťažiach

28. 6. 2013 PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka ZŠ

 
Hľadanie