Žiacky parlament

Žiacka školská rada

ŽIACKY PARLAMENT – pomocný samosprávny orgán školy

CIEĽ USTANOVENIA ŽIACKEHO PARLAMENTU:

 • uplatňovanie demokracie a práv dieťaťa
 • demokratická forma organizácie v škole
 • zlepšenie vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi

ÚLOHY ŽIACKEHO PARLAMENTU:

 • podieľanie sa žiakov na činnosti školy prostredníctvom svojich zástupcov
 • hľadanie rôznych riešení problémov (spolu s vedením školy), ktoré sa ich dotýkajú

 

Práva členov žiackeho parlamentu:

 • vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania
 • podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní vnútorného poriadku školy
 • právo zastupovať žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladať im svoje stanoviská a návrhy, zastupovať žiakov aj navonok
 • právo voliť a odvolávať zástupcu žiakov do rady školy.

Žiacky parlament umožňuje vedeniu školy:

 • odhaľovať i nežiaduce javy na škole, ako šikanovanie zo strany spolužiakov či učiteľov, užívanie drog, fajčenie, nedorozumenia medzi žiakmi a pedagógmi
 • pripomienky žiackeho parlamentu môžu byť podnetom na zlepšenie práce školy

Čo môže priniesť aktívna práca žiackeho parlamentu?

 • môže zmeniť negatívne postoje žiakov ku škole
 • zlepšiť vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi
 • zlepšiť vzťahy medzi žiakmi navzájom
 • vyjadrovať slušne svoje názory
 • podporovať pocit zodpovednosti

 

Zloženie žiackeho parlamentu

 

Zástupcovia žiakov školy na školský rok 2012/2013:


PREDSEDA: Slávka Mokrášová (9.ročník)      

PODPREDSEDA: Patrícia Baloghová (9.ročník)

ZAPISOVATEĽ: Radka Otrubová (8.ročník)

ČLENOVIA:

Nikoleta Györeová (8.ročník)

Patrik Norovský (7.ročník)

Matej Baláž (7.ročník)

Karolína Vavrová (6.ročník)

Simona Sipková (6.ročník)

Karin Peczenová (5.ročník)

Barbara Bujdáková (5.ročník)

Karen Baloghová (4.ročník)

Arleta Mária Pilná (4.ročník)

 

GESTOR PRÁCE PARLAMENTU (pedagóg): Mgr. Mária Baková

 

Plán práce žiackeho parlamentu na školský rok 2012/2013

September:

-         privítanie nového školského roka

-         ustanovenie žiackeho školského parlamentu


Október:

-         Šarkaniáda

-         Európsky deň rodičov a škôl

-         Deň starých rodičov (14.10.2012) /príhovor v škol.rozhlase/

-         Deň jablkaNovember:

-         Imatrikulácie prvákov

-         Medzinárodný deň bez fajčenia (20.11.2012) /plagát a príhovor/December:

-         vianočno-zimná výzdoba

-         MikulášJanuár:

-         maškarný ples

-         zhodnotenie polročnej práce ŽPFebruár:

-         Valentínsky deň – výzdoba tried, príprava valentíniekMarec:

-         mesiac knihy

-         Deň učiteľov

-         Deň vodyApríl:

-         Deň narcisov – liga proti rakovine

-         Deň Zeme

-         Mesiac lesovMáj:

-         Deň matiek – kultúrne popoludnie, vyhotovenie pozdravov matkám

-         Deň otcovJún:

-         MDD- súťaže

-         Letná akadémia

-         Rozlúčka s deviatakmi

 

 

ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU ZŠ SEMEROVO

Článok 1


Žiacky parlament je iniciatívnym pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole, najmä v oblasti ktorá sa týka mimoškolskej a záujmovej činnosti.

Poslaním žiackeho parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.

Spolupracuje s vedením školy, so žiakmi aj s učiteľmi školy.

Spolupracuje aj so ZRŠ, OcÚ.


Článok 2


Sídlom žiackeho parlamentu je ZŠ Semerovo 110.

Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci – “poslanci” ZŠ, volení tajným hlasovaním v kmeňovej triede školy na jeden školský rok.

Člen žiackeho parlamentu môže byť aj samostatná funkcia v triede. Členov žiackeho parlamentu, teda poslancov si volia žiaci 4. – 9. ročníka. Z každej triedy sú volení dvaja žiaci. V školskom roku 2012/2013 je teda 12 „poslancov“ žiackeho parlamentu.

V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou, trieda má právo ho odvolať a zvoliť si nového „poslanca“. Ak sa „poslanec“ nezúčastní troch zasadnutí žiackeho parlamentu, ostatní členovia žiackeho parlamentu majú právo ho odvolať.

Na zasadnutiach žiackeho parlamentu sa zúčastňuje gestor, ktorého si poslanci volia priamou voľbou, na základe slobodného výberu spomedzi pedagogických zamestnancov.

Žiacky parlament je schopný uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Parlament zasadá raz mesačne, vo vopred stanovený deň a čas v malej počítačovej učebni.Článok 3Žiacky parlament na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva výchovný poradca:

1. spomedzi svojich členov, tajnou voľbou zvolí predsedu, tajomníka (podpredsedu), zapisovateľa,

2. Program rokovania žiackeho parlamentu zostavuje predseda žiackeho parlamentu spolu s pedagogickým zástupcom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu. Poslanci ho dostanú písomne od podpredsedu žiackeho parlamentu.

3. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí, program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje poslanec - zapisovateľ a odovzdá gestorovi – pedagógovi. Každá zápisnica bude prednesená riaditeľke školy.

4. Poslanci žiackeho parlamentu čakajú pred zasadnutím na pedagogický dozor pred počítačovou učebňou.

5. Činnosť žiackeho parlamentu sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný a schválený členmi žiackeho parlamentu.

6. Na zmenu štatútu, jeho doplnenie je potrebná nadpolovičná väčšina členov.Článok 4

Predseda žiackeho parlamentu1. Zasadnutie žiackeho parlamentu zvoláva jeho predseda.

2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov.

3. Predseda parlamentu je volený na jeden školský rok tajným hlasovaním.

4. Mimoriadne zasadnutie žiackeho parlamentu môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy ak o to požiada nadpolovičná väčšina „poslancov“.

5. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu s učiteľom riaditeľke školy.

6. Informácie získané počas zasadnutia s pani riaditeľkou oznámi na ďalšom zasadnutí.

7. Predseda žiackeho parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje.

8. Predseda parlamentu rozdeľuje úlohy jednotlivým poslancom pri akciách.

9. Vedie aj ostatných poslancov k aktivite.

10. V tomto školskom roku zástupcom – predsedom žiackeho parlamentu je Slávka Mokrášová z IX. ročníka.Článok 5

Podpredseda žiackeho parlamentu1. Podpredseda vypracúva a rozdáva pozvánky na zasadnutia parlamentu.

2. Pomáha predsedkyni žiackeho parlamentu.

3. V prípade neprítomnosti predsedkyne parlamentu vedie zasadnutie parlamentu.

4. Na slávnostnom zahájení a ukončení parlamentu si pripravuje príhovor na zhodnotenie činnosti parlamentu, prípadne na povzbudenie poslancov do plnenia svojej funkcie.

5. V tomto školskom roku zástupcom – podpredsedom žiackeho parlamentu je Patrícia Baloghová z VIII. ročníka.Článok 6

Poslanecký sľubSľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Budem ako poslanec parlamentu zapájať svoju triedu do akcií školy, budem im odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí ŽP. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.

Nebudem robiť svojím vystupovaním hanbu našej škole, naopak budem propagovať úspechy našej školy na verejnosti.

Budem sa snažiť pracovať tak, aby moja práca a práca celého ŽP pomohla v napredovaní celej školy.Článok 7

Úlohy poslanca ŽP1. Poslanec žiackeho parlamentu je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na rokovaní parlamentu na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.

2. Na každé zasadnutia si poslanci nosia zošit (slovník), do ktorého si zapisujú všetko, čo na parlamente rozoberú. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú prediskutovať na parlamente.

3. Zánik členstva v ŽP :

a) vystúpením poslanca

b) vylúčením poslanca z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku

c) zánikom ŽP

4. Zapája sa aktívne do činností, akcií žiackeho parlamentu.

5. Prispieva článkami do školského časopisu, do vysielania školského rozhlasu.

6. Navrhuje a organizuje akcie žiackeho parlamentu.Článok 8

Vlastnosti člena ŽP1. Dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽP.

2. Čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým.

3. Organizačné schopnosti.

4. Zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní.

5. Rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov,  schopnosť argumentácie  a vedenia dialógu.

6. Vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny.Článok 9

Aktivity a práva žiackeho parlamentu1. Na prvom zasadnutí sa volí predseda, podpredseda a zapisovateľ žiackeho parlamentu.

2. Členovia žiackeho parlamentu si ďalej volia zástupcu z pedagogického zboru, ktorý im pomáha a je prítomní na zasadnutiach.

3. Súčasťou každého rokovania žiackeho parlamentu je riešenie  pripomienok poslancov,  ktoré  získali od svojich spolužiakov:

-  správanie žiakov,

- vyučovací proces,

- organizovanie besiedok, akadémií, športových a vedomostných súťaží,  zábavné podujatia a pod.,

- návrhy na estetizáciu školy,

- čistota školy,

-  návrhy a pripomienky do časopisu, školského rozhlasového vysielania a podobne.

 

Právne predpisy o ľudských právach a ich uplatňovaní v školách


1. Dohovor o ochrane základných práv a slobôd, publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 209/1992 Z.z.

2. Dohovor o právach dieťaťa, publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 104/1991 Z.z.

3. Dohovor o zákaze diskriminácie v oblasti vzdelávania, slovenský preklad zatiaľ nebol uverejnený v Zbierke zákonov.

4. Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 588/2001 Z.z.

5. Medzinárodný pakt o hospodárskych sociálnych a kultúrnych právach, publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 120/1976 Zb.

6. Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 160/1998 Z.z.

7. Ústava Slovenskej republiky, publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 460/1992 Z.z.

8. Všeobecná deklarácia ľudských práv, publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom DE01/48 Zb.

9. Vyhláška MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení neskorších predpisov

10. Vyhláška MŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov

11. Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

12. Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

13. Vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach

14. Vyhláška MŠ SR č. 311/2004 Z.z. o poskytovaní štipendií žiakom stredných a špeciálnych škôl

15. Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z.z. o školskej inšpekcii

16. Vyhláška MŠ SR č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

17. Zákon č.281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a o príspevku na dieťa v znení neskorších predpisov

18. Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

19. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

20. Zákon č.138/2004 Z.z.o správnom konaní (správny poriadok)

21. Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

22. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
Hľadanie