ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU ZŠ SEMEROVO

Článok 1


Žiacky parlament je iniciatívnym pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole, najmä v oblasti ktorá sa týka mimoškolskej a záujmovej činnosti.

Poslaním žiackeho parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.

Spolupracuje s vedením školy, so žiakmi aj s učiteľmi školy.

Spolupracuje aj so ZRŠ, OcÚ.


Článok 2


Sídlom žiackeho parlamentu je ZŠ Semerovo 110.

Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci – “poslanci” ZŠ, volení tajným hlasovaním v kmeňovej triede školy na jeden školský rok.

Člen žiackeho parlamentu môže byť aj samostatná funkcia v triede. Členov žiackeho parlamentu, teda poslancov si volia žiaci 4. – 9. ročníka. Z každej triedy sú volení dvaja žiaci. V školskom roku 2012/2013 je teda 12 „poslancov“ žiackeho parlamentu.

V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou, trieda má právo ho odvolať a zvoliť si nového „poslanca“. Ak sa „poslanec“ nezúčastní troch zasadnutí žiackeho parlamentu, ostatní členovia žiackeho parlamentu majú právo ho odvolať.

Na zasadnutiach žiackeho parlamentu sa zúčastňuje gestor, ktorého si poslanci volia priamou voľbou, na základe slobodného výberu spomedzi pedagogických zamestnancov.

Žiacky parlament je schopný uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Parlament zasadá raz mesačne, vo vopred stanovený deň a čas v malej počítačovej učebni.Článok 3Žiacky parlament na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva výchovný poradca:

1. spomedzi svojich členov, tajnou voľbou zvolí predsedu, tajomníka (podpredsedu), zapisovateľa,

2. Program rokovania žiackeho parlamentu zostavuje predseda žiackeho parlamentu spolu s pedagogickým zástupcom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu. Poslanci ho dostanú písomne od podpredsedu žiackeho parlamentu.

3. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí, program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje poslanec - zapisovateľ a odovzdá gestorovi – pedagógovi. Každá zápisnica bude prednesená riaditeľke školy.

4. Poslanci žiackeho parlamentu čakajú pred zasadnutím na pedagogický dozor pred počítačovou učebňou.

5. Činnosť žiackeho parlamentu sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný a schválený členmi žiackeho parlamentu.

6. Na zmenu štatútu, jeho doplnenie je potrebná nadpolovičná väčšina členov.Článok 4

Predseda žiackeho parlamentu1. Zasadnutie žiackeho parlamentu zvoláva jeho predseda.

2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov.

3. Predseda parlamentu je volený na jeden školský rok tajným hlasovaním.

4. Mimoriadne zasadnutie žiackeho parlamentu môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy ak o to požiada nadpolovičná väčšina „poslancov“.

5. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu s učiteľom riaditeľke školy.

6. Informácie získané počas zasadnutia s pani riaditeľkou oznámi na ďalšom zasadnutí.

7. Predseda žiackeho parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje.

8. Predseda parlamentu rozdeľuje úlohy jednotlivým poslancom pri akciách.

9. Vedie aj ostatných poslancov k aktivite.

10. V tomto školskom roku zástupcom – predsedom žiackeho parlamentu je Slávka Mokrášová z IX. ročníka.Článok 5

Podpredseda žiackeho parlamentu1. Podpredseda vypracúva a rozdáva pozvánky na zasadnutia parlamentu.

2. Pomáha predsedkyni žiackeho parlamentu.

3. V prípade neprítomnosti predsedkyne parlamentu vedie zasadnutie parlamentu.

4. Na slávnostnom zahájení a ukončení parlamentu si pripravuje príhovor na zhodnotenie činnosti parlamentu, prípadne na povzbudenie poslancov do plnenia svojej funkcie.

5. V tomto školskom roku zástupcom – podpredsedom žiackeho parlamentu je Patrícia Baloghová z VIII. ročníka.Článok 6

Poslanecký sľubSľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Budem ako poslanec parlamentu zapájať svoju triedu do akcií školy, budem im odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí ŽP. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.

Nebudem robiť svojím vystupovaním hanbu našej škole, naopak budem propagovať úspechy našej školy na verejnosti.

Budem sa snažiť pracovať tak, aby moja práca a práca celého ŽP pomohla v napredovaní celej školy.Článok 7

Úlohy poslanca ŽP1. Poslanec žiackeho parlamentu je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na rokovaní parlamentu na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.

2. Na každé zasadnutia si poslanci nosia zošit (slovník), do ktorého si zapisujú všetko, čo na parlamente rozoberú. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú prediskutovať na parlamente.

3. Zánik členstva v ŽP :

a) vystúpením poslanca

b) vylúčením poslanca z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku

c) zánikom ŽP

4. Zapája sa aktívne do činností, akcií žiackeho parlamentu.

5. Prispieva článkami do školského časopisu, do vysielania školského rozhlasu.

6. Navrhuje a organizuje akcie žiackeho parlamentu.Článok 8

Vlastnosti člena ŽP1. Dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽP.

2. Čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým.

3. Organizačné schopnosti.

4. Zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní.

5. Rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov,  schopnosť argumentácie  a vedenia dialógu.

6. Vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny.Článok 9

Aktivity a práva žiackeho parlamentu1. Na prvom zasadnutí sa volí predseda, podpredseda a zapisovateľ žiackeho parlamentu.

2. Členovia žiackeho parlamentu si ďalej volia zástupcu z pedagogického zboru, ktorý im pomáha a je prítomní na zasadnutiach.

3. Súčasťou každého rokovania žiackeho parlamentu je riešenie  pripomienok poslancov,  ktoré  získali od svojich spolužiakov:

-  správanie žiakov,

- vyučovací proces,

- organizovanie besiedok, akadémií, športových a vedomostných súťaží,  zábavné podujatia a pod.,

- návrhy na estetizáciu školy,

- čistota školy,

-  návrhy a pripomienky do časopisu, školského rozhlasového vysielania a podobne.

 
Hľadanie