Školský rok 2010/2011

Začiatok školského roka 2010/2011

Vážení hostia, rodičia, pedagogickí a prevádzkoví pracovníci, milí žiaci!
Dnes slávnostne zahajujeme nový školský rok za zvláštnych okolností, keď máme štátny smútok za beštiálne vraždenie v Bratislave. Včera bol Sviatok ústavy SR a zároveň odpadol z prázdninového kalendára posledný lístok a od zajtra sa rozozvučia naše melódie, ktoré oznámia definitívny koniec prázdnin, oddychu, dovoleniek a začiatok vyučovania, povinností v škole.

Doznievajú v nás spomienky na prežité prázdninové dni. Verím vám, že prázdniny boli príjemné. Moje poďakovanie patrí našim žiakov, ktorí prázdninové dni spojili s nácvikom divadelného predstavenia Jánošík, s ktorým sa predstavili v rámci slávností a úspešne oprášili slávu Slniečka spred 30 rokov.

Vitajte teda v škole, žiaci a na otázku, čo Vás tu čaká, odpoviem jednoducho – nový školský vzdelávací program – predovšetkým pre 3.  a 7. ročník. S vedomosťami Vám teda do daru ponúkame aj  podnety pre zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu Vašej vytrvalosti.   Naša škola má vytvorené veľmi dobré podmienky na vašu prácu.

Jej okolie je pekné, plné zelene – vykosené a vyupratované. Všetky učebne boli počas prázdnin vyupratované, vybrúsené a napastované – sú teda čisté. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí zo sponzorských darov doplnili a esteticky vylepšili triedy – vymaľovaním, doplnkami a opravami nábytku, výmenou svietidiel a obkladmi. Obci Semerovo a verejno-prospešným pracovníkom za úpravu priestorov školy po výmene okien. Preto žiadam každého žiaka, aby sa od zajtra nezabudol prezúvať. Zároveň vás prosím, aby ste nepoškodzovali školský majetok, udržiavali čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch školy.

Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.

Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z nasledujúcich mesiacov, strávených v školských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Prajem im rýchle a ľahké zvládnutie školskej abecedy.

Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú medzi nami  po prvýkrát z dôvodu prisťahovania do našej obce. Vitajte! Areál, školskú jedáleň a telocvičňu v týchto dňoch využíva medzinárodné podujatie Comenius „Mládež v akcii“ za účasti študentov z Francúzka, Portugalska, Španielska, Talianska, Turecka a Slovenska, ktoré organizuje v Semerove občianske združenie ARCHA z Bratislavy a preto sa stravovať začneme až od utorka 7. septembra.

Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky a Monitor- testovanie. Pripomínam vám to už teraz, aby ste   s prípravou začali hneď zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.   

Nový školský rok sa pre Vás žiakov od  predchádzajúcich  rokov  líšiť  nebude. Čakajú  nás  tie  isté úlohy  a  povinnosti  -  dobre  sa  učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca s počítačmi, ktorej vyučovanie začne už od 1. ročníka, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu.

V tomto školskom roku pokračujeme

  • v projekte EU –tvorba nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT- ohromujúca suma  149. 872 €.
  • v  projekte UIPŠ  Modernizácia vzdelávania na základných školách

Obec Semerovo ako náš zriaďovateľ sa podieľa na každom projekte sumou vo výške 5%, za čo vyjadrujem úprimné ďakujeme!

  • v medzinárodnom projekte COMENIUS Školské partnerstvá 2009 – 2011 s našimi partnermi z Rakúska, Portugalska, Írska pokračujeme v dňoch  12. až 16. 10. 2010 v Semerove, ako pripomienka  na 230 rokov školstva v našej obci a 800 rokov obce Semerovo.
  • Moje poďakovanie vyjadrujem MŠ SR a KŠÚ v Nitre, ktoré nám poskytlo dotáciu 50.000 €  na výmenu okien na hlavnej budove školy. V každej triede Vás čakajú krásne nové okná.

Verejnosť hodnotí školu podľa niektorých kritérií - podľa výsledkov jej žiakov, podľa počtu prijatých žiakov na stredné školy a podľa počtu žiakov, ktorí majú problémy so svojim správaním.
Dobrá škola je tá, ktorá dáva o sebe čo najmenej negatívnych informácií. Na získanie dobrého hodnotenia je treba vykonať veľa dobrých skutkov, ale stačí jeden zlý, aby pokazil celý obraz. Preto by ste nemali byť ľahostajní k neslušnému správaniu zopár jednotlivcov.
Dovoľujete im tým znevažovať dobré meno našej školy, výborné výsledky dosiahnuté pod vedením všetkých pedagógov.
Veď naša malá škola má naozaj dobré meno - nielen na úrovni okresu, kraja, Slovenska, tiež v rámci Európskej Únie, ale s hrdosťou môžem povedať, že spoločnosť Microsoft z USA nás zaradila medzi progresívne svetové školy s právom vlastniť certifikát Microsoft IT Academy.
Ministerstvo školstva SR medzi 200 škôl na Slovensku v projekte Škola budúcnosti.  
Vyučovanie  podľa  rozvrhu  hodín  sa  začne  v piatok  3. septembra.
a prázdniny ? Je ich dosť :
jesenné  - od 29. október –  do 2. november 2010
vianočné -  od 23. december 2010 –  do 7. január 2011
polročné  31. január 2011
jarné -  od 21. február – do 25. február 2011
veľkonočné -  od 21. apríl –  do 26. apríl 2011
záver školského roka bude 30. júna 2011

V školskom roku 2010/2011 vás bude vyučovať

Mgr. Agáta Holubová    tr. učiteľka – 1. ročník
PaedDr. Mária Velčická    tr. učiteľka – 2. ročník
Lucia Kršáková    tr. učiteľka – 3. ročník- ktorú zároveň vítam
Lýdia Dzurejová    tr. učiteľka – 4. ročník
Mgr. Dušan Lukáč    tr. učiteľ – 5. ročník
Ing. Petronela Šemeláková    tr. učiteľka – 6. ročník
Ing. Mária Baloghová    tr. učiteľka – 7. ročník
Jozef Staudt    tr. učiteľ – 8. ročník
Mgr. Klára Vrbová    tr. učiteľka – 9. ročník
Mgr. Jana Dianovská     školský klub detí
Mgr. Pavol Čurka, farár    náboženská výchova

PhDr. Ladislav Dráfi, Dis.art.
Ladislav Dráfi, Dis.art. ml.    Súkromná umelecká škola
Vzdelávanie detí, mládeže VDAM-Ladislav Dráfi
v priestoroch Základnej školy - školský rok 2010/2011
na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva
Mgr. Zdenka Vindišová    zástupkyňa riaditeľky školy
a ja, ako riaditeľka školy

Pomáhať nám budú prevádzkoví pracovníci :
PAM + ekonómka + registratúra  - p. Ľudmila Čelková ,  školník  - p. Milan Jamečný,  
pani upratovačky – Helena Balážová a Katarína Havlíková.
Školskú jedáleň  riadi Ing.  Marta Balážová – vedúca , kuchárkou  je  p. Gabriela Baloghová,  pomocné kuchárky p. K. Tóthová  a J.  Mellenová

Dnes sa v triedach oboznámite s rozvrhom hodín a dostanete ďalšie potrebné informácie.

Dostanete informácie o možnosti využiť vzdelávacie poukazy na naše krúžky, rodičom oznamujem a pozývam na deň otvorených dverí a na 9. európsky deň rodičov a škôl.
Je pred nami 10 mesiacov školského roka 2010/2011. Aj keď sa budú striedať dni slnečné i zamračené, nech v našich srdciach a dušiach prevláda láska a porozumenie.
Zaželajme si spoločne, aby sme v zdraví a pokoji naplnili dni tohto školského roka nerušenou prácou, aby výsledky, ktoré dosiahneme v školských vzdelávacích programoch priniesli hrdosť a spokojnosť deťom, rodičom i nám pedagógom.
Rodičom  prajem  trpezlivosť so svojimi deťmi -  hlavne s prváčikmi, dobrú spoluprácu so školou.
Vás, milí hostia, prosím, aby ste nám pomáhali tak ako doteraz.

Na záver chcem Vám, členom Obecných zastupiteľstiev  Semerovo a Čechy, členom  Rady školy, Rodičovského združenia, všetkým sponzorom, všetkým rodičom detí, ktorých žiaci navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Semerova a  Čiech - povedať už vopred  - ďakujem .

Sme spoločným školským obvodom obcí Semerovo a Čechy za čo patrí poďakovanie vedeniam oboch obcí za vyjadrenú dôveru.

Dosť bolo úvodných slov a preto vykročme tou správnou nohou v ústrety  novej školskej reforme a s ňou spojených starostí i úspechov.

PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka školy

 
Hľadanie