Žiacka školská rada

ŽIACKY PARLAMENT – pomocný samosprávny orgán školy

CIEĽ USTANOVENIA ŽIACKEHO PARLAMENTU:

 • uplatňovanie demokracie a práv dieťaťa
 • demokratická forma organizácie v škole
 • zlepšenie vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi

ÚLOHY ŽIACKEHO PARLAMENTU:

 • podieľanie sa žiakov na činnosti školy prostredníctvom svojich zástupcov
 • hľadanie rôznych riešení problémov (spolu s vedením školy), ktoré sa ich dotýkajú

 

Práva členov žiackeho parlamentu:

 • vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania
 • podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní vnútorného poriadku školy
 • právo zastupovať žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladať im svoje stanoviská a návrhy, zastupovať žiakov aj navonok
 • právo voliť a odvolávať zástupcu žiakov do rady školy.

Žiacky parlament umožňuje vedeniu školy:

 • odhaľovať i nežiaduce javy na škole, ako šikanovanie zo strany spolužiakov či učiteľov, užívanie drog, fajčenie, nedorozumenia medzi žiakmi a pedagógmi
 • pripomienky žiackeho parlamentu môžu byť podnetom na zlepšenie práce školy

Čo môže priniesť aktívna práca žiackeho parlamentu?

 • môže zmeniť negatívne postoje žiakov ku škole
 • zlepšiť vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi
 • zlepšiť vzťahy medzi žiakmi navzájom
 • vyjadrovať slušne svoje názory
 • podporovať pocit zodpovednosti

 

Zloženie žiackeho parlamentu

 

Zástupcovia žiakov školy na školský rok 2012/2013:


PREDSEDA: Slávka Mokrášová (9.ročník)      

PODPREDSEDA: Patrícia Baloghová (9.ročník)

ZAPISOVATEĽ: Radka Otrubová (8.ročník)

ČLENOVIA:

Nikoleta Györeová (8.ročník)

Patrik Norovský (7.ročník)

Matej Baláž (7.ročník)

Karolína Vavrová (6.ročník)

Simona Sipková (6.ročník)

Karin Peczenová (5.ročník)

Barbara Bujdáková (5.ročník)

Karen Baloghová (4.ročník)

Arleta Mária Pilná (4.ročník)

 

GESTOR PRÁCE PARLAMENTU (pedagóg): Mgr. Mária Baková

 
Hľadanie