Školský rok 2003/2004

Školský rok 2003/2004

Z príhovoru riaditeľky školy na záver školského roku vyberáme:

Vážení  starostovia obce Čechy a Semerovo, vzácni hostia, členovia Rady školy a združenia rodičov, pedagogickí pracovníci, milí žiaci a rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne privítala na slávnostnom ukončení šk. roka 2003 / 2004. Brány školy sa  zatvoria a my sa na dva mesiace rozlúčime. Rozlúčky bývajú obyčajne smutné, tá, ktorá je dnes, je výnimkou, pretože vidím vo vašich očiach iskričky radosti a akoby som počula i to slovo -  KONEČNE!

Dnes zazvoní školský zvonček pre žiakov a pedagógov poslednýkrát v tomto školskom roku, aby nám oznámil, že pre žiakov začínajú vytúžené prázdniny a pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov zaslúžené dovolenky. Jedno múdre príslovie hovorí:

"Ak chceš poznať ľudí, pozri sa na ich prácu.“

Teda my sa dnes pozrieme na tú prácu, ktorú sme previedli v školskom roku 2003/2004.

Na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v priebehu 10 mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a predovšetkým, aby sme mohli odmeniť najúspešnejších žiakov našej školy, vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi .

V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 164 žiakov.

V 1 .-4.ročníku - 70 žiakov,

5. - 9.roč.  -  94 žiakov.

Aký bol prospech?

1.ročník    13 ž.    všetci prospeli                 

2.ročník    19 ž.    všetci prospeli, z toho 8 so samými jednotkami

3.ročník    16 ž.    všetci prospeli, z toho 4 samé jednotky

4.ročník    22ž.     všetci prospeli, z toho 8 samé jednotky

5.ročník    17 ž.    všetci prospeli, z toho 4 samé jednotky

6.ročník    17 ž.    všetci prospeli, z toho 2 samé jednotky

7.ročník    21 ž.    všetci prospeli, z toho 6 samé jednotky

8.ročník    17 ž.    všetci prospeli, z toho 4 samé jednotky

9.ročník    22 ž.    všetci prospeli, samé jednotky 3 žiaci                  

Z rozuhodnutia pedagogického zboru a so súhlasom starostu obce sa  každoročne vyhodnotí  najúspešnejší žiak školy s udelením ceny starostu obce a oceňujú sa aj najlepší žiaci jednotlivých tried, ktoré každoročne sponzoruje Dr. Helena Kontrová.

Za celý školský rok sme spolu vymeškali 13 866 hodín, z toho bolo 108  neospravedlnených.

1. r.      719                    2. r.  1863                           3.r.  1594       

4. r.   1 190                    5 r.     987                           6.r.   1724  

7.roč.  1847                   8.r. 1685                              9.r.  2257     108  neospr.

Najlepšiu dochádzku mali žiaci 1 a 5 ročníka, najviac hodín vymeškali žiaci 3 . a 9. ročníka.

Správanie ?

Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali v rámci šk. poriadku. Za porušovanie školského poriadku a záškoláctvo bola 2 žiakom našej školy udelená znížená známka zo správania na 3. stupeň. Riaditeľské napomenutie, ktoré sa v tomto šk. roku použilo, bol len varovný prst a na vysvedčeniach sa neobjavuje.

Vyskytli sa  prípady  porušovania školského poriadku, predovšetkým cez prestávky, počas vyučovania ( behaním z triedy do triedy, používaním neslušných výrazov, ničením šk. majetku, potulovaním sa v obci vo večerných a nočných hodinách, fajčenie pod.)

Pochváliť za správanie môžem približne polovicu žiakov a to je málo.

To príjemnejšie:

V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach. Tí, ktorí sa zúčastnili okresných budú odmenení z prostriedkov združenia rodičov a sponzorov, tí ktorí boli úspešní na celoštátnych súťažiach budú odmenení spoločne obcami Čechy a Semerovo.

Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala pedagógom za prípravu žiakov na dve úspešné školské akadémie- vianočnú a júnovú v znamení zjednocujúcej sa európy, či účinkovanie na fašiangových slávnostiach, natáčanie programu STV, maškarný ples a iných spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce.

Poďakovanie vedenia školy patrí Vašim učiteľom za náročnú a obetavú prácu vynaloženú v tomto šk. roku vo všetkých ročníkoch a vo všetkých vyučovacích predmetoch. Zvlášť ďakujem za prácu pri riešení projektov Zdravá škola, regionálna výchova, Otvorená škola - oblasť šport a Infovek, a v neposlednej miere pani učiteľke Baloghovej, ako vedúcej internetovej učebne, ktorá získava čim ďalej tým viac návštevníkov.  Školský areál je otvorený každý deň do 19,oo hodiny a to platí aj cez prázdniny, internetová učebňa bude tiež prístupnená, termíny budú zverejnené na videotexte obce.

Ďakujem za dobrú spoluprácu a pomoc predovšetkým Obecného zastupiteľstvu Semerovo a Čechy, ktoré vytvorili spoločný školský obvod základnej školy, ktorému štát platí cestovné žiakom z Čiechy , využívame možnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom z rodín v hmotnej núdzi.

Ďakujem bývalým členom Rady školy za náročnú prácu. Novozvolenej Rade školy, za podporu a jednohlasnú moju podporu pri výberovom konaní na funkciu riaditeľky školy na ďalšie obdobie. Poďakovanie patrí aj celému Združeniu rodičov za pomoc pri 2. európskom dni rodičov a škôl, rodičovaskú zábavu, deň detí, mikuláša , ďalej sponzorom - Agrodružstvu Semerovo, pani Kataríne Hatalovej, Dr. Helene Kontrovej, majiteľovi stavebnej firmy OBNOVA Jaroslavovi Košánovi, Eve Šimovej, Karolovi Hatalovi, OO HZDS,  všetkým našim semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom, krajskému školskému úradu a Štátnej školskej inšpekcii, bez pomoci ktorých by bol školský rok, ktorý dnes končíme oveľa ťažší.

Vďaka ich pochopeniu sme nerušene mohli vykonávať vých. vyučovaciu prácu, mimoškolskú činnosť a zapájať sa do  vedomostných, estetických, literárnych, športových súťaží a projektovej práce.

Ďakujem Vám všetkým .

Milí žiaci. O pár minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov niektorí šťastní, spokojní, iní menej.

Prajem Vám pekné slnečné prázdniny a dovidenia začiatkom septembra.

Žiakom 9 ročníka, ktorí odchádzajú  prajem, aby úspešne vykročili do života. Lebo život je veľká kniha, ktorú si píšeme my samy.

Má však jednu zvláštnosť, nedá sa v nej škrtať, opravovať. Dá sa písať iba raz.

Prajem vám v mene svojom a v mene všetkých učiteľov, aby ste ju napísali pekne, úhľadne a  zreteľne. Tiež vám želám veľa šťastia, zdravia, úspechov a odvahy.

Vašim rodičom, starým rodičom, učiteľom a spolužiakom  vyslovte jednoduché a prosté slovo - Ďakujeme !

Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy :

najlepší žiaci jednotlivých tried, prosím pani JUDr. Kontrovú sponzorku, týchto ocenení aby asistovala pri odovzdávaní cien.

Riaditeľstvo Základnej  školy, Združenie rodičov, Rada školy pri ZŠ v   S e m e r o v e   blahoželajú a udeľujú  CENY  PRE  NAJLEPŠÍCH  ŽIAKOV  ŠKOLY   v  školskom  roku  2003/2004


1. ročník Blanke ŽÁČIKOVEJ,

2. ročník Viktórii TANKOVEJ,

3. ročník Veronike BABINECOVEJ,

4. ročník Dávidovi GARAIOVI,

5. ročník Matejovi FILIPOVI,

6. ročník Oľge GUBRICOVEJ

7. ročník Elene SENGEVEINOVEJ,

8. ročník Lukášovi ŽÁČIKOVI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Semerovo udelil na návrh pedagogickej rady

CenU starostu obce pre najúspešnejších žiakov školy v šk. roku 2003/2004 bola udelená žiakom  9. ročníka


Marošovi BAJLOVI,

Lucii JAGERČÍKOVEJ,

Mariánovi KEČKÉŠOVI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhodnotenie najlepších žiakov školy a tých, ktorí boli úspešní v súťažiach na celoslovenských  kolách ocenia spoločne starostovia našich obcí Čechy a Semerovo :

Obec ČECHY a Obec SEMEROVO ďakujú vedeniu, pedagógom a žiakom  Základnej školy Semerovo za úspešnú reprezentáciu obcí v školskom roku 2003/2004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za   I.  miesto  na  celoslovenskom  vyhodnotení  súťaže ,,RADOSŤ  V  RODINE "   Viktórii TANKOVEJ z II. ročníka pod vedením pani uč. Dagmary Čerhákovej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za   I. miesto na  celoslovenskom  vyhodnotení  súťaže  ,, Súťažíme  s  hviezdičkou  ORION"   Žiakom  II.  ročníka  I. Bujdákovej, D. Ďuráčovi, G. Filipovi, M. Filipovi,  M. Gubricovi, T. Gulisovi, K. Jakabovej, D. Kečkéšovej, M. Kozákovej, D. Maczkóovi, M. Matulovi,  M. NagyOVI, N. Rakušanovej, B. Richterovej, L. Skočkovi,   L. Szolnokimu, V. TAnkovej, B. Zavadzanovej, J. Gažíkovej  pod vedením pani  uč. Dagmary Čerhákovej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za   III.  miesto na celoslovenskom  vyhodnotení  súťaže "Vidíš, akí sme šikovní " Milošovi BARTOŠOVI z III. ročníka  pod vedením pani uč. Mgr. Miroslavy KIRIPOLSKEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za   III.  miesto   na  celoslovenskom  vyhodnotení  súťaže ,, Mama, otec, chcem žiť v Európe" žiakom V. a  VII.  ročníka A. Baloghovej, H. Baloghovej, M. Bartošovi, M. Filipovi, R. Grofičovi, M. Kasákovi, V. Kiripolskému, M. Kurucovi, L. Lénárdovej, L. Macekovej, M. Mártonovej, R. Naďovi, T. RIgóovi, P. Skočkovej, A. VadkeRTimu, Z. Zemanovičovej, S. Oravcovej, A. KIripolskému pod vedením  pani uč. Mgr. Miroslavy Kiripolskej a pána uč. Mgr. Richarda Kiripolského

sa do súťaže zapojili žiaci ešte IV. a VI. ročníka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za   Čestné  UZNANIA   na  celoslovenských  vyhodnoteniach súťaží:  ,,Hviezdy matematického neba - MAKS"  Dávidovi  GARAIOVI a Martinovi  ORBISOVI zo  IV. ročníka  pod vedením pani uč. Mgr. Zdenky VINDIŠOVEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu"  Marošovi BAJLOVI z  IX. ročníka  pod vedením pani uč. Mgr. Kláry VRBOVEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"RADOSŤ V RODINE "   Marekovi Filipovi,  Diane  Kečkéšovej,  

Kataríne JAGERČÍKOVEJ z II. a IV. ročníka pod vedením pani uč. Dagmary Čerhákovej a pani uč. Mgr. Daniely Mrázovej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za medailové umiestnenia a úspechy v tanečnom športe na súťažiach v Rakúsku, na Slovensku,  postup na majstrovstvá Európy v skupinovej zostave MARIÁNOVI  KEČKÉŠOVI + Lucii  JAGERČÍKOVEJ z  IX.  ročníka   pod  vedením  trénerov manželov  KELLEROVCOV  z  tanečného  štúdia  KELLER

 
Hľadanie