Školský rok 2008/2009

Zahájenie školského roku 2008/2009

Vážení hostia, rodičia, pedagogickí a prevádzkoví pracovníci, milí žiaci!

Včera odpadol z prázdninového kalendára posledný lístok a od zajtra sa na všetkých školách rozozvučí zvonec, ktorý oznamuje koniec prázdnin, oddychu, dovoleniek a začiatok vyučovania, povinností v škole.
Doznievajú v nás spomienky na prežité prázdninové dni, ale určite, aj keď to málokto priznáva, sa väčšina z vás už na nový školský rok teší. Áno, verím vám, že prázdniny boli príjemnejšie. Poslúžili vám na to, aby ste si oddýchli a načerpali nových síl do opätovnej práce. Aj keď musím skonštatovať, že ani cez prázdniny naša škola neosirela, žila džavotom detí a mládeže celé dva mesiace , v ktorých ste navštevovali internetovú učebňu a športoviská, ktoré boli otvorené – internet – každý druhý deň a športový areál denne.
Vitajte teda v škole, žiaci a na otázku, čo Vás tu čaká, odpoviem jednoducho – nový školský vzdelávací program – predovšetkým pre 1. a 5. ročník. S vedomosťami Vám teda do daru ponúkame aj  podnety pre zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu Vašej vytrvalosti. Vitajte  všetci v škole. Naša škola má vytvorené veľmi dobré podmienky na vašu prácu. Jej okolie je pekné, plné zelene – vykosené a vyupratované. Všetky učebne boli počas prázdnin vymaľované, vybrúsené a napastované – sú teda čisté. Preto žiadam každého žiaka, aby sa od zajtra nezabudol prezúvať. Zároveň vás prosím, aby ste nepoškodzovali školský majetok, udržiavali čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch školy.
Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.
Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z nasledujúcich mesiacov, strávených v školských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Prajem im rýchle a ľahké zvládnutie školskej abecedy .
Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú medzi nami po prvýkrát z dôvodu prisťahovania do našej obce .
Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky a Monitor- testovanie. Pripomínam vám to už teraz, aby ste   s prípravou začali hneď zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.   
Nový  školský  rok  sa pre Vás žiakov od  predchádzajúcich  rokov  líšiť  nebude. Čakajú  nás  tie  isté úlohy  a  povinnosti  -  dobre  sa  učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca s počítačmi, ktorej vyučovanie začne už od 1. ročníka, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu.
Pre tento školský rok máme schválený jeden projekt, zameraný na environmentálnu výchovu – od MŠ SR sme dostali na jeho realizáciu 100 000 Sk čo je 3319,39 € .

Verejnosť hodnotí školu podľa niektorých kritérií - podľa výsledkov jej žiakov, podľa počtu prijatých žiakov na stredné školy a podľa počtu žiakov, ktorí majú problémy so svojim správaním.

Dobrá škola je tá, ktorá dáva o sebe čo najmenej negatívnych informácií. Na získanie dobrého hodnotenia je treba vykonať veľa dobrých skutkov, ale stačí jeden zlý, aby pokazil celý obraz. Preto by ste nemali byť ľahostajní k neslušnému správaniu zopár jednotlivcov.
Dovoľujete im tým znevažovať dobré meno našej školy, výborné výsledky dosiahnuté pod vedením všetkých pedagógov.
Veď naša malá škola má naozaj dobré meno - nielen na úrovni okresu, kraja, Slovenska, tiež v rámci Európskej Únie, ale s hrdosťou môžem povedať, že spoločnosť Microsoft z USA nás zaradila medzi progresívne svetové školy s právom vlastniť certifikát Microsoft IT Academy.
Ministerstvo školstva SR medzi 200 škôl na Slovensku v projekte Škola budúcnosti.  
Vyučovanie  podľa  rozvrhu  hodín  sa  začne  v stredu  3. septembra.
a prázdniny ? Je ich dosť:
jesenné od 30. októbra – zač. vyuč . 3. nov. 2008
vianočné od 22. decembra – zač. vyuč. 8. jan. 2009
Prvý polrok končí sa 29. januára 2009 (štvrtok),
a druhý polrok  začína 1. februára 2009 (pondelok)
jarné od 16. februára - do 20. februára 2009
veľkonočné od  9. apríla -  do 14. apríla 2009
školský rok sa skončí  30. júna 2009 (utorok).
letné od 1. júla – do 31. augusta 2009

V školskom roku 2008/2009 vás bude vyučovať 10 pedagogických  pracovníkov, pani zástupkyňa, pán farár, vychovávateľka ŠKD a ja.
I. ročník: Mgr. Miroslava Kiripolská
II. ročník:   Mgr. Ingeborg  Reháková
III. ročník:  p. uč. Lýdia Dzurejová
IV. ročník: Ing. Petra Šemeláková
V. ročník:  Ing. Mária Baloghová
VI. ročník:   p. uč. Jozef Staudt
VII. ročník:  Mgr. Klára Vrbová
VIII. ročník: Mgr. Helena Boldizsárová
IX. ročník: Mgr. Dušan Lukáč
bez triednictva: PaedDr. Mária Velčická
náboženskú výchovu: dôstojný pán farár Pavol Čurka
výchovný poradca školy: Mgr. Ingeborg Reháková
ŠKD – p. vychov. Dianovská
zástupkyňou riaditeľky školy: Mgr. Zdena Vindišová
Pomáhať nám budú:
prevádzkoví pracovníci: p. Ľudmila Čelková,
školník  - p. Milan Jamečný  
pani upratovačky – Helena Balážová a Katarína Havlíková
pracovníčky ŠJ - Ing.  Marta Balážová - vedúca
p. Gabriela Baloghová kuchárka
p. Katarína Tóthová  a Júlia Mellenová - pomocné kuchárky.

Dnes sa v triedach oboznámite s rozvrhom hodín a dostanete ďalšie potrebné informácie.
Dostanete informácie o možnosti využiť vzdelávacie poukazy na naše krúžky, rodičom oznamujem a pozývam na deň otvorených dverí a na 7. európsky deň rodičov a škôl.
Je pred nami 10 mesiacov školského roka 2008/2009. Aj keď sa budú striedať dni slnečné i zamračené, nech v našich srdciach a dušiach prevláda láska a porozumenie.
Zaželajme si spoločne, aby sme v zdraví a pokoji naplnili dni tohto školského roka nerušenou prácou, aby výsledky, ktoré dosiahneme v školských vzdelávacích programoch priniesli hrdosť a spokojnosť deťom, rodičom i nám pedagógom.
Rodičom  prajem trpezlivosť so svojimi deťmi - hlavne s prváčikmi, dobrú spoluprácu so školou, vás  milí  hostia,  prosím, aby  ste  nám  pomáhali tak  ako  doteraz.
Na záver chcem Vám všetkým členom Obecných zastupiteľstiev  Semerovo a Čechy, členom  Rady školy, Rodičovského združenia, všetkým sponzorom, všetkým rodičom detí, ktorých deti navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Semerova a  Čiech - povedať už vopred  - ďakujem .

Tak vykročme tou správnou nohou v ústrety novej školskej reforme a s ňou spojených úspechov.

Prosím na záver pána starostu, aby odovzdal medzinárodné ocenenie našej žiačke za 3. miesto v súťaži Ochraňuj matku zem z Poľského Niska, ktorú prevzal osobne od primátora mesta Nisko Mgr. Juliana Ozimeka na Slávnosti Chleba a Dňoch Niska pre Veroniku Kontrovú, žiačku 4. ročník.

PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka školy

Koniec školského roka 2008/2009

Vážení  starostovia obcí Čechy a Semerovo, vzácni hostia, členovia Rady školy, rodičovského združenia, pedagogickí pracovníci, rodičia, milí žiaci!

Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne privítala na slávnostnom ukončení šk. roka 2008/2009. Ako dobre, že sme sa dočkali a môžeme sa rozutekať za dobrodružstvom leta, ku ktorému neodmysliteľne patrí slnko, voda, dobrá zábava a kopec veselých zážitkov. Už len niekoľko okamihov nás delí od chvíle, keď posledné zvonenie školského zvončeka ukončí pre nás všetkých tento školský rok. Brány školy sa  zatvoria a my sa na dva mesiace rozlúčime. Rozlúčky bývajú obyčajne smutné, tá, ktorá je dnes, je výnimkou, pretože vidím vo vašich očiach iskričky radosti a akoby som počula i to slovo - KONEČNE !


Skôr však, ako sa rozídeme, chcem sa vám pred prázdninovým časom prihovoriť. Záver školského roka je naším zberom úrody. Teda my sa dnes pozrieme, čo sa nám podarilo dosiahnuť v školskom roku 2008/2009, v priebehu  10. mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a predovšetkým, aby sme mohli odmeniť najúspešnejších žiakov našej školy, vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi .
V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 145 žiakov :
v 1. až 4.ročníku  - 76   žiakov

5. až 9. ročníku  - 69   žiakov

Aký bol prospech ?
1. roč. 19 ž. prospelo 19
2. roč. 22 ž. všetci prospeli, z toho  so samými jednotkami 10,
3. roč. 15 ž. všetci prospeli, z toho  samé jednotky 6,
4. roč. 20 ž. všetci prospeli, z toho samé jednotky 6 žiakov,
5. roč. 17 ž. všetci prospeli ,   samé jednotky 3 žiaci,
6. roč. 9 ž. všetci prospeli, samé jednotky 1,
7.  roč. 15 ž. všetci prospeli , samé jednotky 3 žiaci,
8. roč. 12 ž. prospelo 15,  samé jednotky 1,
9.  roč. 16 ž. všetci prospeli, samé jednotky  4  žiaci

Za celý školský rok ste spolu vymeškali  20 067,5  hodín,  z toho bolo  1080  neospravedlnených.

1. r.  2832,5 , 
2. r. 2235, 
3.r. 2323, 
4. r. 2137,
5 .r.  2151, 
6. r.  1330, 
7. r  2099, 
8. r.  3781, 
9. r. 2179

Najlepšiu dochádzku mali žiaci 2.a 5.ročníka, najviac hodín vymeškali žiaci 3 . a 8 . ročníka.

Správanie ?

Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali v rámci šk. poriadku. Vyskytli sa prípady porušovania školského poriadku, najmä počas prestávok, tiež počas vyučovania a hlavne po skončení vyučovania / behanie z triedy do triedy, ničenie školského majetku - nových soc. zariadení, vstupných dverí na triedach , čmáranie a kreslenie na školské lavice ,odvrávanie, používanie nevhodných slov, potulovanie sa po obci vo večerných hodinách, návšteva pohostinských zariadení ,diskoték a iné .             
Pochváliť za správanie snáď môžem približne polovicu žiakov a to je málo.
Z rozhodnutia pedagogickej rady dostalo 34 žiakov pochvaly od triedneho učiteľa  a napomenutie za nevhodné správanie 3 žiaci. Zníženú známku zo správania na 2 stupeň bola udelená jednej žiačke školy za porušovanie školského poriadku .
To príjemnejšie :
V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach a výtvarných. Tí, ktorí boli účastní v okresných súťažiach budú odmenení z prostriedkov rodičovského združenia, tí ktorí boli úspešní na medzinárodných, celoštátnych, krajských a v okresných súťažiach dostanú odmenu z prostriedkov obce Semerovo, najlepší žiaci jednotlivých ročníkov zo sponzorských príspevkov Dr. Heleny Kontrovej, pani Márii Bartkovej a Obce Semerovo .
Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala pedagógom za prípravu žiakov na  úspešnú vianočnú a júnovú akadémiu, či účinkovanie na iných spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce.
Poďakovanie vedenia školy patrí Vašim učiteľom za náročnú a obetavú prácu, vynaloženú v tomto šk. roku vo všetkých ročníkoch a vo všetkých vyučovacích predmetoch a vzdelávacie krúžky :
PRVÁCKY KRÚŽOK – Mgr. Miroslava Kiripolská
DRUHÁCKY KRÚŽOK – Mgr. Ingeborg Reháková
ZDRAVOTNÍCKY KRÚŽOK – PaedDr. Mária Velčická
DETSKÝ SVET – Mgr. Jana Dianovská
ŽURNALISTICKÝ KRÚŽOK – Mgr. Helena Boldizsárová 
MULTIMEDIÁLNY KRÚŽOK – Mgr. Dušan Lukáč 
FUTBALOVÝ KRÚŽOK – p. Jozef Staudt
PRÁCA S POČÍTAČOM – Ing. Mária Baloghová 
ČÍSLA V OBRAZOCH – Ing. Mária Baloghová 
LITERÁRNO – DRAMATICKÝ KRÚŽOK – Mgr. Klára Vrbová
KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA – p. Jozef Staudt
KRÚŽOK FRANCÚZSKEHO JAZYKA – Mgr. Helena Boldizsárová 
MLADÝ BOTANIK – Ing.  Petronela Šemeláková
OCHRANÁR – p. Lýdia Dzurejová
MLADÝ  HASIČ – Mgr. Dušan Lukáč 
Vdp. Mgr. Pavlovi Čurkovi za náboženskú výchovu


Škola získala medzinárodný certifikát vzdelávacieho strediska dospelých +40AP ako jedna zo 42 základných a stredných škôl na Slovensku. Obhájili sme certifikát Microsoft IT Akademy so zaradením do celosvetovej siete škôl zameraných na vzdelávanie počítačovej gramotnosti, je ich na Slovensku spolu len 97, škola je oficiálnym vzdelávacím strediskom MŠ SR celoštátneho projektu Infovek, FIT a Naučme sa viac.
V tomto školskom roku sme podali 8 projektov, z toho 3 boli zatiaľ úspešné, najviac nás teší prijatie žiadosti na Europrojekt : Tvorba školského vzdelávacieho programu – Modernizácia vzdelávacieho procesu v sume 142. 468 €, projekt Otvorená škola Šport – 1.660 € , Enviroprojekt – 2.600 €, túžobne očakávame vyhodnotenie projektu Comenius medzinárodné partnerstvo škôl, malo by sa objaviť dnes na internete.
Poďakovanie patrí za plnenie podmienok OTVORENEJ ŠKOLY a riešenie projektov Zdravá škola, Regionálna výchova, Otvorená škola šport a internet, Enviroprojekt, Školský areál je otvorený každý deň do 18,oo hodiny a to platí aj počas prázdnin, samozrejme dovtedy, kým nezistíme ničenie športového a školského areálu. V tom prípade bude vyhlásený zákaz vstupu do školských priestorov .
Ďakujem pedagógom za organizovanie vzdelávacích krúžkov  pre žiakov a ich prípravu na rôzne súťaže .
Obecného zastupiteľstvu Semerovo a Čechy ďakujem za dobrú spoluprácu a pomoc, ktorí vytvárajú podmienky na udržanie spoločného školského obvodu základnej školy. Štát prepláca cestovné žiakom z Čiech, využívame možnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom, štipendiá a učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi.
Poďakovanie patrí všetkým za pomoc, bez ktorej by bol školský rok, ktorý dnes končíme oveľa ťažší.
Nová Rada školy pri  ZŠ Semerovo  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jej volebné obdobie skončí v roku 2012 a prebehla voľba nových členov a predsedníčky rady školy .

Členovia rady školy:

P.č.    Meno a priezvisko    Funkcia    Zvolený /delegovaný/ za 
1.    JUDr. Helena Kontrová    predseda    nominovaná za Obec Semerovo
2.    Michaela Lisická    podpredseda     zvolená za rodičov
3.    Ing. Mária Baloghová    členka     zvolená za pedag. Pracovníkov
4.    Tatiana Jagerčíková    členka     zvolená za rodičov
5.    Ing. Marek Šemelák    člen     nominovaný za Obec Semerovo
6.    Viera Jančárová    členka     nominovaná za Obec Čechy
7.    Dušan Bagala    člen     nominovaný za Obec Semerovo
8.    Jozef Staudt    člen     zvolený za pedag. pracovníkov
9.    Helena Balážová    členka     zvolená za prev. pracovníkov
10.    Gabriela Žáčiková    členka     zvolená za rodičov
11.    doplniť za rodičov    člena -členku   
Ďakujem za pomoc pri organizovaní, 7. európskeho dňa rodičov a škôl, rodičovskú zábavu, deň detí, Mikuláša, vianočnú a  júnovú akadémiu, za prekrásne panely environmentálnej výchovy v areáli školy, za podporu celému Rodičovskému združeniu a sponzorom :  R.A.B. spol. s r.o. Semerovo Ing. Branislava Becíka, Jozefovi Otrubovi, firme Lówe Trans Milady Čerešovej, pani Kataríne Hatalovej, Dr. Helene Kontrovej, poslancom Dušanovi Bagalovi a Miroslavovi Slobodníkovi, všetkým menovaným i nemenovaným semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom školy, ktorým záleží na zachovaní školy v našej obci.   
Ďakujem Obci Semerovo, ktorá je našim zriaďovateľom a najväčším sponzorom. Vďaka všetkým sponzorom, ich pochopeniu a pomoci sme nerušene mohli vykonávať vých. vyučovaciu prácu, mimoškolskú činnosť a zapájať sa do  vedomostných, estetických, literárnych, športových súťaží a projektovej práce. Nemôžem zabudnúť na kolektív tých žiakov, ktorí pod vedením pani učiteľky Boldizsárovej pripravovali a vydávali veľmi pekný a zaujímavý školský časopis.

Ďakujem Vám všetkým.

Milí žiaci. O pár minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov niektorí šťastní, spokojní, iní menej.     Žiakom 9. ročníka, ktorí odchádzajú na stredné školy  prajem, aby úspešne vykročili do života, nech sa im darí tak ako v úspešnom MONITORE 9.
Prajem Vám pekné slnečné prázdniny a dovidenia 2. septembra 2009  na zahájení školského roka 2009/2010, podľa možností a  presvedčenia rodičov so všetkými školopovinnými deťmi zo Semerova a Čiech, dôverujte nám, naši pedagógovia sú špičkový pracovníci s fantastickými výsledkami.
2. septembra začneme vyučovať a pracovať podľa nového školského programu nielen  1. a 5.ročníku , tiež v 2. a 6.ročníku .
Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnili medzinárodných, celoslovenských, krajských, okresných a obvodných súťaží, ktorí obdržia malé darčeky z prostriedkov obce Semerovo a rodičovského združenia.
Prosím pani zástupkyňu a predsedníčku rady školy a pána starostu o odovzdávanie ocenení.
Najlepšími žiakmi jednotlivých ročníkov sa stali  a prosím aby si prišli prevziať ceny :
1. ročník – Barbara Bujdáková                 
2. ročník –  Patrícia Lisická
3. ročník –   Patrik Norovský               
4. ročník – Natália Hatalová
5. ročník – Veronika Kontrová                    
6. ročník – Natália Hatalová
7. ročník – Diana Kečkéšová            
8. ročník – Peter Baláž
9. ročník – Martin Orbis
Cena starostu obce Semerovo  pre  najlepšieho  žiaka  školy v šk. r. 2008/2009
na návrh pedagogickej rady získava

Katarína Jagerčíková

Prosím oboch pánov starostov o odovzdávanie ocenení za reprezentáciu obcí a školy :

Na medzinárodných súťažiach nás reprezentovali:

Sabrina Reháková 2. ročník: účasť na medzinárodných festivaloch so súborom Levík (Novozámocký festival, Zahrajte nám ..., festival v Očovej) a Matematická medzinárodná súťaž Klokan s 94,4% úspešnosťou.
Enriko Řepka 7. ročník : Medzinárodná súťaž Chráň matku zem
Terezka Šemeláková 2. ročník : Matematická medzinárodná súťaž Klokan so 100 % úspešnosťou
Veronika Baloghová 5. ročník s 90 % úspešnosťou
nasledovní žiaci sa zúčastnili Matematickej medzinárodnej súťaže Klokan a prosím, aby vystúpili :

Na celoslovenských súťažiach nás reprezentovali :
Veronika Kontrová 5.r., Natália Mokrášová  6.r., Katarína Jagerčíková 9.r  za súťaž Európa v škole, vlastná tvorba
Veronika Baloghová 5.r. a Enriko Řepka 7.r.   za súťaž Prečo mám rád slovenčinu, vlastná tvorba
Diana Kečkéšová 7.r.2 práce, Enriko Řepka  7.r. 2práce,   Michaela Kučerová 5.r., Natália. Mokrášová 6.r., Katar.Jagerčíková 9.r.  Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dvončovej  - vlastná tvorba
.....................................................................................................................
Diana Kečkéšová  7. r. a Enriko Řepka 7.r.
Týždeň globálneho Vzdelávania - Práva detí  - počítačové prezentácie
....................................................................................................................
Členovia žurnalistického krúžku 
Súťaž o najkrajší časopis Generali poisťovňa
................................................................................................................................
Sabrina Reháková 2 ročník  za  2.miesto v 1.kat.    Moja najmilšia záľuba  Výtvarné práce  CVČ   Vranov nad Topľou
.Patrícia Lisická ,   Peter Cimbalík, Diana Hatalová  z 2.ročníka  za účasť.  
Moja najmilšia záľuba  Výtvarné práce  CVČ   Vranov nad Topľou
............................................................................................................................................
MAKS Matematika

Báseň roka 2009  vlastná tvorba


2. ročník - Tereza Šemeláková

4. ročník - Sebastián Nagy

5. ročník - Michaela Kučerová, Veronika Baloghová

6. ročník - Kristína Šáteková, Natália Hatalová, Natália Mokrášová

7. ročník - Diana Kečkéšová, Martina Kozáková, Enrico Řepka

 

9. ročník - Katarína Jágerčíková

 

Reprezentácia obcí a školy na krajských súťažiach :
Veronika Kontrová, za súťaž Pátrame po našich predkoch
Natália Mokrášová, za súťaž Čo vieš o hviezdach – 6. miesto
Slavka Mokrášová, za súťaž Čo vieš o hviezdach – 10. miesto

Blahoželáme Vám žiaci!

Oceňovaniu úspechov našich žiakov ešte nekončí prosím pani zástupkyňu a  predsedníčku rady školy o uvedenie a odovzdávanie ocenení za okresné a obvodné súťaže našim žiakom.

 
Hľadanie