Školský rok 2009/2010

Zahájenie školského roku

Vážení hostia, rodičia, pedagogickí a prevádzkoví pracovníci, milí  žiaci!


Včera odpadol z prázdninového kalendára posledný lístok a od zajtra sa na všetkých školách rozozvučí zvonec, ktorý oznamuje koniec prázdnin, oddychu, dovoleniek a začiatok vyučovania, povinností v škole.
Doznievajú v nás spomienky na prežité prázdninové dni.  Verím vám, že prázdniny boli príjemnejšie. Poslúžili vám na to, aby ste si oddýchli a načerpali nových síl do opätovnej práce.
Vitajte teda v škole, žiaci a na otázku, čo Vás tu čaká, odpoviem jednoducho – nový školský vzdelávací program – predovšetkým pre 2.  a 6. ročník. S vedomosťami Vám teda do daru ponúkame aj  podnety pre zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu Vašej vytrvalosti. Naša škola má vytvorené veľmi dobré podmienky na vašu prácu. Jej okolie je pekné, plné zelene – vykosené a vyupratované. Všetky učebne boli počas prázdnin vyupratované, vybrúsené a napastované – sú teda čisté. Preto žiadam každého žiaka, aby sa od zajtra  nezabudol prezúvať. Zároveň vás prosím, aby ste nepoškodzovali školský majetok, udržiavali čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch školy .
Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.
Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z  nasledujúcich mesiacov, strávených v školských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Prajem im rýchle a ľahké zvládnutie školskej abecedy .
Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú medzi nami  po prvýkrát z dôvodu prisťahovania do našej obce . Vitajte!
Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky a Monitor- testovanie. Pripomínam vám to už teraz, aby ste   s prípravou začali hneď zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.   
Nový  školský  rok  sa pre Vás žiakov od  predchádzajúcich  rokov  líšiť  nebude. Čakajú  nás  tie  isté úlohy  a  povinnosti  -  dobre  sa  učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca s počítačmi, ktorej vyučovanie začne už od 1. ročníka, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu.

Pre tento školský rok máme schválených 5 projektov:

1. Od MŠ SR sme získali na pokračovanie environmentálnej výchovy 2 600 €,
2. Otvorená škola Šport 2009 – 1 660 €,
3. Projekt UIPŠ  Modernizácia ZŠ v ktorom dostaneme 1 dataprojektor, 2 notebooky a 6 počítačov,
4. Medzinárodný projekt COMENIUS Školské partnerstvá 2009 – 2011, ktorý má rozpočet   29 000 € . Našimi partnermi sú školy z Rakúska, Portugalska, Lotyšska a Írska ,
5. Projekt EU – tvorba nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT- ohromujúca suma  149. 872 €.


Moje poďakovanie vyjadrujem aj MŠ SR, ktoré nám poskytlo na dokončenie generálnej opravy telocvične v II. etape  51.000 € .
Obec Semerovo ako náš zriaďovateľ sa podieľa na každom projekte minimálne sumou vo výške 5%, za čo vyjadrujem úprimné ďakujeme!
Verejnosť hodnotí školu podľa niektorých kritérií - podľa výsledkov jej žiakov, podľa počtu prijatých žiakov na stredné školy a podľa počtu žiakov, ktorí majú problémy so svojim správaním.
Dobrá škola je tá, ktorá dáva o sebe čo najmenej negatívnych informácií. Na získanie dobrého hodnotenia je treba vykonať veľa dobrých skutkov, ale stačí jeden zlý, aby pokazil celý obraz. Preto by ste nemali byť ľahostajní k neslušnému správaniu zopár jednotlivcov.
Dovoľujete im tým znevažovať dobré meno našej školy, výborné výsledky dosiahnuté pod vedením všetkých pedagógov.
Veď naša malá škola má naozaj dobré meno - nielen na úrovni okresu, kraja, Slovenska, tiež v rámci Európskej Únie, ale s hrdosťou môžem povedať, že spoločnosť Microsoft z USA nás zaradila medzi progresívne svetové školy s právom vlastniť certifikát Microsoft IT Academy.
Ministerstvo školstva SR medzi 200 škôl na Slovensku v projekte Škola budúcnosti.  
Vyučovanie  podľa  rozvrhu  hodín  sa  začne  v stredu  3. septembra.

a prázdniny? Je ich dosť :
jesenné od 29. októbra – vyuč. začína 2. nov. 2009
vianočné od 23. decembra – vyuč. začína 11. januára 2010
Polročné prázdniny od 29. januára 2009 (piatok), vyuč. začína 2. 2. 2010
jarné od 1. marca –  vyuč. začína 8. marca 2010
veľkonočné od  1. apríla -  vyuč. začína 7. apríla 2010
školský rok sa skončí 30. júna 2010
letné od 1. júla – do 31. augusta 2010

V školskom roku 2009/2010 vás bude vyučovať 10 pedagogických  pracovníkov, pani zástupkyňa, pán farár a ja.

I. ročník: PaedDr. Mária Velčická
II. ročník: Mgr. Jana Dianovská
III. ročník:  Mgr. Agáta Holubová - nová pani učiteľka - privítanie
IV. ročník: p. uč. Lýdia Dzurejová
V. ročník: Ing. Petronela Šemeláková
VI. ročník: Ing. Mária Baloghová
VII. ročník: pán uč. Jozef Staudt
VIII. ročník: Mgr. Klára Vrbová
IX. ročník: Mgr. Helena Boldizsárová
bez triednictva: Mgr. Dušan Lukáč
náboženskú výchovu: dôstojný pán farár Mgr. Pavol Čurka
výchovný poradca školy: Mgr. Klára Vrbová
ŠKD –  Mgr. Jana Dianovská
zástupkyňou riaditeľky školy: Mgr. Zdena Vindišová

Základná umelecká škola ul.  SNP  č. 5, 940 60 Nové Zámky
vysunuté   pracovisko   S e m e r o v o - h u d o b n ý     o d b o r
PhDr. Ladislav Dráfi, Dis.art.   +   ml. Ladislav Dráfi, Dis.art.

Pomáhať nám budú prevádzkoví pracovníci:
PAM + ekonómka + registratúra - p. Ľudmila Čelková
školník - p. Milan Jamečný  
pani upratovačky – Helena Balážová a Katarína Havlíková
Školskú jedáleň riadi Ing.  Marta Balážová - vedúca
kuchárkou je p. Gabriela Baloghová  pomocné kuchárky p. K. Tóthová  a J.  Mellenová


Dnes sa v triedach oboznámite s rozvrhom hodín a dostanete ďalšie potrebné informácie.
Dostanete informácie o možnosti využiť vzdelávacie poukazy na naše krúžky, rodičom oznamujem a pozývam na deň otvorených dverí a na  8. európsky deň rodičov a škôl.
Je pred nami 10 mesiacov školského roka 2009/2010. Aj keď sa budú striedať dni slnečné i zamračené, nech v našich srdciach a dušiach prevláda láska a porozumenie.
Zaželajme si spoločne, aby sme v zdraví a pokoji naplnili dni tohto školského roka nerušenou prácou, aby výsledky, ktoré dosiahneme v školských vzdelávacích programoch priniesli hrdosť a spokojnosť deťom, rodičom i nám pedagógom.
Rodičom  prajem  trpezlivosť so svojimi deťmi -  hlavne  s prváčikmi, dobrú  spoluprácu  so  školou. Vás,  milí  hostia,  prosím, aby  ste  nám  pomáhali tak  ako  doteraz.
Na záver chcem Vám, členom Obecných zastupiteľstiev  Semerovo a Čechy, členom  Rady školy, Rodičovského združenia, všetkým sponzorom, všetkým rodičom detí, ktorých žiaci navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Semerova a  Čiech - povedať už vopred  - ďakujem.
Sme spoločným školským obvodom obcí Semerovo a Čechy za čo patrí poďakovanie vedeniam oboch obcí za vyjadrenú dôveru. V tieto dni sme si pripomínali niekoľko významných štátnych sviatkov dejín Slovenskej republiky SNP a Deň vzniku slovenskej ústavy.
O pár dní bude Obec Čechy oslavovať 590. výročie od prvej písomnej zmienky o obci. Blahoželáme Vám a  prajeme všetkým obyvateľom a návštevníkom pekné počasie a krásny zážitok.
Dosť bolo úvodných  slov a preto vykročme tou správnou nohou v ústrety 2. ročnej novej školskej reforme a s ňou spojených starostí i úspechov.

PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka školy

Koniec školského roka 2009/2010 v Základnej škole Semerovo č.110

Vážení starostovia obcí Čechy a Semerovo, vzácni hostia, členovia Rady školy, rodičovského zdruţenia, pedagogickí pracovníci, rodičia, milí žiaci !
Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne privítala na slávnostnom ukončení šk. roka 2009/2010.
Ako dobre, že sme sa dočkali a môžeme sa rozutekať za dobrodružstvom leta, ku ktorému neodmysliteľne patrí slnko, voda, dobrá zábava a kopec veselých zážitkov. Už len niekoľko okamihov nás delí od chvíle, keď posledné zvonenie školského zvončeka ukončí pre nás všetkých tento školský rok.
Brány školy sa zatvoria a my sa na dva mesiace rozlúčime. Rozlúčky bývajú obyčajne smutné, tá, ktorá je dnes, je výnimkou, pretože vidím vo vašich očiach iskričky radosti a akoby som počula i to slovo - KONEČNE !
Skôr však, ako sa rozídeme, chcem sa vám pred prázdninovým časom prihovoriť. Záver školského roka je naším zberom úrody. Teda my sa dnes pozrieme, čo sa nám podarilo dosiahnuť v školskom roku 2009/2010, v priebehu 10. mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a predovšetkým, aby sme mohli odmeniť najúspešnejších žiakov našej školy, vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi .
V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 150 žiakov :
v 1. až 4.ročníku - 75 žiakov
v 5. až 9.ročníku - 75 žiakov

Aký bol prospech ?

1. roč. 19 ž. prospelo 18 , jeden neprospel , samé jednotky má 13 ž.
2. roč. 19 ž. všetci prospeli, z toho so samými jednotkami 2 ž,
3. roč. 22 ž všetci prospeli, z toho samé jednotky má 5 ž,
4. roč. 20 ž. všetci prospeli, z toho samé jednotky 6 žiakov,
5. roč. 21 ž. všetci prospeli, samé jednotky má 5 žiakov
6. roč.18.ž. všetci speli, samé jednotky má 5 ž.
7. roč. 9 ž. všetci prospeli, samé jednotky 0 žiakov
8. roč. 16 ž. prospelo 15, samé jednotky majú 2 žiaci
9. roč. 11ž. prospelo 9, neprospeli 2, samé jednotky 1 ž.

Za celý školský rok ste spolu vymeškali 24 309 hodín, z toho bolo neospravedlnených 989 hod.:
1. roč. 1562,
2. roč. 3617 – neospr. 373,
3. roč. 2999,
4.roč. 2836 - neospr. 192,
5. roč. 2708,
6. roč. 2700,
7. roč. 1617,
8.roč. 2903,
9.roč. 3475 - neospr. 51.

Najlepšiu dochádzku mali žiaci 1. a 5. ročníka, najviac hodín vymeškali žiaci 2. a 9. ročníka.

Správanie ?

Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali v rámci šk. poriadku. Vyskytli sa prípady porušovania školského poriadku, najmä počas prestávok, tieţ počas vyučovania a hlavne po skončení vyučovania / behanie z triedy do triedy, ničenie školského majetku - nových soc. zariadení, vstupných dverí na triedach, čmáranie a kreslenie na školské lavice, odvrávanie, používanie nevhodných slov, potulovanie sa po obci vo večerných hodinách a iné.
Pochváliť za správanie snáď môžem približne polovicu žiakov a to je málo.
Z rozhodnutia pedagogickej rady dostalo 43 žiakov pochvalu od triedneho učiteľa, znížené známky zo správania má 5 žiakov na 2 stupeň za porušovanie školského poriadku.

To príjemnejšie:
V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach a výtvarných. Tí, ktorí boli účastní v okresných súťaţiach budú odmenení z prostriedkov rodičovského združenia, tí ktorí boli úspešní na medzinárodných, celoštátnych, krajských a v okresných súťažiach dostanú odmenu z prostriedkov obce Semerovo a Čechy a RZ.
Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala našim pedagógom za celoročné vzdelávanie a prípravu žiakov na úspešnú vianočnú akadémiu, či účinkovanie na iných spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce.
Poďakovanie vedenia školy patrí Vašim učiteľom Mgr. Zdenke Vindišovej, PaedDr. Márii Velčickej, Mgr. Jane Dianovskej, Mgr. Agáte Holubovej, Lýdii Dzurejovej, Ing. Petronele Šemelákovej, Ing. Márii Baloghovej, Jozefovi Staudtovi, Mgr. Kláre Vrbovej, Mgr. Dušanovi Lukáčovi, Mgr. Helenke Boldižárovej za náročnú a obetavú prácu, vynaloţenú v tomto školskom roku vo všetkých ročníkoch a vo všetkých vyučovacích predmetoch a vzdelávacích krúžkoch : čitateľský, svet poznania, detský svet, prírodovedný, žurnalistický, multimediálny, športový, futbalový chlapci, futbalový dievčatá, práca s počítačom, ochranár, čísla v obrazoch, masmediálny, mladý botanik, anglického a nemeckého jazyka, literárno-dramatický, za náboženskú výchovu vdp. Mgr. Pavlovi Čurkovi, za vedenie vysunutého pracoviska ZUŠ Nové Zámky PhDr. Ladislavovi Dráfimu, Dis.art. a Ladislavovi Dráfiho ml. Dis.art. a riaditeľke ZUŠ N. Zámky Mgr. Gertrúde Pischingerovej za zriadenie vysunutého pracoviska v Semerove a potešilo by nás pokračovanie aj v nasledujúcom školskom roku.

Škola obhájila medzinárodný certifikát vzdelávacieho strediska dospelých +40AP ako jedna zo 42 základných a stredných škôl na Slovensku aj certifikát Microsoft IT Academy so zaradením do celosvetovej siete škôl zameraných na vzdelávanie počítačovej gramotnosti, je ich na Slovensku spolu len 90 škola je oficiálnym vzdelávacím strediskom MŠ SR celoštátneho projektu Infovek, FIT a Naučme sa viac. Škola plní prvý rok európsky projekt Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT, a projekt modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, škola má medzinárodných partnerov cez 2 projekt COMENIUS 2009/ 2011 Weiz - Rakúsko, Matosinhos - Portugalsko a Dublin, Írsko. Nezanedbali sme aj modernizáciu priestorov školy za pomoci MŠ SR prostredníctvom KŠÚ a obce : výmenou všetkých výhrevných telies ústredného vykurovania, ukončením II. etapy rekonštrukcie telocvične a cez prázdniny vymeníme okná na budove školy.

Prijali sme na škole aj vzácnu návštevu, Mgr. Bibiánu Obrinčákovú, štátnu tajomníčku MŠ SR.
Pre Vás milí ţiaci sme usporiadali výchovné koncerty, cirkusové a divadelné predstavenia, prednášky Policajtov, Hasičov, environmentalistov, ochranárov – rendţerov, ţiacky parlament navštívila TV Markíza. Areál školy vyuţilo aj Občianske zdruţenie Semerčatá na svoj športový deň, futbalisti z FC na tréningy v našej telocvični.

Poďakovanie patrí za plnenie podmienok OTVORENEJ ŠKOLY a riešenie projektov Zdravá škola, Regionálna výchova, Globálna výchova, Otvorená škola šport a internet, Enviroprojekt, Školský areál je otvorený kaţdý deň do 18,oo hodiny a to platí aj počas prázdnin, samozrejme dovtedy, kým nezistíme ničenie športového a školského areálu. V tom prípade bude vyhlásený zákaz vstupu do školských priestorov. Náš školský areál bude ţiť aj cez prázdniny medzinárodným jedenásť dňovým podujatím Mládeţ v akcii za účasti členov súborov z Portugalska, Španielska, Francúzka, Talianska, Turecka a Slovenska.
Ďakujem pedagógom za organizovanie vzdelávacích krúžkov pre žiakov a ich prípravu na rôzne súťaže a vedenie kurzov výpočtovej techniky v priestoroch našej školy.
Obecného zastupiteľstvu Semerovo a Čechy ďakujem za dobrú spoluprácu a pomoc, ktorí vytvárajú podmienky na udržanie spoločného školského obvodu základnej školy. Štát prepláca cestovné žiakom z Čiech, využívame moţnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom, štipendiá a učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi.
Poďakovanie patrí všetkým za pomoc, bez ktorej by bol školský rok, ktorý dnes končíme oveľa ťažší.
Ďakujem za pomoc pri organizovaní 8. európskeho dňa rodičov a škôl, rodičovskú zábavu, Mikuláša, vianočnú akadémiu, deň detí, za prekrásne panely environmentálnej výchovy v areáli školy, za podporu celému Rodičovskému združeniu a sponzorom, všetkým menovaným i nemenovaným semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom školy, ktorým záleží na zachovaní školy v našej obci.
Ďakujem Obci Semerovo, ktorá je našim zriaďovateľom a najväčším sponzorom. Vďaka všetkým sponzorom, ich pochopeniu a pomoci sme nerušene mohli vykonávať výchovno-vyučovaciu prácu, mimoškolskú činnosť a zapájať sa do vedomostných, estetických, literárnych, športových súťaţí a projektovej práce. Nemôţem zabudnúť na kolektív tých ţiakov, ktorí pod vedením pani učiteľky Boldižárovej pripravovali a vydávali veľmi pekný a zaujímavý školský časopis a pripravovali pokusné televízne vysielania. Zároveň mi dovoľte, aby som sa pani učiteľke v mene vás detí a rodičov poďakovala za svedomitú päťročnú pedagogickú prácu a mimoškolské aktivity, a popriala jej pevné zdravie a veľa ďalších úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Ďakujem Vám všetkým.
Milí žiaci. O pár minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov niektorí šťastní, spokojní, iní menej. Žiakom 9. ročníka, ktorí odchádzajú na stredné školy prajem, aby úspešne vykročili do života, nech sa im darí tak ako v úspešnom Testovaní zo SJ a M .
Prajem Vám pekné slnečné prázdniny a dovidenia 2. septembra 2010 na zahájení školského roka 2010/2011podľa možností a presvedčenia rodičov so všetkými školopovinnými deťmi zo Semerova a Čiech, dôverujte nám, naši pedagógovia sú špičkoví pracovníci s fantastickými výsledkami.
2. septembra začneme vyučovať a pracovať podľa nového školského programu aj v 3. a 7. ročníku.
Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnili medzinárodných, celoslovenských, krajských, okresných a obvodných súťaţí, ktorí obdrţia malé darčeky z prostriedkov obce Semerovo, Čechy a ZRŠ.

Najlepšími žiakmi jednotlivých ročníkov sa stali a prosím aby si prišli prevziať ceny :

1. ročník - Matúš Vetter

2. ročník – Barbora Bujdáková

3. ročník – Karolína Vavrová

4. ročník - Matej Baláž

5. ročník - Nikoleta Richterová

6. ročník - Veronika Baloghová

7. ročník – Natália Mokrášová

8. ročník - Martina Kozáková

9. ročník - Peter Baláž

Cenu starostu obce Semerovo pre najlepšieho žiaka školy v šk. r. 2009/2010 na návrh pedagogickej rady získala Diana Kečkéšová - žiačka 8. ročníka
Starostovia obcí Semerovo a Čechy odovzdali ocenenia za reprezentáciu obcí a školy na medzinárodných, celoslovenských a krajských súťažiach.
Medzinárodná súťaž : Ochraňuj matku zem - Nisko – Poľsko Terezka Šemeláková, V. Kontrová, Diana Kečkéšová, Enriko Řepka
Celoslovenské súťaže: Čo vieš o hviezdach

Michaela Kučerová 6. roč.

3
Maksík
3. roč. Patrícia Lisická, Tereza Šemeláková
4.roč. Jaroslav Vetter, Matej Baláž, Patrik Norovský, Matej Kráľ MAKS – matematický korešpondenčný seminár
5. roč. Natália Hatalová, Radka Otrubová, Richard Krupanský, Diana Tomaštiková Sebastian Nagy, Lukáš Várnik, Veronika Dianovská, Nikola Richterová
6. roč. Kristián Havlík, Damián Pilný, Lenka Lenárdová,, Scarlett Porubčanová, Michaela Kučerová, Monika Laktišová, Patrícia Baloghová, Martina Ďurkovská, Veronika Baloghová, Veronika Kontrová
7. roč. Natália Hatalová, Tomáš Hatala,
8. roč. Ingrid Bujdáková, Enriko Řepka, Kristína Jakabová,, Diana Kečkéšová, Martina Kozáková, Lukáš Skočka, Tomáš Gulis, Lukáš Szolnoki

OLYMPIÁDA O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ – Envirootázniky

6. roč. Veronika Baloghová, Veronika Kontrová,
7. roč. Natália Hatalová Báseň roku 2009 (časopis Maxík)
3. miesto: Patrik Norovský - 4. ročník Sofia Rosenbergová, Sebastian Nagy, Radka Otrubová, Nikola Richterová, Vanessa Garaiová, Barbora Kasáková, Diana Tomaštíková, Michaela Kučerová, Martina Kozáková, Kristína Jakabová, Marek Filip, Tomáš Gulis, Enriko Řepka

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

ČESTNÉ UZNANIE - Martina Kozáková
K. Jakabová, D. Kečkéšová, M. Kozáková, E. Řepka ( žiaci 8. ročníka) Tak píšem ja 2010
Martina Kozáková (3 básne - 8.ročník), Kristína Jakabová (3 básne – 8.ročník) Martina Ďurkovská (2 básne – 6.ročník)

Pátranie po našich predkoch

Veronika Kontrová (6.roč.) Dopisovatelia TA SR s certifikátom K. Jakabová, D. Kečkéšová, T. Guliš, E. Řepka

KLOKAN celoslovenská súťaţ úspešní riešitelia:

3.roč. Tereza Šemeláková 97%, Patrícia Lisická 90%,
5.roč. Sebastian Nagy 78%, 6.roč. Veronika Baloghová 92%, Patrícia Baloghová 81%, Martina Ďurkovská 81%, 8. roč. Tomáš Gulis 90%, Enriko Řepka 84%
zúčastnili sa :
2. roč. Barbara Bujdáková, Roman Kalina, Jakub Laktiš, 3.roč. Adrián Hatala, Patrik Janíček, Kristián Kontra, Karolína Vávrová, 4.roč. Matej Baláž, Matej Kráľ, Lenka Laktišová, Patrik Norovský, 5.roč. Iveta Ánošiová, Slavko Bohoš, Veronika Dianovská, Natália Hatalová, Dominika Hatalová, Bianka Ivanová, Richard Krupanský, Nikola Richterová, Filip Štibrány, Diana Tomaštíková,
6.roč. Patrik Bogár, Kristián Havlík, Veronika Kontrová, Damian Pilný, Scarlett Porubčanová,
8. roč. Ingrid Bujdáková, Kristína Jakabová, Diana Kečkéšová, Martina Kozáková, Mário Nagy, Lukáš Skočka, Lukáš Szolnoki,
9.roč. Peter Baláž, Lukáš Korytiak


Krajské súťaže:

Skok do diaľky

finalistka Barbora Kasáková 5. roč.

Čo vieš o hviezdach

účastníčky : Natália Mokrášová, Slávka Mokrášová
Predsedníčka rodičovského združenia odovzdala ocenenia za reprezentáciu obcí a školy na okresných a obvodných súťažiach:

Okresné súťaže :

Dejepisná olympiáda :

D. Pilný (6.roč.), M. Kučerová (6.roč.)

Matematická olympiáda

5. roč. Sebastian Nagy UR – úspešný riešiteľ, Nikola Richterová UR
6.roč. Veronika Baloghová, Veronika Kontrová
8. roč. Tomáš Guliš, Martina Kozáková
4

PYTAGORIÁDA

3. ročník Patrícia Lisická UR,
ďalej sa zúčastnili : 3. ročník Tereza Šemeláková, 4. ročník Patrik Norovský, Matej Baláž,
5. ročník Sebastian Nagy, Lukáš Várnik, 6. ročník Veronika Baloghová, Veronika Kontrová,

Damián Pilný, 7. ročník Tomáš Hatala, 8. ročník Tomáš Gulis, Martina Kozáková, Kristína Jakabová

Geografická olympiáda

5. roč. Sebastian Nagy, 6. roč. Michaela Kučerová, 7. roč. Natália Mokrášová, 8. roč. Kristína Jakabová Hliadka mladých zdravotníkov
4. roč. Petra Filipová, 5. roč. Bianka Ivanová, 6. roč. Veronika Baloghová, Patrícia Baloghová, Damián Pilný

Čo vieš o hviezdach

Natália Mokrášová – postup do krajského kola, Slávka Mokrášová - postup do krajského kola, Michaela Kučerová - postup do krajského kola – postup do celoslovenského kola
Účasť : Kristián Havlík, Monika Laktišová, Lenka Lénárdová, Veronika Lénárdová, Slavko Bohoš, Richard Krupanský

Olympiáda slovenského jazyka

ÚSPEŠNÁ RIEŠITEĽKA – Diana Kečkéšová Šaliansky Maťko
ÚČASŤ: T. Šemeláková 3.roč., P. Norovský 4.roč., M. Kučerová 6.roč. Hviezdoslavov Kubín
ÚČASŤ: T. Šemeláková 3.roč., M. Kučerová 6.roč., D. Kečkéšová 8.roč.

Európa v škole

OCENENIE: V. Baloghová (6.roč.), ÚČASŤ V. Kontrová (6.roč.), M. Ďurkovská (6.roč.)

Olympiáda anglického jazyka

ÚČASŤ: N. Mokrášová 7. roč., M. Kozáková 8. roč. , D. Lebóová 9. roč.

Pátranie po našich predkoch

B. Ivanová (5.roč.), V. Kontrová (6.roč.)

Športové súťaže

5. roč. Barbora Kasáková - 2. miesto v okrese skok do diaľky

Atletika starší žiaci

chlapci
7. roč. Tomáš Hatala
8. roč. Marek Filip, Gabriel Filip, Marek Gubrica, Lukáš Szolnoki, Lukáš Skočka, Mário Nagy
9. roč. Lukáš Norovský
dievčatá
5.roč. Dominika Hatalová, Barbora Kasáková,
6.roč. Monika Laktišová,
7.roč. Natália Hatalová, Kristína Šáteková,
8.roč., Kristína Jakabová, Diana Kečkéšová, Ingrid Bujdáková Obvodné súťaže

FUTBAL:

Michal Filip, Damián Pilný, Patrik Bogár, Patrik Norovský, Matej Baláž, Sebastian Nagy, Lukáš Várnik
Futbal – žiaci FC Semerovo Peter Baláž, Lukáš Norovský, Dalibor Kubinec, Marek Filip, Marek Gubrica, Lukáš Szolnoki, Tomáš Hatala, Patrik Bogár, Damián Pilný, Michal Filip, Marek Gašparík, Lukáš Várnik, Matej Baláž, Patrik Norovský, Adrián Hatala, Mário Nagy
Hasiči - DHZ Čechy: Monika Laktišová, Lenka Laktišová, Lenka Lénárdová, Veronika Lénárdová, Vanessa Garaiová, Michaela Kučerová, Anna Mária Rigóová, Veronika Škorvagová, Barbora Luptáková.

30. 6. 2010

PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka ZŠ

 

Vážení starostovia obcí Čechy a Semerovo,

vzácni hostia, členovia Rady školy, rodičovského združenia,

pedagogickí pracovníci, rodičia, milí žiaci !

Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne privítala na slávnostnom ukončení šk. roka 2008/2009. Ako dobre, že sme sa dočkali a môžeme sa rozutekať za dobrodružstvom leta, ku ktorému neodmysliteľne patrí slnko, voda, dobrá zábava a kopec veselých zážitkov. Už len niekoľko okamihov nás delí od chvíle, keď posledné zvonenie školského zvončeka ukončí pre nás všetkých tento školský rok. Brány školy sa zatvoria a my sa na dva mesiace rozlúčime. Rozlúčky bývajú obyčajne smutné, tá, ktorá je dnes, je výnimkou, pretože vidím vo vašich očiach iskričky radosti a akoby som počula i to slovo - KONEČNE !

Skôr však, ako sa rozídeme, chcem sa vám pred prázdninovým časom prihovoriť. Záver školského roka je naším zberom úrody. Teda my sa dnes pozrieme, čo sa nám podarilo dosiahnuť v školskom roku 2008/2009, v priebehu 10. mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a predovšetkým, aby sme mohli odmeniť najúspešnejších žiakov našej školy, vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi .

V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 145 žiakov :

v 1. až 4.ročníku - 76 žiakov 5. až 9. ročníku - 69 žiakov

Aký bol prospech ?

1. roč. 19 ž. prospelo 19

2. roč. 22 ž. všetci prospeli, z toho so samými jednotkami 10,

3. roč. 15 ž. všetci prospeli, z toho samé jednotky 6,

4. roč. 20 ž. všetci prospeli, z toho samé jednotky 6 žiakov,

5. roč. 17 ž. všetci prospeli , samé jednotky 3 žiaci,

6. roč. 9 ž. všetci prospeli, samé jednotky 1,

7. roč. 15 ž. všetci prospeli , samé jednotky 3 žiaci,

8. roč. 12 ž. prospelo 15, samé jednotky 1,

9. roč. 16 ž. všetci prospeli, samé jednotky 4 žiaci

Za celý školský rok ste spolu vymeškali 20 067,5 hodín, z toho bolo 1080 neospravedlnených.

1. r. 2832,5 , 2. r. 2235, 3.r. 2323, 4. r. 2137,

5 .r. 2151, 6. r. 1330, 7. r 2099, 8. r. 3781, 9. r. 2179

Najlepšiu dochádzku mali žiaci 2.a 5.ročníka, najviac hodín vymeškali žiaci 3 . a 8 . ročníka.

Správanie ?

Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali v rámci šk. poriadku. Vyskytli sa prípady porušovania školského poriadku, najmä počas prestávok, tiež počas vyučovania a hlavne po skončení vyučovania / behanie z triedy do triedy, ničenie školského majetku - nových soc. zariadení, vstupných dverí na triedach , čmáranie a kreslenie na školské lavice ,odvrávanie, používanie nevhodných slov, potulovanie sa po obci vo večerných hodinách, návšteva pohostinských zariadení ,diskoték a iné .

Pochváliť za správanie snáď môžem približne polovicu žiakov a to je málo.

Z rozhodnutia pedagogickej rady dostalo 34 žiakov pochvaly od triedneho učiteľa a napomenutie za nevhodné správanie 3 žiaci. Zníženú známku zo správania na 2 stupeň bola udelená jednej žiačke školy za porušovanie školského poriadku .

To príjemnejšie :

V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach a výtvarných. Tí, ktorí boli účastní v okresných súťažiach budú odmenení z prostriedkov rodičovského združenia, tí ktorí boli úspešní na medzinárodných, celoštátnych, krajských a v okresných súťažiach dostanú odmenu z prostriedkov obce Semerovo, najlepší žiaci jednotlivých ročníkov zo sponzorských príspevkov Dr. Heleny Kontrovej, pani Márii Bartkovej a Obce Semerovo .

Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala pedagógom za prípravu žiakov na úspešnú vianočnú a júnovú akadémiu, či účinkovanie na iných spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce.

Poďakovanie vedenia školy patrí Vašim učiteľom za náročnú a obetavú prácu, vynaloženú v tomto šk. roku vo všetkých ročníkoch a vo všetkých vyučovacích predmetoch a vzdelávacie krúžky :

prvácky krúžok Mgr. Miroslava Kiripolská

Druhácky krúžok Mgr. Ingeborg Reháková

Zdravotnícky krúžok PaedDr. Mária Velčická

detský svet Mgr. Jana Dianovská

žurnalistický krúžok Mgr. Helena Boldizsárová

Multimediálny krúžok Mgr. Dušan Lukáč

futbalový krúžok p. Jozef Staudt

Práca s počítačom Ing. Mária Baloghová

čísla v obrazoch Ing. Mária Baloghová

Literárno – dramatický krúžok Mgr. Klára Vrbová

krúžok anglického jazyka p. Jozef Staudt

krúžok Francúzskeho jazyka Mgr. Helena Boldizsárová

Mladý botanik Ing. Petronela Šemeláková

Ochranár p. Lýdia Dzurejová

Mladý Hasič Mgr. Dušan Lukáč

Vdp. Mgr. Pavlovi Čurkovi za náboženskú výchovu

Škola získala medzinárodný certifikát vzdelávacieho strediska dospelých +40AP ako jedna zo 42 základných a stredných škôl na Slovensku. Obhájili sme certifikát Microsoft IT Akademy so zaradením do celosvetovej siete škôl zameraných na vzdelávanie počítačovej gramotnosti, je ich na Slovensku spolu len 97, škola je oficiálnym vzdelávacím strediskom MŠ SR celoštátneho projektu Infovek, FIT a Naučme sa viac.

V tomto školskom roku sme podali 8 projektov, z toho 3 boli zatiaľ úspešné, najviac nás teší prijatie žiadosti na Europrojekt : Tvorba školského vzdelávacieho programu – Modernizácia vzdelávacieho procesu v sume 142. 468 €, projekt Otvorená škola Šport – 1.660 € , Enviroprojekt – 2.600 €, túžobne očakávame vyhodnotenie projektu Comenius medzinárodné partnerstvo škôl, malo by sa objaviť dnes na internete.

Poďakovanie patrí za plnenie podmienok OTVORENEJ ŠKOLY a riešenie projektov Zdravá škola, Regionálna výchova, Otvorená škola šport a internet, Enviroprojekt, Školský areál je otvorený každý deň do 18,oo hodiny a to platí aj počas prázdnin, samozrejme dovtedy, kým nezistíme ničenie športového a školského areálu. V tom prípade bude vyhlásený zákaz vstupu do školských priestorov .

Ďakujem pedagógom za organizovanie vzdelávacích krúžkov pre žiakov a ich prípravu na rôzne súťaže .

Obecného zastupiteľstvu Semerovo a Čechy ďakujem za dobrú spoluprácu a pomoc, ktorí vytvárajú podmienky na udržanie spoločného školského obvodu základnej školy. Štát prepláca cestovné žiakom z Čiech, využívame možnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom, štipendiá a učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi.

Poďakovanie patrí všetkým za pomoc, bez ktorej by bol školský rok, ktorý dnes končíme oveľa ťažší.

Nová Rada školy pri ZŠ Semerovo bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jej volebné obdobie skončí v roku 2012 a prebehla voľba nových členov a predsedníčky rady školy .

Členovia rady školy:

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

JUDr. Helena Kontrová

predseda

nominovaná za Obec Semerovo

2.

Michaela Lisická

podpredseda

zvolená za rodičov

3.

Ing. Mária Baloghová

členka

zvolená za pedag. Pracovníkov

4.

Tatiana Jagerčíková

členka

zvolená za rodičov

5.

Ing. Marek Šemelák

člen

nominovaný za Obec Semerovo

6.

Viera Jančárová

členka

nominovaná za Obec Čechy

7.

Dušan Bagala

člen

nominovaný za Obec Semerovo

8.

Jozef Staudt

člen

zvolený za pedag. pracovníkov

9.

Helena Balážová

členka

zvolená za prev. pracovníkov

10.

Gabriela Žáčiková

členka

zvolená za rodičov

11.

doplniť za rodičov

člena -členku


Ďakujem za pomoc pri organizovaní, 7. európskeho dňa rodičov a škôl, rodičovskú zábavu, deň detí, Mikuláša, vianočnú a  júnovú akadémiu, za prekrásne panely environmentálnej výchovy v areáli školy, za podporu celému Rodičovskému združeniu a sponzorom : R.A.B. spol. s r.o. Semerovo Ing. Branislava Becíka, Jozefovi Otrubovi, firme Lówe Trans Milady Čerešovej, pani Kataríne Hatalovej, Dr. Helene Kontrovej, poslancom Dušanovi Bagalovi a Miroslavovi Slobodníkovi, všetkým menovaným i nemenovaným semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom školy, ktorým záleží na zachovaní školy v našej obci.

Ďakujem Obci Semerovo, ktorá je našim zriaďovateľom a najväčším sponzorom. Vďaka všetkým sponzorom, ich pochopeniu a pomoci sme nerušene mohli vykonávať vých. vyučovaciu prácu, mimoškolskú činnosť a zapájať sa do vedomostných, estetických, literárnych, športových súťaží a projektovej práce. Nemôžem zabudnúť na kolektív tých žiakov, ktorí pod vedením pani učiteľky Boldizsárovej pripravovali a vydávali veľmi pekný a zaujímavý školský časopis.

Ďakujem Vám všetkým.

Milí žiaci. O pár minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov niektorí šťastní, spokojní, iní menej. Žiakom 9. ročníka, ktorí odchádzajú na stredné školy prajem, aby úspešne vykročili do života, nech sa im darí tak ako v úspešnom MONITORE 9.

Prajem Vám pekné slnečné prázdniny a dovidenia 2. septembra 2009 na zahájení školského roka 2009/2010, podľa možností a  presvedčenia rodičov so všetkými školopovinnými deťmi zo Semerova a Čiech, dôverujte nám, naši pedagógovia sú špičkový pracovníci s fantastickými výsledkami.

2. septembra začneme vyučovať a pracovať podľa nového školského programu nielen  1. a 5.ročníku , tiež v 2. a 6.ročníku .

Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnili medzinárodných, celoslovenských, krajských, okresných a obvodných súťaží, ktorí obdržia malé darčeky z prostriedkov obce Semerovo a rodičovského združenia.

Prosím pani zástupkyňu a predsedníčku rady školy a pána starostu o odovzdávanie ocenení.

Najlepšími žiakmi jednotlivých ročníkov sa stali a prosím aby si prišli prevziať ceny :

1. ročník – Barbara Bujdáková 2. ročník – Patrícia Lisická

3. ročník – Patrik Norovský 4. ročník - Natália Hatalová

5. ročník - Veronika Kontrová 6. ročník - Natália Hatalová

7. ročník – Diana Kečkéšová 8. ročník - Peter Baláž

9. ročník - Martin Orbis

Cena starostu obce Semerovo pre najlepšieho žiaka školy v šk. r. 2008/2009

na návrh pedagogickej rady získava

Katarína Jagerčíková

…………………………………………………………………………………………………..

Prosím oboch pánov starostov o odovzdávanie ocenení za reprezentáciu obcí a školy :

Na medzinárodných súťažiach nás reprezentovali :

Sabrina Reháková 2. ročník: účasť na medzinárodných festivaloch so súborom Levík ( Novozámocký festival, Zahrajte nám ..., festival v Očovej) a Matematická medzinárodná súťaž Klokan s 94,4% úspešnosťou.

Enriko Řepka 7. ročník : Medzinárodná súťaž Chráň matku zem

Terezka Šemeláková 2. ročník : Matematická medzinárodná súťaž Klokan so 100 % úspešnosťou

Veronika Baloghová 5. ročník s 90 % úspešnosťou

nasledovní žiaci sa zúčastnili Matematickej medzinárodnej súťaže Klokan a prosím, aby vystúpili :Na celoslovenských súťažiach nás reprezentovali :

Veronika Kontrová 5.r., Natália Mokrášová 6.r., Katarína Jagerčíková 9.r za súťaž Európa v škole, vlastná tvorba

Veronika Baloghová 5.r. a Enriko Řepka 7.r. za súťaž Prečo mám rád slovenčinu, vlastná tvorba

Diana Kečkéšová 7.r.2 práce, Enriko Řepka 7.r. 2práce, Michaela Kučerová 5.r., Natália. Mokrášová 6.r., Katar.Jagerčíková 9.r. Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dvončovej - vlastná tvorba

.....................................................................................................................

Diana Kečkéšová 7. r. a Enriko Řepka 7.r.

Týždeň globálneho Vzdelávania - Práva detí - počítačové prezentácie

....................................................................................................................

Členovia žurnalistického krúžku

Súťaž o najkrajší časopis Generali poisťovňa

................................................................................................................................

Sabrina Reháková 2 ročník za 2.miesto v 1.kat. Moja najmilšia záľuba Výtvarné práce CVČ Vranov nad Topľou

.Patrícia Lisická , Peter Cimbalík, Diana Hatalová z 2.ročníka za účasť.

Moja najmilšia záľuba Výtvarné práce CVČ Vranov nad Topľou

............................................................................................................................................

MAKS Matematika

dvojnásobné hviezdy žiaci 4. ročníka :

dvojnásobné hviezdy žiaci 5. ročníka

 

 

MAKS Matematika účasť :
Báseň roka 2009 vlastná tvorba
Reprezentácia obcí a školy na krajských súťažiach :

Veronika Kontrová, za súťaž Pátrame po našich predkoch

Natália Mokrášová, za súťaž Čo vieš o hviezdach – 6. miesto

Slavka Mokrášová, za súťaž Čo vieš o hviezdach – 10. miesto

Blahoželáme Vám žiaci!

Oceňovaniu úspechov našich žiakov ešte nekončí prosím pani zástupkyňu a  predsedníčku rady školy o uvedenie a odovzdávanie ocenení za okresné a obvodné súťaže našim žiakom.

 
Viac článkov...
Hľadanie