Zahájenie školského roka 2013/2014

Vážení hostia, rodičia, pedagogickí a prevádzkoví pracovníci, milí žiaci.

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.
Horúce leto sa pomaličky končí, prichádza jesenné obdobie a s ním aj začiatok nového školského roka. Od zajtra sa rozozvučia naše melódie, ktoré oznámia definitívny koniec prázdnin, oddychu, dovoleniek a začiatok vyučovania, povinností v škole. Želám vám všetkým, aby sa nám v škole dobre darilo, aby ste každý deň prichádzali s radosťou, veľa sa naučili a zároveň spoločne riešili čo najmenej problémov.
Poďakovanie patrí našim žiakov, ktorí prázdninové dni spojili s nácvikom divadelného predstavenia „Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch“, s ktorým sa predstavili v rámci hodových slávností, členky folklórneho súboru Radosť cestovali celé prázdniny po festivaloch, ale je nám ľúto, že odmenou za vytvorené podmienky na nácvik počas celého roku v priestoroch našej školy, je odchod zatiaľ dvoch žiačok zo súboru do školy v Nových Zámkov. Prosím všetkých rodičov aby dôverovali našej škole, škola nie je moja alebo starostova, ale naša pýcha v Semerove. Ak by sa stalo, že nám školu zatvoria pre nedostatok žiakov – symbolicky zomrie aj naša dedinka........
a to asi nechceme!!!
Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú medzi nami po prvýkrát z dôvodu prisťahovania do našej obce – napr. až z ďalej Ukrajiny. Vitajte!

Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z nasledujúcich mesiacov, strávených v školských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Prajem im rýchle a ľahké zvládnutie školskej abecedy. Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky a Monitor- testovanie. Pripomínam vám to už teraz, aby ste s prípravou začali hneď
zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.
Nový školský rok sa pre Vás žiakov od predchádzajúcich rokov líšiť nebude. Čakajú nás tie isté úlohy a povinnosti - dobre sa učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca s počítačmi, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovnovyučovaciu prácu. Naša škola má dobré meno - nielen na úrovni okresu, kraja, Slovenska, tiež v rámci Európskej Únie, hrdosťou môžem povedať, že už niekoľko rokov nás spoločnosť Microsoft z USA radí medzi progresívne svetové školy s právom vlastniť certifikát Microsoft IT Academy. Ministerstvo školstva SR nás zaradilo medzi 200 škôl na Slovensku v projekte Škola budúcnosti.
Dobrá škola je tá, ktorá dáva o sebe čo najmenej negatívnych informácií. Na získanie dobrého hodnotenia je treba vykonať veľa dobrých skutkov, ale stačí jeden zlý, aby pokazil celý obraz.
Chcem ešte pripomenúť, že pán minister školstva nezrušil vnútorný poriadok školy – teda platí naďalej. Čo to znamená????? Dodržiavať ho, nielen počas vyučovania, ale hlavne po jeho skončení a vo večerných hodinách!!!!! Niektorí vedia, prečo to pripomínam.
Naša škola má vytvorené veľmi dobré podmienky pre vyučovaciu prácu, jej okolie je pekné, plné zelene, všetky učebne vyupratované. Preto žiadam každého žiaka, aby sa od zajtra nezabudol prezúvať. Zároveň vás prosím, aby ste nepoškodzovali školský majetok, udržiavali čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch školy.
Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám občas nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.
V tomto školskom roku pokračuje:

- Projekt EU – tvorba nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT.
- Projekt UIPŠ Modernizácia vzdelávania na základných školách.
- Medzinárodný projekt Comenius s partnerskými školami z Turecka, Grécka, Španielska a Poľska s tým že v októbri navštívime Poľsko, v marci alebo apríli 2014 nás navštívia naši medzinárodní partneri v Semerove a v júni sa medzinárodný projekt ukončí v Španielsku.


Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v utorok 3. septembra
a prázdniny ? Je ich dosť :
30.10.2013 - 03.11.2013 Jesenné prázdniny
21.12.2013 - 07.01.2014 Vianočné prázdniny
03.02.2014 Polročné prázdniny
22.02.2014 - 02.03.2014 Jarné prázdniny -
Nitriansky kraj
17.04.2014 - 22.04.2014 Veľkonočné prázdniny
28.06.2014 - 01.09.2014 Letné prázdniny

V školskom roku 2013/2014 vás budú vyučovať
Mgr. Mária Baková tr. učiteľka – 1. ročník
Mgr. Agáta Holubová tr. učiteľka – 2. ročník
PedDr. Mária Velčičká tr. učiteľka – 3. ročník
Mgr. Janka Dianovská tr. učiteľka – 4. ročník + ŠKD
Mgr. Rút Immerová tr. učiteľka – 5. ročník ktorú srdečne vítam
Mgr. Karol Závodský tr. učiteľ – 6. ročník
nastúpi nová pani učiteľka tr. učiteľka – 7. ročník p.uč. Lýdia Dzurejová odchádza
Jozef Staudt tr. učiteľka – 8. ročník
Ing. Petronela Šemeláková tr. učiteľ – 9. ročník
Bc. Maroš Bajla učiteľ bez triednictva,
Mgr. Pavol Čurka, farár náboženská výchova
Mgr. Klára Vrbová zástupkyňa riaditeľky školy, prajem jej úspech v práci a ja, ako riaditeľka školy, ktorá týmto oznamujem, že je to môj posledný školský rok a v júni 2014, ak mi zdravie bude slúžiť, dúfam že áno, tiež odídem do dôchodku a rozlúčim sa po 42 rokoch s našou školou.
Mgr. Zdenka Vindišová, sa rozhodla odísť do dôchodku, náš kolektív sa s ňou slávnostne rozlúčil 29. augusta. Z úprimného srdca vyjadrujem svojej najbližšej spolupracovníčke obrovské ďakujem za všetko čo sme spolu s Vami všetkými dokázali. Rozdávala nielen vzdelanie, lásku ale aj nadšenie do práce. Milí žiaci sa rozlúčte s pani zástupkyňou po 37 rokoch jej pôsobenia na našej škole obrovským potleskom.
Smutnú správu mám pre žiakov 7. ročníka, odchádza Vaša obľúbená pani učiteľka Lýdia Dzurejová. Našla si zamestnanie adekvátne vzdelaniu a zvolila istotu do ďalších rokov.

Prajeme jej krásne spomienky na našu školu, vyjadrujem poďakovanie za vynikajúce pracovné výsledky, priateľstvo a lásku k deťom za 17 rokov jej pôsobenia na škole. Či bude pokračovať vysunuté pracovisko ZUŠ Nové Zámky v ZŠ Semerovo sa ešte nerozhodlo.
Pomáhať nám budú prevádzkoví pracovníci:
PAM + ekonómka + registratúra - p. Ľudmila Čelková , školník - p. Milan Jamečný, pani upratovačky – Helena Balážová a Katarína Havlíková.
Školskú jedáleň riadi Ing. Marta Balážová – vedúca, kuchárkou je p. Gabriela Baloghová, pomocné kuchárky p. K. Tóthová a J. Mellenová
Dnes sa v triedach oboznámite s rozvrhom hodín a dostanete ďalšie potrebné informácie.
Dostanete informácie o možnosti využiť vzdelávacie poukazy na naše krúžky. Rodičom oznamujem a pozývam Olympijský deň – budeme ho organizovať 6.9.

Zaželajme si v závere veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
Zároveň chcem Vám, členom Obecných zastupiteľstiev Semerovo a Čechy za zotrvanie v spoločnom školskom obvode obcí Semerovo a Čechy poďakovať a vyjadriť vďaku, že spoločne bojujeme o našu školu. Členom Rady školy, Rodičovského združenia, všetkým sponzorom, všetkým rodičom detí, ktorých žiaci navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Semerova a Čiech - povedať už vopred - ďakujem.
Poprosím našich deviatakov aby privítali prváčikov, odovzdali im darčeky na povzbudenie ich smelého vykročenia do školy.
Prajem vám všetkým milí žiaci a rodičia, zdravie, šťastie, úspešný školský rok. Vám, dievčatá a chlapci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.
PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka školy

 
Viac článkov...
Hľadanie