Záver šk. roka 2013/2014

Vážení starostovia a poslanci obcí Čechy a Semerovo, vzácni hostia, členovia Rady školy, rodičovského združenia, pedagogickí pracovníci, rodičia, milí žiaci !

Už len niekoľko okamihov nás delí od chvíle, keď posledné piesne školského zvonenia ukončia pre nás všetkých tento školský rok. Brány školy sa zatvoria a vy sa na dva mesiace rozlúčite. Vidím vo vašich očiach iskričky radosti a akoby som počula i to slovo - KONEČNE ! Zastaví sa kolotoč školských povinností a vy si budete žiť bezstarostne , žiadne ranné vstávanie , iba oddych a užívanie letných prázdninových dní.
Skôr však, ako sa rozídeme, chcem sa vám pred prázdninovým časom prihovoriť. Záver školského roka je naším zberom úrody. Teda my sa dnes pozrieme, čo sa nám podarilo dosiahnuť v školskom roku 2013/2014, v priebehu 10. mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a mimoškolskej činnosti , vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi.
V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 141 žiakov:

v 1. až 4.ročníku - 58 žiakov, 5. až 9.ročníku - 83 žiakov

Aký bol prospech ?
Prospelo : 137 žiakov
samé jednotky má : 17 žiakov v ročníkoch 1.-4. 12 žiakov v ročníkoch 5.-9.
Neprospeli : 2 žiaci v ročníkoch 1.-4. 2 žiak v ročníkoch 5.-9.

Najlepší prospech dosiahli žiaci 3. a 7.ročníka, najhorší boli žiaci 2. a 9.ročníka.

Dochádzka:

1.roč. – 2247

2.roč. – 2315

3.roč. – 1338

4.roč. – 1222

5.roč. – 1971

6.roč. - 2367

7.roč. – 2745

8.roč. – 3063

9.roč.- 2044

Spolu ste vymeškali 19 318 hodín , neospravedlnených : 51
Priemer na žiaka : 130 hodín
Najviac vymeškaných hodín v priemere na jedného žiaka mali druháci a ôsmaci, neospravedlnené hodiny mali najviac žiaci 2.ročníka .
Správanie ?
Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali podľa šk. poriadku.
Z rozhodnutia pedagogickej rady bolo udelená 34 žiakom pochvala od triedneho učiteľa, pokarhanie jedno za porušovanie školského poriadku .
V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych, výtvarných súťažiach, hasičských súťažiach.
Tí ktorí boli úspešní na celoštátnych, krajských a okresných súťažiach dostanú odmenu z prostriedkov obcí Semerovo a Čechy.
Žiaci ktorí reprezentovali na okresných a obvodných súťaží, budú odmenení z prostriedkov rodičovského združenia.
Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala pedagógom za prípravu žiakov na Testovanie 9, účinkovanie na spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce, za náročnú a obetavú prácu, vynaloženú v tomto šk. roku vo všetkých ročníkoch, vo vyučovacích predmetoch a vzdelávacích krúžkoch.
Škola každoročne obhajuje medzinárodný certifikát Microsoft IT Academy, projekt modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a samozrejme
medzinárodný projekt Comenius. Nezanedbali sme aj modernizáciu priestorov školy za pomoci MŠ SR, pokračovali sme z vlastného rozpočtu výmenou a doplnenie školského nábytku do tried a novej učebne, výmena poškodených dverí na niektorých učebniach a toaletách, nákupom nových počítačov do počítačovej učebne z vlastných prostriedkov. Za sponzorskej pomoci rodičov prebehli úpravy v niektorých triedach, zakúpenie svietidiel do celej budovy školskej jedálne od Jozefa Otrubu, bezprostredné opravy a údržby budov Dušanom Bagalom. Veľmi pekne ďakujeme.
Pre Vás milí žiaci, sme usporiadali, zahraničné pobyty v rámci projektu Comenius v Grécku, Poľsku a Španielsku, výchovné koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, vzdelávacie prednášky, veľmi úspešný lyžiarsky výcvik a školu v prírode, plavecký výcvik, návštevu múzeí, galérií a dopravné ihrisko.
V priebehu školského roka pôsobila na škole jazyková škola anglického jazyka. Poďakovanie patrí za plnenie podmienok a riešenie projektov Zdravá škola, Regionálna výchova, Globálna výchova, Enviroprojekt, Európsky projekt Comenius, projekt Digitalizácia školstva ....
Školský areál bude otvorený každý deň do 18,oo hodiny pre naše deti a absolventov, ale upozorňujem, že nie pre širokú verejnosť a to platí aj počas prázdnin, samozrejme dovtedy, kým sa nezistí ničenie športového a školského areálu. V tom prípade bude vyhlásený zákaz vstupu do školských priestorov. Ďakujem pedagógom za organizovanie vzdelávacích krúžkov, prípravu na rôzne súťaže a zvládnutie výchovno-pedagogického procesu. S radosťou môžem konštatovať že naši pedagógovia plnia svoje úlohy vzorne a s plným nasadením čím dokazujú že práca učiteľa je ich poslaním nie povolaním, za čo im ďakujem.
Ďakujem Obecnému zastupiteľstvu Semerovo a Čechy za spoluprácu a podmienky na udržanie spoločného školského obvodu základnej školy. Štát prepláca cestovné žiakom z Čiech, využívame možnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom, štipendiá a učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi.

Ďakujem sponzorom a hlavne rodičom za pomoc pri organizovaní medzinárodného projektu Comenius, rodičovskú zábavu, Mikuláša, deň detí, za podporu celému Rodičovskému združeniu, sponzorom ktorí venovali 2% svojich odvedených daní v prospech nášho rodičovského združenia, všetkým menovaným i nemenovaným semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom, ktorým záleží na zachovaní školy v našej obci.

Milí žiaci. O niekoľko minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov šťastní, spokojní, iní menej. Dnes poslednýkrát zo školského kolotoča vystupujú deviataci, čím sa im uzatvára jedna krásna ale aj dôležitá etapa ich života. Kam sa podeli detičky, ktoré s obavami nastupovali pred deviatimi rokmi na tento náš kolotoč? Dnes tu predsa stoja krásne „ slečny“ a „sebavedomí mládenci“ , ktorí odvážne pozerajú do budúcnosti. Prajem vám veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní. Ešte jeden oznam: Dovoľte mi, aby som sa v mene vedenia školy , všetkých pedagógov, pracovníkov a žiakov školy rozlúčila s pánom učiteľom Jozefom Staudtom, ktorý končí pedagogickú prácu na našej škole. Ďakujeme Jožko za tvoju prácu a prajeme ti veľa zdravia a úspechov. Na záver by som vám chcela všetkým zaželať príjemné prázdniny. Užite si ich v zdraví, nebuďte hrdinovia na cestách, pri vode, aby ste sa tu v septembri opäť zišli .
Prajem Vám pekné slnečné prázdniny .

Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnili celoslovenských, krajských, okresných a obvodných súťaží. Dostanú malé darčeky z prostriedkov obce Semerovo, Čechy a Rodičovského združenia.
Z ROZHODNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY sa najlepšími žiakmi jednotlivých ročníkov stali
1. ročník - Jakub BUJDÁK

2. ročník - Ema Chanel BEŇOVÁ

3. ročník - Natália ŠTIBRÁNYOVÁ

4. ročník - Laura KNIŽATOVÁ

5. ročník - Matúš VETTER

6. ročník- Barbara BUJDÁKOVÁ

7. ročník - Patrícia LISICKÁ

8. ročník - Patrik NOROVSKÝ

9. ročník - Radka OTRUBOVÁ

Cenu starostu obce Semerovo pre najlepšieho žiaka školy v šk. r. 2013/2014 na návrh pedagogickej rady získava žiačka 8. ročníka Sofia Rozenbergová.

Najvýraznejšie úspechy ZŠ Semerovo v školskom roku 2013/2014 prosím pánov starostov o odovzdávanie ocenení

Medzinárodné partnerstvo v rámci projektu Comenius všetci žiaci a pedagógovia školy
Celoslovenské súťaže

MAKSÍK účastníci s diplom

2. roč. - Miloš Šulák a Dominik Hatala

3.roč. - Zuzana Mandíková, Sabina Rozenbergová, Natália Štibrányová, Adam Bohoš

4. roč. - Karin Baranovičová, Alexandra Šemeláková, Liliana Ivaničová

Atletická liga majstrovstvá Slovenska

7.roč. - Peter Cimbalík – 7. miesto MSR + 2 miesto krajská súťaž + 3. miesto okresná súťaž – skok do výšky

6.roč. - Jakub Laktiš– 6. miesto MSR beh na 1000 m + 5. miesto Krajská súťaž - beh na 300 m

Krajské súťaže

Čo vieš o hviezdach
5. roč. - Sophia Rozembergová - úspešná riešiteľka + 1. miesto okresná súťaž
9. roč. - Filip Štibrány - úspešný riešiteľ + 2. miesto okresná súťaž
5. roč. - Karen Baloghová - úspešná riešiteľka + 3. miesto okresná súťaž Atletická liga majstrovstvá kraja
7. roč - Tereza Šemeláková - skok do výšky - 6. miesto + 3. miesto okresná súťaž
7.roč. - Adrián Hatala - beh na 600m - 7. miesto

Účastníčky:
4. roč. - Laura Knižatová - beh na 300m, Eliška Laktišová a Karin Baranovičová - beh na 600m,
7. roč. - Diana Hatalová - skok do diaľky

Plameň hasičská súťaž

1. miesto Okresná súťaž + postup na krajskú súťaž dňa 28.6.2014 (kde obsadili vynikajúce 3. Miesto )
Karen Baloghová, Eliška Jakabová, Sofia Györeová, Barbara Bujdáková, Patrícia Lisická, Tereza Šemeláková, Radka Lisická, Diana Hatalová, Petra Filipová, Viktória Alaxová, Sofia Rozenbergová

Okresné súťaže s umiestneniami
Matematická pytagoriáda 5. roč. - Matúš Vetter– 2. miesto + ÚR
Matematická olympiáda 7. roč. - Patrícia Lisická - 2. miesto + ÚR
Čo vieš o hviezdach 9. roč - Slavko Bohoš - 3. miesto
Ocenenie žiakov účastníkov okresných a obvodných súťaži odmení Združenie rodičov, preto prosím predsedníčku a pani zástupkyňu aby sa ujali slova.


BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME !

A posledné vety: ďakujem za možnosť plniť si svoje sny, predstavy v poslaní učiteľky ZDŠ neskôr ZŠ za 42 rokov môjho pôsobenia na tejto škole, z toho vo funkcii riaditeľky 26 rokov. Je to môj posledný záver školského roka a záver môjho pôsobenia na tejto škole.
Ďakujem obom obciam Čechy a Semerovo za spoločný školský obvod, neustálu pomoc a spoluprácu, všetkým menovaným aj nemenovaným dobrodincom, rodičom, kolegom aj Vám deti za krásne roky na tejto škole. Budem Vás s láskou sledovať a tešiť sa z každého úspechu a pokroku. Veľa šťastia.
27. 6. 2014 PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka ZŠ

Ing. Jozef Baranovič starosta obce Čechy v zastúpení starostu obce Semerovo Imricha Hrabovského poďakoval riaditeľke školy PaedDr. Vlaste Hrabovskej za 42 ročné naplnenie svojho poslania na našej škole pri príležitosti odchodu do dôchodku.


Starosta obce Imrich Hrabovský na záver slávnosti poprial deťom a pedagógom krásne prázdniny a konštatoval, že aj pre neho je to posledný záver školského roka nakoľko dňom 1. 12. 2014 končí vo funkcii starostu obce Semerovo po skoro 25 rokoch.
Mgr. Kláre Vrbovej odovzdal menovací dekrét.

Súbor na stiahnutie vo formáte pdf.

 
Viac článkov...
Hľadanie