Školský rok 2011/2012

Zhodnotenie školského roka 2011/2012

Začiatok nového školského roka

Vážení hostia, rodičia, pedagogickí a prevádzkoví pracovníci, milí žiaci!
Horúce leto sa končí, prichádza jesenné obdobie a s ním aj začiatok nového školského roka. 1. 9. 2011 sme si pripomenuli Sviatok ústavy SR a zároveň odpadol z prázdninového kalendára posledný lístok . Od zajtra sa rozozvučia naše melódie, ktoré oznámia definitívny koniec prázdnin, oddychu, dovoleniek a začiatok vyučovania, povinností v škole. Želám vám všetkým , aby sa vám v škole dobre darilo ,aby ste každý deň prichádzali s radosťou ,aby ste sa veľa naučili a zároveň riešili čo najmenej problémov.
Doznievajú v nás spomienky na prežité prázdninové dni. Verím vám, že prázdniny boli príjemné. Moje poďakovanie patrí našim žiakov, ktorí prázdninové dni spojili s nácvikom divadelného predstavenia Kubo, s ktorým sa predstavili v rámci hodových slávností.
Vitajte teda v škole, žiaci a na otázku, čo Vás tu čaká, odpoviem jednoducho – nový školský vzdelávací program – predovšetkým pre 4. a 8. ročník. S vedomosťami Vám teda do daru ponúkame aj podnety pre zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu Vašej vytrvalosti. Naša škola má vytvorené veľmi dobré podmienky na vašu prácu.
Jej okolie je pekné, plné zelene – vykosené a vyupratované. Všetky učebne boli počas prázdnin vyupratované, vybrúsené a napastované – sú teda čisté. Preto žiadam každého žiaka, aby sa od zajtra nezabudol prezúvať. Zároveň vás prosím, aby ste nepoškodzovali školský majetok, udržiavali čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch školy.
Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.
Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z nasledujúcich mesiacov, strávených v školských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Prajem im rýchle a ľahké zvládnutie školskej abecedy.
Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú medzi nami po prvýkrát z dôvodu prisťahovania do našej obce. Vitajte!
Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky a Monitor - testovanie. Pripomínam vám to už teraz, aby ste s prípravou začali hneď zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.
Nový školský rok sa pre Vás žiakov od predchádzajúcich rokov líšiť nebude.
Čakajú nás tie isté úlohy a povinnosti - dobre sa učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca s počítačmi, ktorej vyučovanie začne už od 1. ročníka, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu. Chcem ešte pripomenúť , že pán minister školstva nezrušil vnútorný poriadok školy – teda platí naďalej.
Čo to znamená????? Dodržiavať ho, nielen počas vyučovania , ale hlavne po jeho skončení a vo večerných hodinách!!!!! Niektorí vedia, prečo to pripomínam.
V tomto školskom roku pokračujeme v projekte EU – tvorba nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKTohromujúca suma 149. 872 o v projekte UIPŠ Modernizácia vzdelávania na základných školách Obec Semerovo ako náš zriaďovateľ sa podieľa na každom projekte sumou vo výške 5%, za čo vyjadrujem úprimné ďakujeme!
Verejnosť hodnotí školu podľa niektorých kritérií - podľa výsledkov jej žiakov, podľa počtu prijatých žiakov na stredné školy a podľa počtu žiakov, ktorí majú problémy so svojim správaním.
Dobrá škola je tá, ktorá dáva o sebe čo najmenej negatívnych informácií. Na získanie dobrého hodnotenia je treba vykonať veľa dobrých skutkov, ale stačí jeden zlý, aby pokazil celý obraz. Preto by ste nemali byť ľahostajní k neslušnému správaniu zopár jednotlivcov.
Dovoľujete im tým znevažovať dobré meno našej školy, výborné výsledky dosiahnuté pod vedením všetkých pedagógov.
Veď naša malá škola má naozaj dobré meno - nielen na úrovni okresu, kraja, Slovenska, tiež v rámci Európskej Únie, ale s hrdosťou môžem povedať, že spoločnosť Microsoft z USA nás zaradila medzi progresívne svetové školy s právom vlastniť certifikát
Microsoft IT Academy.
Ministerstvo školstva SR medzi 200 škôl na Slovensku v projekte Škola budúcnosti.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v utorok 6. septembra.

a prázdniny ? Je ich dosť :
28. 10. 2011 - 31. 10. 2011 Jesenné prázdniny Celé Slovensko o 54 dní
23. 12. 2011 - 05. 01. 2012 Vianočné prázdniny Celé Slovensko o 110 dní
03. 02. 2012 Polročné prázdniny Celé Slovensko o 152 dní
20. 02. 2012 - 24. 02. 2012 Jarné prázdniny Západné Slovensko o 169 dní
05. 04. 2012 - 10. 04. 2012 Veľkonočné prázdniny Celé Slovensko o 214 dní
02. 07. 2012 - 31. 08. 2012 Letné prázdniny Celé Slovensko

V školskom roku 2011/2012 vás bude vyučovať

Mgr. Agáta Holubová tr. učiteľka – 1. ročník
Mgr. Mária Baková tr. učiteľka – 2. ročník – ktorú zároveň vítam v ZŠ
PaedDr .Mária Velčická tr. učiteľka – 3. ročník
Lýdia Dzurejová tr. učiteľka – 4. ročník
Mgr.Klára Vrbová tr. učiteľka – 5. ročník
Mgr. Dušan Lukáč tr. učiteľ – 6. ročník
Ing. Petronela Šemeláková tr. učiteľka – 7. ročník
Mgr. Karol Závodský tr. učiteľ – 8. ročník – ktorého tiež srdečne vítam v ZŠ
Jozef Staudt tr. učiteľ – 9. ročník
Mgr. Jana Dianovská školský klub detí
Mgr. Pavol Čurka, farár náboženská výchova
Ladislav Dráfi ml. Základná umelecká škola Nové Zámky vysunuté pracovisko ZŠ Semerovo
Mgr. Zdenka Vindišová zástupkyňa riaditeľky školy
a ja, ako riaditeľka školy

Pomáhať nám budú prevádzkoví pracovníci :

PAM + ekonómka + registratúra - p. Ľudmila Čelková , školník - p. Milan Jamečný, pani upratovačky – Helena Balážová a Katarína Havlíková.
Školskú jedáleň riadi Ing. Marta Balážová – vedúca , kuchárkou je p. Gabriela Baloghová, pomocné kuchárky p. K. Tóthová a J. Mellenová

Dnes sa v triedach oboznámite s rozvrhom hodín a dostanete ďalšie potrebné informácie.
Dostanete informácie o možnosti využiť vzdelávacie poukazy na naše krúžky, rodičom oznamujem a pozývam na deň otvorených dverí a na 10. európsky deň rodičov a škôl.
Je pred nami 10 mesiacov školského roka 2011/2012. Aj keď sa budú striedať dni slnečné i zamračené, nech v našich srdciach a dušiach prevláda láska a porozumenie.
Zaželajme si spoločne, aby sme v zdraví a v pokoji naplnili dni tohto školského roka nerušenou prácou, aby výsledky, ktoré dosiahneme v školských vzdelávacích programoch priniesli hrdosť a spokojnosť deťom, rodičom i nám pedagógom.
Rodičom prajem trpezlivosť so svojimi deťmi - hlavne s prváčikmi a dobrú spoluprácu so školou.
Vás, milí hostia, prosím, aby ste nám pomáhali tak ako doteraz.
Na záver chcem Vám, členom Obecných zastupiteľstiev Semerovo a Čechy, členom Rady školy, Rodičovského združenia, všetkým sponzorom, všetkým rodičom detí, ktorých žiaci navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Semerova a Čiech - povedať už vopred - ďakujem .
Sme spoločným školským obvodom obcí Semerovo a Čechy za čo patrí poďakovanie vedeniam oboch obcí za vyjadrenú dôveru.
Dosť bolo úvodných slov a preto vykročme tou správnou nohou v ústrety pokračujúcej školskej reforme a s ňou spojených starostí i úspechov.
PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka školy

 
Hľadanie