Školský rok 2001/2002

Školský rok 2001/2002

Školský rok 2001/2002 začal 2. septembra 2001. Pri slávnostnom otvorení boli prítomní pracovníci školy, rodičia, žiaci a pozvaní hostia: starosta obce Semerovo Imrich Hrabovský, predsedu PD Semerovo Ing. Petra Balogha, predsedníčku ZRŠ Soňu Slobodníkovú.

Zahájenie školského roka spestrili žiaci kultúrnym programom.

V úvodnom príhovore riaditeľka školy PaedDr. V. Hrabovská privítala predovšetkým žiakov, ktorí tento deň zasadli do školských lavíc prvého ročníka. Celkový počet žiakov, v školskom roku 2001/2002 bol 163.

Vyučovanie prebiehalo v deviatich ročníkoch pod vedením triednych učiteľov:

1.ročník – PaedDr. Jana Mičeková

2.ročník – PaedDr. Mária Velčická

3.ročník – Mgr. Miroslava Kiripolská

4.ročník – Mgr. Ingeborg Reháková

5.ročník – Ing. Mária Baloghová

6.ročník – p. uč. Viktória Poláková

7.ročník – Mgr. Klára Lyznarová

8.ročník – p. uč. Lýdia Dzurejová

9.ročník – Mgr. Jozef Dráfy

Výchovný poradca – Mgr. Richard Kiripolský

Školský klub detí – p. vychovávateľka Štefánia Ujváriová

Školská jedáleň –  Ing. Helena Balážová

Prevádzkoví pracovníci – Helena Balážová, Katarína Havlíková (upratovačky)

Milan Jamečný ( školník )

Gabriela Baloghová, Renáta Ivaničová ( kuchárky )

Na materskú dovolenku nastúpila Mgr. Ingeborg Reháková,

zastupoval ju Mgr. Štefan Čomor.

 

Študijné výsledky

Na konci školského roka dosiahli žiaci jednotlivých ročníkov nasledovné výsledky vo vyučovacom procese:

Ročník:       počet žiakov        prospeli  neprospeli       samé jednotky

1.                         14                            14                   ––––                 ––––

2.                         19                            19                     0                      16

3.                         18                            17                     1                        6

4.                         18                            18                     0                        4

5.                         19                            19                     0                        4

6.                         19                            19                     0                        5

7.                         20                            20                     0                        3

8.                         16                            16                     0                        3

9.                         19                            19                     0                        8

 

Na základe rozhodnutia pedagogického zboru a so súhlasom starostu obce sa každoročne vyhodnocuje najúspešnejší žiak školy, ktorému je udelená Cena starostu obce Semerovo. V školskom roku 2001/2002 ju udelili Slavomírovi Takáčovi, žiakovi deviatej triedy.

Najúspešnejšími žiakmi ročníkov sa stali:

 • 1.ročník: Veronika Skačanová

 • 2.ročník: Deniska Tomaščíková

 • 3.ročník: Janka Havlíková

 • 4.ročník: Simonka Gulišová

 • 5.ročník: Romanka Miháliková

 • 6.ročník: Erika Hanáková

 • 7.ročník: Maroš Bajla

 • 8.ročník: Lenka Hanáková

 • 9.ročník: Barbora Bodzionyová

Za celý školský rok žiaci spolu vymeškali 17 257 hodín, z toho boli 3 neospravedlnené.

1.ročník:        1151 hod.      5.ročník:        1538 hod.

2.ročník:          873 hod.      6.ročník:        1720 hod.

3.ročník:          909 hod.      7.ročník:        1645 hod.

4.ročník:        2218 hod.      8.ročník:        1894 hod.      9.ročník         1236 hod.

Zo strany triednych učiteľov nebola navrhnutá znížená známka zo správania.

Mimoškolská činnosť

V školskom roku 2001/2002 žiaci úspešne reprezentovali našu školu vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych a estetických súťažiach.

Účasť žiakov v okresných kolách:

Prednes poézie a prózy ( ZUČ ): Hanka Šimuneková, Daniela Havlíková, Katarína Jagerčíková, Lukáš Žáčik, Jana Havlíková.

Rozprávkové vretienko: Andrea Baloghová.

Šaliansky Maťko: Janka Havlíková.

Šachový turnaj: Andrej Kiripolský, Lukáš Žáčik.

Matematická olympiáda: Martin Bajla, Lukáš Žáčik, Maroš Bajla.

Geografická olympiáda: Tomáš Balogh, Danka Havlíková.

Olympiáda anglického jazyka: Marián Kečkéš, Lucia Jagerčíková, Slavomír Takáč, Daniela Havlíková.

Pytagoriáda: Martin Bajla, Andrej Kiripolský, Elena Sengeveinová, Maroš Bajla, Dalibor Martinček.

Chemická olympiáda: Daniela Havlíková, Slavomír Takáč.

MAKS: Mária Skačanová, Lenka Šimová, Romana Miháliková, Elena Sengeveinová, Martin Bajla, Andrej Kiripolský, Daniel Hatala, Miroslav Korytiak, Branislav Borza, Maroš Naď, Adam Gašparík.

Súťaž v atletike: Jozef Danko, Martin Šima, Matúš Richter, Rudolf Škorvaga, Milan Bednárik, Mário Bartko, Maroš Bajla, Marián Kečkéš, Filip Mihálik, Ivan Lukáč, Roman Kotora, Lukáš Žáčik, Matej Bajla, Martina Košánová, Paulína Slobodníková, Ľubica Nagyoá, Lenka Hanáková, Mária Rozembergová, Nina Cagáňová, Ivona Balážová, Lenka Koláriková, Beáta Haládiková, Jana Mellenová, Simona Grofičová, Erika Hanáková.

Súťaž vo vybíjanej: dievčatá 5. – 6.ročníka

Súťaž vo futbale: Jozef Danko, Rudolf Škorvaga, Martin Šima, Milan Bednárik, Mário Bartko, Tomáš Árva, Maroš Bajla, Filip Mihálik, Ivan Lukáč, Marián Kečkéš, Roman Kotora, Matej Bajla, Lukáš Žáčik, Richard Kuki.

Umiestnenie žiakov v okresných kolách:

Prednes poézie a prózy ( ZUČ ): Lucia Jagerčíková (7.roč.) - 3. miesto

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko:

Jaroslav Miček  (2.roč.) – 3. miesto , Lenka Hanáková (8.roč.), Paulína Slobodníková (9.roč.),

Európa v škole, škola v Európe: Jaroslav Miček (2.roč.) – 3. miesto

Chlapec a dievča roka: Lucia Jagerčíková,  Marián Kečkéš (7.roč.) - 1. miesto

Súťaž v atletike: Martin Šima (9.roč.) – 1. miesto

Účasť a umiestnenie žiakov v krajských kolách:

Fyzikálna olympiáda: Slavomír Takáč (9.roč.) – víťaz krajského kola

Matematická olympiáda: Slavomír Takáč (9.roč.) – úspešný riešiteľ

MAKS: Slavomír Takáč (9.roč.) – trojnásobná hviezda matematického neba

Súťaž v atletika: Martin Šima (9.roč.) – účasť

Slávik Slovenska: Dominika Lakatošová (9.roč.) – účasť

Účasť a umiestnenie žiakov v celoslovenských kolách:

 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko: Lenka Hanáková (8.roč.) – čestné uznanie

 • Easy esemesej: Martin Šima (9.roč.) – 1. miesto

Účastníci okresných, krajských a celoštátnych súťaží boli odmenení z prostriedkov Združenia rodičov školy a rozpočtu OÚ Semerovo.

Zapojenie sa do súťaží a olympiád bolo možné aj vďaka dobrej spolupráci a pomoci hlavne Obecného zastupiteľstva Semerovo, ktoré bolo najvýznamnejším sponzorom aj v tomto školskom roku.

Počas školského roka sa uskutočnili dva úspešné zbery papiera, pod vedením triednych učiteľov jednotlivých tried.

V školskom roku 2001/2002 žiaci navštevovali tieto záujmové krúžky:

 • Zvyky a tradície - PaedDr. J. Mičeková

 • Krúžok vybíjanej – p.uč. L. Dzurejová

 • Hudobný krúžok - Mgr. J. Dráfy

 • Literárno-dramatický krúžok I – p.uč. V. Poláková

 • Literárno-dramarický krúžok II – Mgr. K. Lyznarová

 • Futbalový krúžok – Mgr. R: Kiripolský

 • Výtvarno-regionálny - Mgr. M. Kiripolská

 • Zdravotnícky krúžok . PaedDr - M. Velčická

Najvýznamnejšie udalosti a podujatia

September:

exkurzia žiakov 6., 7. ročníka v Nových Zámkoch ( spomienka na Antona Bernoláka, návšteva pomníka, kaplnky, múzea )

začiatky prác na projektoch: Zdravá škola ( PaedDr. J. Mičeková ),   Prevencia protidrogovej závislosti ( PaedDr. J. Mičeková ), Živá príroda ( p.uč. V. Poláková 6.roč., PaedDr. M. Velčická 1.roč., Mgr. M. Kiripolská 3.roč., p.uč. L. Dzurejová 8.roč. ), Infovek ( Ing. M. Baloghová ).

-         Literárny medailón Ľuda Ondrejova – žiaci 5. – 9.ročníka oboznámili divákov o literárnej tvorbe autora a predniesli úryvky z autorovej tvorby pre deti a mládež.

Október:

-         Týždeň zdravej výživy – výstava ovocia a zeleniny v triedach i chodbe školy. V rámci tohto týždňa bola vyhlásená súťaž O najkrajšieho strašiaka z tekvice a zber šípok. Týždňová akcia bola ukončená rozdávaním jabĺčok.

-         Deň športu – žiaci 1.-9.roč. skúšali svoju športovú zdatnosť na deviatich stanovištiach.

December:

-         6. decembra školu navštívil sv. Mikuláš, ktorý rozdal žiakom sladkosti.

-         pred vianočnými prázdninami sa uskutočnila Vianočná akadémia ( PaedDr. Z. Farkašová, PaedDr. B. Lukáčová ) spojená s diskotékou.

Január:

-         návšteva divadelného predstavenia Belasý vták – Divadlo A. Bagara v Nitre ( žiaci 1.- 4.ročníka )

Február:

-         tradičná rodičovská zábava, organizovaná ZŠ Semerovo v spolupráci s obecným úradom v sále MKS.

-         tradičný detský karneval.

-         varietné vystúpenie pre žiakov MŠ a ZŠ v Semerove.

Marec:

-         Mesiac knihy – aktuálne nástenky a besedy na túto tému.

-         vystúpenie žiakov v kultúrnom programe fašiangových slávností.

-         slávnostné stretnutie pedagogických pracovníkov pri príležitosti Dňa učiteľov.

Máj:

-         Chlapec a dievča roka – žiaci 7.ročníka, ktorí reprezentovali školu, sa umiestnili v okresnej súťaži na krásnom 1. mieste.

-         atletika ( okresné kolo v Šuranoch ) – žiak 9.ročníka M. Šima sa umiestnil na 1. mieste v hode kriketovou loptičkou a postúpil do krajského kola.

-         začiatok zberu papiera.

-         vyhodnotenie projektu Infovek – škola na základe úspešného celoslovenského umiestnenia dostala moderné počítačové vybavenie a bola zriadená počítačová učebňa s ročným bezplatným sprístupnením internetu.

-         slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže esemesej v Bratislave v divadle West.

-         Týždeň slovenského jazyka – žiaci sa zapájali do rôznych kvízov, riešenia otázok a úloh z oblasti slovenského jazyka a literatúry.

-         V dňoch 30.5.-1.6.2002 sa niektorí pedagogickí pracovníci zúčastnili počítačového kurzu ( SPŠS Hurbanovo ).

Jún:

-         Deň detí – žiaci sa zúčastnili filmového predstavenia Pán prsteňov, v poobedňajších hodinách bola pre ne zorganizovaná diskotéka.

-         uskutočnili sa triedne výlety: 7.ročník – Remata ( Prievidza ), 3.,5.,6.,9.ročník ( Banská Bystrica, Tajov )

-         14.6.2002 žiaci predviedli svoje schopnosti a nadanie v májovej akadémii, tradične venovanej Dňu matiek.

-         slávnostné vyhodnotenie 10. jubilejného ročníka celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Slávnostné rozlúčenie sa žiakov 9.ročníka so ZŠ v Semerove:

Slavomír Takáč, Daniela Havlíková, Paulína Slobodníková, Matúš Richter, Barbora Bodzionyová, Hanka Šimuneková, Marián Vörös, Martina Košánová, Jozef Danko, Zuzana Havlíková, Michal Šemelák, Martin Šima, Erik Preložník, Miriama Cagáňová, Dominika Lakatošová, Jozef Daniš, Rudolf Škorvaga, Jana Cagáňová, Silvia Danišová. -   ( tr. uč. Mgr. J. Dráfy ).

 
Hľadanie