Školský rok 2004/2005

Zahájenie šk.r. 2004/2005

Z príhovoru riaditeľky školy na zahájení školského roka vyberáme:

Vážení hostia, rodičia, pedagogickí  pracovníci, milí  žiaci  !

September nás opäť priviedol do školských priestorov. Áno, verím vám, že prázdniny boli príjemnejšie. Poslúžili vám na to, aby ste si oddýchli a načerpali nových síl do opätovnej práce. Aj keď musím skonštatovať, že ani cez prázdniny naša škola neosirela, žila džavotom detí a mládeže celé dva mesiace v ktorých ste naštevovali internetovú učebňu a športoviská, ktoré boli otvorené každý pracovný deň.
Dnešným dňom, kedy otvárame školský rok 2004/2005 sa už môžete začať tešiť na tie budúce prázdniny, ktoré si zaslúžite ako odmenu, že ste zas postúpili o stupienok vyššie. Iste poznáte ten príjemný pocit, čo vo vás vyvolá zdolanie ťažkej prekážky. Tomu, čo človek získa ľahko, dlho sa neteší. Všetci postupujete do vyššieho ročníka, teda na každého čaká množstvo nových poznatkov.
Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.
Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z rokov, strávených v školských laviciach. Obzvášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Milí prváci, nemáte sa čoho báť. Keď vy budete chcieť, s pomocou pani učiteľky sa všetko podarí - niektorému rýchlejšie, iný bude potrebovať na to viac času, ale sľubujem vám, že na konci školského roka si všetci prečítate svoje prvé vysvedčenie.
Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú tu medzi nami po prvákrát, preto že sa prisťahovali do našej obce cez prázdniny.
Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky.  Pripomínam vám to už teraz, aby ste s prípravou začali hneď zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.  

Stretávame  sa  v období, v ktorom  si  celý  slovenský   národ   pripomenul  60.  výročie SNP   a  12. výročie  prijatia    ústavy  slovenskej  republiky, ale teší sa aj z úspechov našich športovcov na Olympijskych hrách v Aténach.

Sú  to  významné  udalosti Slovenských  dejín. 

Nový  školský  rok  sa pre Vás žiakov od  predchádzajúcich  rokov  líšiť  nebude. Čakajú  nás  tie  isté úlohy  a  povinnosti  -  dobre  sa  učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca spočítačmi, ktorej vyučovanie začne už od 3. ročníka, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu.

Mám na úvod aj  dve  správy o úspechu našej školy v rámci celoslovenských projektov : Infovek - Otvorená škola - sme na 29 mieste z 260 vybraných škôl s priznaným finančným príspevkom, v projekte Otvorená škola šport sme získali dotáciou 50.000,- Sk a v projekte MŠ SR Enviroprojekt sme obdržali grand vo výške 44.000,- Sk. Je to dobrá správa pre všetkých priateľov, prívržencov, sponzorov školy a hlavne pre našich žiakov na zlepšenie vybavenosti školy. 

Zhodnotili sme školskú jedáleň z príspevku MŠ SR a sponzorským prispením firmy Obnova pána Jaroslava Košána.

Z pedagogicko-organizačných  pokynov  ministerstva  školstva  SR  pre  tento  školský rok  vyplýva:

chrániť  najvzácnejšiu  hodnotu  slovenského  národa   -  SJ – a podporovať  suverenitu   Slovenskej  republiky.

Zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, rasizmu v súľade s chartou základných ľudských práv a slobôd.

Na I. stupni ZŠ začínajúc l. ročníkom v tomto školskom roku na základe záujmu zákonných zástupcov budeme vyučovať ako povinne voliteľný predmet etickú výchovu v alternácii s náboženskou výchovou . Reforma financovania regionálneho školstva postupuje od 1. 9. 2004 do svojej ďalšej etapy. Prvýkrát sa na Slovensku  začínajú na financovanie mimoškolského záujmového vzdelávania zo štátnych prostriedkov používať vzdelávacie poukazy. Cieľom zavedenia vzdelávacích poukazov je, aby sa rodičia - žiaci stali skutočne tými, ktorí priamo rozhodujú o použití štátnych finančných prostriedkoch. Teda správne sa rozhodnite, vyberte si z našej ponuky záujmový krúžok, ktorý chcete v tomto školskom roku navštevovať. Bližšie informácie budú podané prostredníctvom letákov, triednych učiteľov a na rodičovskom združení.

Vyučovanie  podľa  rozvrhu  hodín  sa  začne  v piatok , 3. septembra , kedy každý žiak obdrží svoje učebnice.

V školskom roku 2004/2005 vás bude vyučovať:


 • I. ročník   : Mgr. Miroslava Kiripolská
 • II. ročník    :   PaedDr. Mária Velčická
 • III. ročník   :  Dagmar Čerháková
 • IV. ročník   : Mgr. Ingeborg Reháková
 • V. ročník  :  Mgr. Klára Vrbová
 • VI. ročník   :   Mgr. Richard Kiripolský
 • VII. ročník    :  Lýdia Dzurejová
 • VIII. ročník   : Ing. Mária Baloghová
 • IX. ročník   :   Viktória Poláková
 • náboženskú  výchovu   Vdp. PaedDr. Mgr. Stanislav Šipoš, farár, školský dekan
 • bez triednictva zostáva  Mgr. Dušan Lukáč
 • výchovný poradca školy  : Mgr. Ingeborg Reháková
 • ŠKD – Štefánia Ujváriová ,
 • zástupkyňou riaditeľky školy bola opäť zvolená : Mgr. Zdena Vindišová


Pomáhať nám budú učtovníčka Ľudmila Čelková, PAM Darina Drugová, školník Milan Jamečný,  pomocné pracovníčky Helena Balážová, Katarína Havlíková, pracovníčky ŠJ Ing. Marta Balážová, vedúca a kuchárky Gabriela Baloghová a Katarína Miková.

Žiaci, robíme všetko preto, aby ste nepocítili nedostatok finnancií v školstve, no niektorí z vás nám pri tom akosi nechcú pomôcť. Nespratníci ničia školský nábytok, pomôcky, či zeleň v okolí školy . I cez tieto prázdniny sme opäť s pomocou obecného úradu, pána Košána a prostriedkov MŠ SR urobili menšie úpravy a opravy. Stálo to dosť peňazí, mohli ste za to mať nejakú novú učebnú pomôcku, no nedá sa. Obraciam sa teda na všetkých slušných žiakov školy, ktorých je väčšina, netolerujte vandalov, nedajte si ničiť našu školu. Každú úmyselne spôsobenú škodu dáme žiakovi nahradiť . Škola je tu pre vás, nie pre učiteľov. A teraz , keď je zriaďovateľom školy obec, nechceme predsa, aby sa plytvalo financiami obce.

Rodičom  prajem  trpezlivosť   so  svojimi   deťmi -  hlavne  s prváčikmi, dobrú  spoluprácu  so  školou, vás  milí  hostia,  prosím, aby  ste  nám  pomáhali tak  ako  doteraz. Na záver chcem Vám všetkým - členom Rady školy, Zduženiu rodičov, všetkým rodičom detí, ktorých deti navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Smerova a  Čiech - popriať dobré zdravie a veľa chuti do učenia.

Veď poznáte príslovie - s chuťou do toho, polovica hotovo.

Nech je pre vás i nás školský rok 2004/2005 úspešný.


Záver školského roku 2004/2005


Vážení starostovia obce Čechy a Semerovo, vzácni hostia, členovia Rady školy, rodičovského združenia, pedagogickí pracovníci, rodičia, milí žiaci !

Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne privítala na slávnostnom ukončení šk. roka 2004 / 2005. Brány školy sa  zatvoria a my sa na dva mesiace rozlúčime. Rozlúčky bývajú obyčajne smutné, tá, ktorá je dnes, je výnimkou, pretože vidím vo vašich očiach iskričky radosti a akoby som počula i to slovo -  KONEČNE !

Dnes zazvoní školský zvonček pre žiakov a pedagógov poslednýkrát v tomto školskom roku, aby nám oznámil, že pre žiakov začínajú vytúžené prázdniny a pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov zaslúžené dovolenky. Jedno múdre príslovie hovorí:

Ak chceš poznať ľudí, pozri sa na ich prácu".

Teda my sa dnes pozrieme na tú prácu, ktorú sme previedli v školskom roku 2004/2005.

Na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v priebehu 10 mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a predovšetkým, aby sme mohli odmeniť najúspešnejších žiakov našej školy, vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi .

V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 169 žiakov.

V 1 . až 4.ročníku - 71 žiakov
5. až 9.roč.  -  98 žiakov

Aký bol prospech ?

1. roč.    26 ž.       prospelo  24,  neprospeli  2 žiaci                

2.            13 ž.      všetci prospeli,  z toho 9 so samými jednotkami

3.            18ž.       všetci prospeli,  z toho 9 samé jednotky

4.            14ž.       všetci prospeli,  z toho 3 samé jednotky

5.            20 ž.      19 prospelo, z toho 7 samé jednotky, 1 ž. neprospel,

6.            20 ž.      všetci prospeli, z toho 2 samé jednotky

7.            17 ž.      16 prospelo, z toho 3 samé jednotky, 1 ž. neprospel,

8.            22 ž.      všetci prospeli, z toho 6 samé jednotky   

9.            19 ž.      všetci prospeli, samé jednotky 4 žiaci


Z rozhodnutia pedagogického zboru a so súhlasom starostu obce sa  každoročne vyhodnotí  najúspešnejší žiak školy s udelením ceny starostu obce a oceňujú sa aj najlepší žiaci jednotlivých tried, ktoré  sponzoruje tento rok  Ing. Peter BALOGH.

Za celý školský rok ste spolu vymeškali 11 249 hodín, z toho bolo 5  neospravedlnených.

1. r.      727
2. r.      423
3.r.    1 147
4. r.   1 727
5 r.    1 366
6.r.   1 423 
7.r.   1 316
8.r.   1 886   1 neospr.
9.r.   1 232   4 neospr.


Najlepšiu dochádzku mali žiaci 1. a 5. ročníka, najviac hodín vymeškali žiaci 4. a 8. ročníka.

Správanie ?

Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali v rámci šk. poriadku.    Napriek tomu, že znížená známka zo správania nebola udelená, nemôžeme pochváliť správanie približne tretiny žiakov. Vyskytli sa prípady porušovania školského poriadku, najmä počas prestávok, tiež počas vyučovania a hlavne po skončení vyučovania / behanie z triedy do triedy, ničenie školského majetku - nových dverí, odvrávanie, používanie nevhodných slov, potulovanie sa po obci vo večerných hodinách, návšteva pohostinských zariadení ,diskoték a iné .             

Pochváliť za správanie snáď môžem približne polovicu žiakov a to je málo.

Z rozhodnutia pedagogickej rady dostalo 19 žiakov pochvaly od triedneho učiteľa  a napomenutie za nevhodné správanie 5 žiakov .

To príjemnejšie:

V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach. Tí, ktorí sa zúčastnili okresných budú odmenení z prostriedkov rodičovského združenia, tí ktorí boli úspešní na celoštátnych súťažiach budú odmenení spoločne obcami Čechy a Semerovo.

Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala pedagógom za prípravu žiakov na dve úspešné školské akadémie- vianočnú a júnovú, ktorá sa niesla v znamení 795 výročia prvej písomnej zmienky o obci, či účinkovanie na fašiangových slávnostiach, maškarný ples a iných spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce.

Poďakovanie vedenia školy patrí Vašim učiteľom za náročnú a obetavú prácu, vynaloženú v tomto šk. roku vo všetkých ročníkoch a vo všetkých vyučovacích predmetoch.

Zvlášť ďakujem kolegom za vzornú reprezentáciu na medzinárodnej výstave Fórum padagogiky v Bratislave, kde náš stánok zožal veľký úspech, čo potvrdzuje poďakovanie ministra školstva SR a prezidenta Fóra padagogiky, ktoré bolo udeleného škole ale aj obci Semerovo,

- naša expozícia na III. veľtrhu environmentálnych programov v Modre, bola hodnotená ako najlepšia,

- v rámci medzinárodného projektu COMENIUS, bola naša škola predstavená v Írsku s plánom nadviazať medzinárodnú spoluprácu školy so školami v Írsku - Severnom Írsku  -Španielsku a Poľsku,

- škola získala medzinárodný certifikár Mikrosoft IT Akademy so zaradením do celosvetovej siete škôl zameraných na vzdelávanie počitačovej gramotnosti, škola je oficiálnym vzdelávacím strediskom MŠ SR celoštátneho projektu Infovek. V tomto kalendárnom roku preškolíme približne 100 pedagógov z okresu Nové Zámky. Ďakujem pani učiteľke Baloghovej, ako vedúcej internetovej učebne, ktorá získava čim ďalej tým viac návštevníkov. Tiež ďakujem pánovi učiteľovi Lukáčovi a Kiripolskému za prácu so žiakmi a verejnosťou v počítačovej učebni.

Poďakovanie patrí za plnenie podmienok OTVORENEJ ŠKOLY a riešenie projektov Zdravá škola, regionálna výchova, Otvorená škola - oblasť šport a Infovek ktoré získali grant vo výške 150.000 SK, enviroprojekt s grantom 45.000 Sk.

Ďakujem rodičom našich detí, že každý žiak využíval vzdelávací poukaz na našej škole, učiteľom za svedomité plnenie podmienok vzdelávacích poukazov a vám milí žiaci, že ste ich so záujmom využívali.

Školský areál je otvorený každý deň do 19,oo hodiny a to platí aj cez prázdniny, internetová učebňa bude tiež sprístupnená, termíny budú zverejnené na videotexte obce.

Ďakujem za dobrú spoluprácu a pomoc predovšetkým Obecnému zastupiteľstvu Semerovo a Čechy, ktoré vytvárajú podmienky na udržanie spoločného školského obvodu základnej školy.

Štát prepláca cestovné žiakom z Čiech, využívame možnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom, štipendiá a učebné pomôcky z rodín v hmotnej núdzi.

Ďakujem členom Rady školy za náročnú prácu a podporu.

Ďakujem celému Rodičovskému združeniu za pomoc pri 3. európskom dni rodičov a škôl, rodičovskú zábavu, deň detí, mikuláša,  ďalej sponzorom : Jaroslavovi Košánovi, majiteľovi stavebnej firmy OBNOVA, Agrospolu Semerovo, firme Léve Trans Milady Čerešovej, Hydine Cífer stredisku Semerovo, pani Kataríne Hatalovej, Ing. Petrovi Baloghovi, Dr. Helene Kontrovej, všetkým semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom, krajskému školskému úradu . Poďakovanie patrí všetkým menovaným ale aj nemenovaným za pomoc, bez ktorej by bol školský rok, ktorý dnes končíme oveľa ťažší.

Ďakujem Obci Semerovo, ktorá je našim zriaďovateľom a najväčším sponzorom. Vďaka iniciatíve, mali naši žiaci, pedagógovia a občania historickú príležitosť potešiť sa so vzácnych návštev olympionikov, zlatej Elene Kaliskej a bronzovému komárňanskému štvorkajaku reprezentovanú Riochardom Rizdorferom a Erikom Vlčekom.

Vďaka všetkým sponzorom, ich pochopeniu a pomoci sme nerušene mohli vykonávať vých. vyučovaciu prácu, mimoškolskú činnosť a zapájať sa do  vedomostných, estetických, literárnych, športových súťaží a projektovej práce.

Ďakujem Vám všetkým.

Milí žiaci. O pár minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov niektorí šťastní, spokojní, iní menej.

Prajem Vám pekné slnečné prázdniny a dovidenia v pondelok 5. septembra 2005 na zahájení školského roka 2005/2006.

Žiakom 9. ročníka, ktorí odchádzajú  prajem, aby úspešne vykročili do života. Lebo život je veľká kniha, ktorú si píšeme my samy.

Má však jednu zvláštnosť, nedá sa v nej škrtať, opravovať. Dá sa písať iba raz.

Prajem vám v mene svojom a v mene všetkých učiteľov, aby ste ju napísali pekne, úhľadne a  zreteľne. Tiež vám želám veľa šťastia, zdravia, úspechov a odvahy.

Vašim rodičom, starým rodičom, učiteľom a spolužiakom  vyslovte jednoduché a prosté slovo - Ďakujeme !

Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy :

Najlepší žiaci jednotlivých ročníkov : prosím pána Ing. Balogha - sponzorka týchto ocenení aby odovzdal ceny :

Najlepší žiaci jednotlivých ročníkov :


1.roč.- Damián Pilný

2.roč.-Blanka Žáčiková

3.roč.-Viktória Tanková

4.roč.-Veronika Skačanová

5.roč.-Katarína Jagerčíková

6.roč.- Andrea Baloghová

7.roč.- Simona Gulišová

8.roč.- Martin Bajla

9.roč.-Sulamit Pekaríková


Vyhodnotenie žiakov školy, ktorí boli úspešní v okresných súťažiach  prosím predsedníčku Rady školy a Rodičovského združenia a pani zástupkyňu:

Súťaže :

1/ Mladí zdravotníci:  Natália Hatalová ,Natália Mokrášová ,Kristína Šáteková ,Zuzana Rakušanová , Nikoleta Gašparíková , Blanka Žáčiková

2/ Atletika: Lukáš Žáčik , Matej Bajla , Richard Kuki , Tomáš Grofič , Martin Bajla , Maroš Naď , Roman Balogh, Jana Mellenová , Sulamit Pekaríková , Mária Skačanová , Romana Miháliková , Elena Sengeveinová , Gertrúda Hatalová , Oľga Gubricová , Simona Molnárová                           

3/ Pytagoriáda : Tomáš Guliš , Veronika Skačanová

4/ Vybíjaná - ml. žiaci : Veronika Babinecová , Veronika Skačanová , Dominika Mártonová , Nikoleta Lobodášová , Viktória Tanková , Peter Baláž , Lukáš Norovský , Dalibor Kubinec , Lukáš Korytiak , Marek Gubrica , Mário Nagy , Lukáš Szolnoki , Dávid Maczkó

5/ Vybíjaná - st. žiačky : Henrieta Baloghová , Andrea Baloghová , Petra Lenardová , Pavlína Skočková , Skarlet Šuláková , Noemi Pekaríková , Katarína Jagerčíková , Silvia Cifrová , Veronika Babinecová , Veronika Skačanová , Zuzana Zemanovičová

6/ Hviezdoslavov Kubín :  Natália Hatalová

7/ MO :  Martin Bajla

8/ Geograf. olympiáda - Andrej Kiripolský             

9/ Futbalisti žiackeho mužstva ČECHY - SEMEROVO:

Vyhodnotenie najlepších žiakov školy  a tých, ktorí boli úspešní v súťažiach na celoslovenskej úrovni ocenia spoločne starostovia našich obcí Čechy a Semerovo :

Cena starostu obce pre najlepšieho žiaka školy  v školskom roku 2004 / 2005:

Sulamit Pekaríková, žiačka 9. ročníka


Za mimoriadny úspech na medzinárodnej výstave "Fórum pedagogiky 2004" vedeniu a pedagógom  školy 

PaedDr. Vlaste Hrabovskej, Mgr. Zdenke Vindišovej, Ing. Márii Baloghovej, Viktórii Bednárikovej,
Dagmare Čerhákovej, Lýdii Dzurejovej, Mgr. Miroslave Kiripolskej,  Mgr. Richardovi Kiripolskému


Za úspech na veľtrhu "Environmentálnych výučbových programov 2004“
pedagógom školy Mgr. Miroslave Kiripolskej a  Mgr. Richardovi Kiripolskému


Za reprezentáciu školy v Írsku "SOCRATES – Creative Classrooms  2004“
pedagógovi    školy   Mgr. Richardovi  Kiripolskému


Za zaradenie školy do siete  "Microsoft IT Academy  a ŠCI“
pedagógom  školy Ing. Márii Baloghovej,  Mgr. Dušanovi  Lukáčovi


Za I. miesto na celoslovenskej  súťaži "BÁSEŇ 2004 "
Sulamit Pekaríkovej


Za   čestné  uznanie   na   celoslovenskej  súťaži "BÁSEŇ 2004 "
Elene Sengeveinovej a Romanovi Baloghovi
pod vedením uč. Mgr. Kláry Vrbovej


Za účasť  na  celoslovenskej  súťaži "EURÓPA V ŠKOLE "
Diane Kečkéšovej, Samuelovi Gašparíkovi, Kataríne Jagerčíkovej,
Andrejovi Kiripolskému, Monike Bagalovej
pod vedením uč. Dagmary Čerhákovej a uč. Mgr. Kláry Vrbovej


Za účasť na Majstrovstvách SR v spoločenských choreografiách
Alexandre Jakabovej
pod vedením trénerov s TK KELLER

Školský rok 2004/2005

Zahájenie

Z príhovoru riaditeľky školy na zahájení školského roka vyberáme:

Vážení   hostia,  rodičia, pedagogickí  pracovníci, milí  žiaci  !

September nás opäť priviedol do školských priestorov. Áno, verím vám, že prázdniny boli príjemnejšie. Poslúžili vám na to, aby ste si oddýchli a načerpali nových síl do opätovnej práce. Aj keď musím skonštatovať, že ani cez prázdniny naša škola neosirela, žila džavotom detí a mládeže celé dva mesiace v ktorých ste naštevovali internetovú učebňu a športoviská, ktoré boli otvorené každý pracovný deň.

Dnešným dňom, kedy otvárame školský rok 2004/2005 sa už môžete začať tešiť na tie budúce prázdniny, ktoré si zaslúžite ako odmenu, že ste zas postúpili o stupienok vyššie. Iste poznáte ten príjemný pocit, čo vo vás vyvolá zdolanie ťažkej prekážky. Tomu, čo človek získa ľahko, dlho sa neteší. Všetci postupujete do vyššieho ročníka, teda na každého čaká množstvo nových poznatkov.

Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.

Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z rokov, strávených v školských laviciach. Obzvášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Milí prváci, nemáte sa čoho báť. Keď vy budete chcieť, s pomocou pani učiteľky sa všetko podarí - niektorému rýchlejšie, iný bude potrebovať na to viac času, ale sľubujem vám, že na konci školského roka si všetci prečítate svoje prvé vysvedčenie.

Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú tu medzi nami po prvákrát, preto že sa prisťahovali do našej obce cez prázdniny.

Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky.  Pripomínam vám to už teraz, aby ste s prípravou začali hneď zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.

Stretávame  sa  v období, v ktorom  si  celý  slovenský   národ   pripomenul  60.  výročie SNP   a  12. výročie  prijatia    ústavy  slovenskej  republiky, ale teší sa aj z úspechov našich športovcov na Olympijskych hrách v Aténach.

Sú  to  významné  udalosti Slovenských  dejín.

Nový  školský  rok  sa pre Vás žiakov od  predchádzajúcich  rokov  líšiť  nebude. Čakajú  nás  tie  isté úlohy  a  povinnosti  -  dobre  sa  učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca spočítačmi, ktorej vyučovanie začne už od 3. ročníka, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu.

Mám na úvod aj  dve  správy o úspechu našej školy v rámci celoslovenských projektov : Infovek - Otvorená škola - sme na 29 mieste z 260 vybraných škôl s priznaným finančným príspevkom, v projekte Otvorená škola šport sme získali dotáciou 50.000,- Sk a v projekte MŠ SR Enviroprojekt sme obdržali grand vo výške 44.000,- Sk. Je to dobrá správa pre všetkých priateľov, prívržencov, sponzorov školy a hlavne pre našich žiakov na zlepšenie vybavenosti školy.

Zhodnotili sme školskú jedáleň z príspevku MŠ SR a sponzorským prispením firmy Obnova pána Jaroslava Košána.

Z pedagogicko-organizačných  pokynov  ministerstva  školstva  SR  pre  tento  školský rok  vyplýva:

chrániť  najvzácnejšiu  hodnotu  slovenského  národa   -  SJ – a podporovať  suverenitu   Slovenskej  republiky.

Zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, rasizmu v súľade s chartou základných ľudských práv a slobôd.

Na I. stupni ZŠ začínajúc l. ročníkom v tomto školskom roku na základe záujmu zákonných zástupcov budeme vyučovať ako povinne voliteľný predmet etickú výchovu v alternácii s náboženskou výchovou . Reforma financovania regionálneho školstva postupuje od 1. 9. 2004 do svojej ďalšej etapy. Prvýkrát sa na Slovensku  začínajú na financovanie mimoškolského záujmového vzdelávania zo štátnych prostriedkov používať vzdelávacie poukazy. Cieľom zavedenia vzdelávacích poukazov je, aby sa rodičia - žiaci stali skutočne tými, ktorí priamo rozhodujú o použití štátnych finančných prostriedkoch. Teda správne sa rozhodnite, vyberte si z našej ponuky záujmový krúžok, ktorý chcete v tomto školskom roku navštevovať. Bližšie informácie budú podané prostredníctvom letákov, triednych učiteľov a na rodičovskom združení.

Vyučovanie  podľa  rozvrhu  hodín  sa  začne  v piatok , 3. septembra , kedy každý žiak obdrží svoje učebnice.

V školskom roku 2004/2005 vás bude vyučovať:

 • I. ročník   : Mgr. Miroslava Kiripolská

 • II. ročník    :   PaedDr. Mária Velčická

 • III. ročník   :  Dagmar Čerháková

 • IV. ročník   : Mgr. Ingeborg Reháková

 • V. ročník  :  Mgr. Klára Vrbová

 • VI. ročník   :   Mgr. Richard Kiripolský

 • VII. ročník    :  Lýdia Dzurejová

 • VIII. ročník   : Ing. Mária Baloghová

 • IX. ročník   :   Viktória Poláková

 • náboženskú  výchovu   Vdp. PaedDr. Mgr. Stanislav Šipoš, farár, školský dekan

 • bez triednictva zostáva  Mgr. Dušan Lukáč

 • výchovný poradca školy  : Mgr. Ingeborg Reháková

 • ŠKD – Štefánia Ujváriová ,

 • zástupkyňou riaditeľky školy bola opäť zvolená : Mgr. Zdena Vindišová

Pomáhať nám budú učtovníčka Ľudmila Čelková, PAM Darina Drugová, školník Milan Jamečný,  pomocné pracovníčky Helena Balážová, Katarína Havlíková, pracovníčky ŠJ Ing. Marta Balážová, vedúca a kuchárky Gabriela Baloghová a Katarína Miková.

Žaci, robíme všetko preto, aby ste nepocítili nedostatok finnancií v školstve, no niektorí z vás nám pri tom akosi nechcú pomôcť. Nespratníci ničia školský nábytok, pomôcky, či zeleň v okolí školy . I cez tieto prázdniny sme opäť s pomocou obecného úradu, pána Košána a prostriedkov MŠ SR urobili menšie úpravy a opravy. Stálo to dosť peňazí, mohli ste za to mať nejakú novú učebnú pomôcku, no nedá sa. Obraciam sa teda na všetkých slušných žiakov školy, ktorých je väčšina, netolerujte vandalov, nedajte si ničiť našu školu. Každú úmyselne spôsobenú škodu dáme žiakovi nahradiť . Škola je tu pre vás, nie pre učiteľov. A teraz , keď je zriaďovateľom školy obec, nechceme predsa, aby sa plytvalo financiami obce.

Rodičom  prajem  trpezlivosť   so  svojimi   deťmi -  hlavne  s prváčikmi, dobrú  spoluprácu  so  školou, vás  milí  hostia,  prosím, aby  ste  nám  pomáhali tak  ako  doteraz. Na záver chcem Vám všetkým - členom Rady školy, Zduženiu rodičov, všetkým rodičom detí, ktorých deti navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Smerova a  Čiech - popriať dobré zdravie a veľa chuti do učenia.

Veď poznáte príslovie - s chuťou do toho, polovica hotovo.

Nech je pre vás i nás školský rok 2004/2005 úspešný .

Záver školského roku 2004/2005

Vážení starostovia obce Čechy a Semerovo, vzácni hostia, členovia Rady školy, rodičovského združenia, pedagogickí pracovníci, rodičia, milí žiaci !

Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne privítala na slávnostnom ukončení šk. roka 2004 / 2005. Brány školy sa  zatvoria a my sa na dva mesiace rozlúčime. Rozlúčky bývajú obyčajne smutné, tá, ktorá je dnes, je výnimkou, pretože vidím vo vašich očiach iskričky radosti a akoby som počula i to slovo -  KONEČNE !

Dnes zazvoní školský zvonček pre žiakov a pedagógov poslednýkrát v tomto školskom roku, aby nám oznámil, že pre žiakov začínajú vytúžené prázdniny a pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov zaslúžené dovolenky. Jedno múdre príslovie hovorí:

Ak chceš poznať ľudí, pozri sa na ich prácu".

Teda my sa dnes pozrieme na tú prácu, ktorú sme previedli v školskom roku 2004/2005.

Na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v priebehu 10 mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a predovšetkým, aby sme mohli odmeniť najúspešnejších žiakov našej školy, vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi .

V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 169 žiakov.

V 1 . až 4.ročníku - 71 žiakov          5. až 9.roč.  -  98 žiakov

Aký bol prospech ?

1. roč.    26 ž.       prospelo  24,  neprospeli  2 žiaci

2.            13 ž.      všetci prospeli,  z toho 9 so samými jednotkami

3.            18ž.       všetci prospeli,  z toho 9 samé jednotky

4.            14ž.       všetci prospeli,  z toho 3 samé jednotky

5.            20 ž.      19 prospelo, z toho 7 samé jednotky, 1 ž. neprospel,

6.            20 ž.      všetci prospeli, z toho 2 samé jednotky

7.            17 ž.      16 prospelo, z toho 3 samé jednotky, 1 ž. neprospel,

8.            22 ž.      všetci prospeli, z toho 6 samé jednotky

9.            19 ž.      všetci prospeli, samé jednotky 4 žiaci

Z rozhodnutia pedagogického zboru a so súhlasom starostu obce sa  každoročne vyhodnotí  najúspešnejší žiak školy s udelením ceny starostu obce a oceňujú sa aj najlepší žiaci jednotlivých tried, ktoré  sponzoruje tento rok  Ing. Peter BALOGH.

Za celý školský rok ste spolu vymeškali 11 249 hodín, z toho bolo 5  neospravedlnených.

1. r.    727                 2   r.   423               3.r.  1147

4. r.   1 727               5 r.    1366              6.r.   1423

7.r.    1316                8.r.   1886  /1n.       9.r.   1232      4.  neospr.

Najlepšiu dochádzku mali žiaci 1. a 5. ročníka, najviac hodín vymeškali žiaci 4. a 8. ročníka.

Správanie ?

Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali v rámci šk. poriadku.    Napriek tomu, že znížená známka zo správania nebola udelená, nemôžeme pochváliť správanie približne tretiny žiakov. Vyskytli sa prípady porušovania školského poriadku, najmä počas prestávok, tiež počas vyučovania a hlavne po skončení vyučovania / behanie z triedy do triedy, ničenie školského majetku - nových dverí, odvrávanie, používanie nevhodných slov, potulovanie sa po obci vo večerných hodinách, návšteva pohostinských zariadení ,diskoték a iné .

Pochváliť za správanie snáď môžem približne polovicu žiakov a to je málo.

Z rozhodnutia pedagogickej rady dostalo 19 žiakov pochvaly od triedneho učiteľa  a napomenutie za nevhodné správanie 5 žiakov .

To príjemnejšie :

V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach. Tí, ktorí sa zúčastnili okresných budú odmenení z prostriedkov rodičovského združenia, tí ktorí boli úspešní na celoštátnych súťažiach budú odmenení spoločne obcami Čechy a Semerovo.

Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala pedagógom za prípravu žiakov na dve úspešné školské akadémie- vianočnú a júnovú, ktorá sa niesla v znamení 795 výročia prvej písomnej zmienky o obci, či účinkovanie na fašiangových slávnostiach, maškarný ples a iných spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce.

Poďakovanie vedenia školy patrí Vašim učiteľom za náročnú a obetavú prácu, vynaloženú v tomto šk. roku vo všetkých ročníkoch a vo všetkých vyučovacích predmetoch.

Zvlášť ďakujem kolegom za vzornú reprezentáciu na medzinárodnej výstave Fórum padagogiky v Bratislave, kde náš stánok zožal veľký úspech, čo potvrdzuje poďakovanie ministra školstva SR a prezidenta Fóra padagogiky, ktoré bolo udeleného škole ale aj obci Semerovo,

- naša expozícia na III. veľtrhu environmentálnych programov v Modre, bola hodnotená ako najlepšia,

- v rámci medzinárodného projektu COMENIUS, bola naša škola predstavená v Írsku s plánom nadviazať medzinárodnú spoluprácu školy so školami v Írsku - Severnom Írsku  -Španielsku a Poľsku,

- škola získala medzinárodný certifikár Mikrosoft IT Akademy so zaradením do celosvetovej siete škôl zameraných na vzdelávanie počitačovej gramotnosti, škola je oficiálnym vzdelávacím strediskom MŠ SR celoštátneho projektu Infovek. V tomto kalendárnom roku preškolíme približne 100 pedagógov z okresu Nové Zámky. Ďakujem pani učiteľke Baloghovej, ako vedúcej internetovej učebne, ktorá získava čim ďalej tým viac návštevníkov. Tiež ďakujem pánovi učiteľovi Lukáčovi a Kiripolskému za prácu so žiakmi a verejnosťou v počítačovej učebni.

Poďakovanie patrí za plnenie podmienok OTVORENEJ ŠKOLY a riešenie projektov Zdravá škola, regionálna výchova, Otvorená škola - oblasť šport a Infovek ktoré získali grant vo výške 150.000 SK, enviroprojekt s grantom 45.000 Sk.

Ďakujem rodičom našich detí, že každý žiak využíval vzdelávací poukaz na našej škole, učiteľom za svedomité plnenie podmienok vzdelávacích poukazov a vám milí žiaci, že ste ich so záujmom využívali.

Školský areál je otvorený každý deň do 19,oo hodiny a to platí aj cez prázdniny, internetová učebňa bude tiež sprístupnená, termíny budú zverejnené na videotexte obce.

Ďakujem za dobrú spoluprácu a pomoc predovšetkým Obecnému zastupiteľstvu Semerovo a Čechy, ktoré vytvárajú podmienky na udržanie spoločného školského obvodu základnej školy.

Štát prepláca cestovné žiakom z Čiech, využívame možnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom, štipendiá a učebné pomôcky z rodín v hmotnej núdzi.

Ďakujem členom Rady školy za náročnú prácu a podporu.

Ďakujem celému Rodičovskému združeniu za pomoc pri 3. európskom dni rodičov a škôl, rodičovskú zábavu, deň detí, mikuláša,  ďalej sponzorom : Jaroslavovi Košánovi, majiteľovi stavebnej firmy OBNOVA, Agrospolu Semerovo, firme Léve Trans Milady Čerešovej, Hydine Cífer stredisku Semerovo, pani Kataríne Hatalovej, Ing. Petrovi Baloghovi, Dr. Helene Kontrovej, všetkým semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom, krajskému školskému úradu . Poďakovanie patrí všetkým menovaným ale aj nemenovaným za pomoc, bez ktorej by bol školský rok, ktorý dnes končíme oveľa ťažší.

Ďakujem Obci Semerovo, ktorá je našim zriaďovateľom a najväčším sponzorom. Vďaka iniciatíve, mali naši žiaci, pedagógovia a občania historickú príležitosť potešiť sa so vzácnych návštev olympionikov, zlatej Elene Kaliskej a bronzovému komárňanskému štvorkajaku reprezentovanú Riochardom Rizdorferom a Erikom Vlčekom.

Vďaka všetkým sponzorom, ich pochopeniu a pomoci sme nerušene mohli vykonávať vých. vyučovaciu prácu, mimoškolskú činnosť a zapájať sa do  vedomostných, estetických, literárnych, športových súťaží a projektovej práce.

Ďakujem Vám všetkým.

Milí žiaci. O pár minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov niektorí šťastní, spokojní, iní menej.

Prajem Vám pekné slnečné prázdniny a dovidenia v pondelok 5. septembra 2005 na zahájení školského roka 2005/2006.

Žiakom 9. ročníka, ktorí odchádzajú  prajem, aby úspešne vykročili do života. Lebo život je veľká kniha, ktorú si píšeme my samy.

Má však jednu zvláštnosť, nedá sa v nej škrtať, opravovať. Dá sa písať iba raz.

Prajem vám v mene svojom a v mene všetkých učiteľov, aby ste ju napísali pekne, úhľadne a  zreteľne. Tiež vám želám veľa šťastia, zdravia, úspechov a odvahy.

Vašim rodičom, starým rodičom, učiteľom a spolužiakom  vyslovte jednoduché a prosté slovo - Ďakujeme !

Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy :

Najlepší žiaci jednotlivých ročníkov : prosím pána Ing. Balogha - sponzorka týchto ocenení aby odovzdal ceny :

Najlepší žiaci jednotlivých ročníkov :

1.roč.- Damián Pilný

2.roč.-Blanka Žáčiková

3.roč.-Viktória Tanková

4.roč.-Veronika Skačanová

5.roč.-Katarína Jagerčíková

6.roč.- Andrea Baloghová

7.roč.- Simona Gulišová

8.roč.- Martin Bajla

9.roč.-Sulamit Pekaríková

Vyhodnotenie žiakov školy, ktorí boli úspešní v okresných súťažiach  prosím predsedníčku Rady školy a Rodičovského združenia a pani zástupkyňu:

Súťaže :

1/Mladí   zdravotníci:  Natália Hatalová ,Natália Mokrášová ,Kristína Šáteková ,Zuzana Rakušanová , Nikoleta Gašparíková , Blanka Žáčiková

2/Atletika: Lukáš Žáčik , Matej Bajla , Richard Kuki , Tomáš Grofič , Martin Bajla , Maroš Naď , Roman Balogh, Jana Mellenová , Sulamit Pekaríková , Mária Skačanová , Romana Miháliková , Elena Sengeveinová , Gertrúda Hatalová , Oľga Gubricová , Simona Molnárová

3/ Pytagoriáda : Tomáš Guliš , Veronika Skačanová

4/ Vybíjaná - ml. žiaci : Veronika Babinecová , Veronika Skačanová , Dominika Mártonová , Nikoleta Lobodášová , Viktória Tanková , Peter Baláž , Lukáš Norovský , Dalibor Kubinec , Lukáš Korytiak , Marek Gubrica , Mário Nagy , Lukáš Szolnoki , Dávid Maczkó

5/ Vybíjaná - st. žiačky : Henrieta Baloghová , Andrea Baloghová , Petra Lenardová , Pavlína Skočková , Skarlet Šuláková , Noemi Pekaríková , Katarína Jagerčíková , Silvia Cifrová , Veronika Babinecová , Veronika Skačanová , Zuzana Zemanovičová

6/ Hviezdoslavov Kubín :  Natália Hatalová

7/ MO :  Martin Bajla

8/ Geograf. olympiáda - Andrej Kiripolský

9/ Futbalisti žiackeho mužstva ČECHY - SEMEROVO:

Vyhodnotenie najlepších žiakov školy  a tých, ktorí boli úspešní v súťažiach na celoslovenskej úrovni ocenia spoločne starostovia našich obcí Čechy a Semerovo :

Cena starostu obce pre najlepšieho žiaka školy  v školskom roku 2004 / 2005:

Sulamit Pekaríková, žiačka 9. ročníka

 

Za mimoriadny úspech na medzinárodnej výstave ,, Fórum pedagogiky 2004 “

vedeniu   a   pedagógom  školy

PaedDr. Vlaste Hrabovskej, Mgr. Zdenke Vindišovej, Ing. Márii Baloghovej, Viktórii Bednárikovej,

Dagmare Čerhákovej, Lýdii Dzurejovej, Mgr. Miroslave Kiripolskej,  Mgr. Richardovi Kiripolskému

 

Za úspech na veľtrhu ,, Environmentálnych výučbových programov 2004 “

pedagógom    školy Mgr. Miroslave Kiripolskej a  Mgr. Richardovi Kiripolskému

 

Za reprezentáciu školy v Írsku ,,  SOCRATES – Creative Classrooms  2004 “

pedagógovi    školy Mgr. Richardovi  Kiripolskému

 

Za zaradenie školy do siete  ,, Microsoft IT Academy  a ŠCI “

pedagógom    školy Ing. Márii Baloghovej, Mgr. Dušanovi  Lukáčovi

 

Za   I. miesto  na  celoslovenskej  súťaži  ,, BÁSEŇ 2004 "

Sulamit Pekaríkovej

 

Za   čestné  uznanie   na   celoslovenskej  súťaži ,, BÁSEŇ 2004 "

Elene Sengeveinovej a Romanovi Baloghovi

pod vedením uč. Mgr. Kláry Vrbovej

Za   účasť  na  celoslovenskej  súťaži ,, EURÓPA V ŠKOLE "

Diane Kečkéšovej, Samuelovi Gašparíkovi, Kataríne Jagerčíkovej,

Andrejovi Kiripolskému, Monike Bagalovej

pod vedením uč. Dagmary Čerhákovej a uč. Mgr. Kláry Vrbovej

Za účasť na Majstrovstvách SR v spoločenských choreografiách

Alexandre Jakabovej

pod  vedením  trénerov   s  TK  KELLER

 
Hľadanie