Školský rok 1999/2000


Historický  školský  rok 1999 / 2000, kedy sa po prvýkrát v dátume objavilo nové tisícročie, bol slávnostne otvorený vo štvrtok 2. septembra 1999. Na slávnosti sme privítali starostu obce Imricha Hrabovského, zástupkyňu starostu JUDr. Helenu Kontrovú, predsedu PD Semerovo Ing. Petra Balogha, Vdp. Jozef  Ščepka, predsedkyňu ZRŠ Soňu Slobodníkovú. Po úvodnom príhovore riaditeľky školy PaedDr. Vlasty Hrabovskej a krátkom kultúrnom programe žiaci deviateho ročníka oficiálne privítali najmenších žiakov – prváčikov a venovali im drobné darčeky, ktoré im nielen pripomenú slávnostný okamih úvodného školského dňa, ale pomôžu aj pri vyučovaní.

Do školského roku 1999/2000 nastúpilo do deviatich tried spolu 175 žiakov zo Semerova a  Čiech.  Jednotlivé ročníky mali nasledujúcich triednych učiteľov:

1.      ročník – PaedDr. Janka Mičeková, 18 žiakov

2.      ročník -  PaedDr. Mária Velčická, 18 žiakov

3.      ročník – Mgr. Ingeborg Reháková, 20 žiakov

4.      ročník -  Mgr. Marianna Deutschová, 19 žiakov

5.      ročník -  Mgr. Miroslava Kiripolská, 22 žiakov

6.      ročník -  Lýdia Dzurejová, 19 žiakov

7.      ročník -  Mgr. Jozef Dráfy, 21 žiakov

8.      ročník -  Mgr. Hana Červená, 16 žiakov

9.      ročník -  Mgr. Ľubica Zubová., 19 žiakov

Funkciu výchovného poradcu zastával Mgr. Richard Kiripolský, školský klub viedla vychovávateľka Štefánia Ujváriová a školskú jedáleň Ing. M. Balážová. Prevádzkovými pracovníkmi školy boli: Štefan Ujvári (školník), Helena Balážová a Katarína Havlíková (upratovačky), G. Baloghová a R. Ivaničová (kuchárky). Počas školského roka sa uskutočnilo niekoľko personálnych zmien.

Hneď prvou a najtragickejšou bolo úmrtie dlhoročnej pracovníčky školy Mgr. Marianny Deutschovej, ktorá opustila naše rady po dlhej a ťažkej chorobe dňa 31. októbra 1999. Počas svojho takmer tridsaťročného pôsobenia v Semerove odovzdávala svoje znalosti niekoľkým generáciám tunajších obyvateľov, z ktorých mnohí ju prišli odprevadiť i pri poslednej rozlúčke na cintoríne v Nových Zámkoch. Česť jej pamiatke!

Jej miesto v pedagogickom zbore dočasne obsadila a štvrtý ročník viedla Rozália Kalinayová. V priebehu školského roku nastúpila na materskú dovolenku Mgr. Hana Červená, jej ročník i vyučovacie povinnosti od mája 2000 prevzala Ing. Mária Baloghová. Pred koncom školského roka pôvodného školníka nahradil Milan Jamečný.

Študijné výsledky
Na konci školského roka dosiahli jednotlivé ročníky nasledujúce výsledky:

1. ročník: z 19 žiakov všetci prospeli                 

2. ročník: z 18 žiakov všetci prospeli, z toho 12 so samými jednotkami

3. ročník: z 22. žiakov všetci prospeli, z toho 13 so samými jednotkami

4. ročník: z 21 žiakov všetci  prospeli, z toho 8 so samými jednotkami

5. ročník: z 21 žiakov všetci prospeli, z toho 2  so samými jednotkami

6. ročník: z 18 žiakov jeden žiak neprospel , samé jednotky mali 2 žiaci

7. ročník: z 21 žiakov všetci prospeli, samé jednotky malo 5 žiakov                                                                                                 

8. ročník: zo 16 žiakov všetci prospeli, samé jednotky malo 5 žiakov  

9. ročník: z 19 žiakov všetci prospeli, z toho 4 na  samé jednotky

Z rozhodnutia pedagogického zboru a so súhlasom starostu obce sa  každoročne vyhodnocuje najúspešnejší žiak školy s udelením ceny starostu obce. Cenu udelili Gabrielovi Farkašovi z  deviatej triedy, najúspešnejšími žiakmi ostatných ročníkov sa stali: Tomáš Tunega (1. ročník), Simona Gulišová (2. ročník), Andrej Kiripolský (3. ročník), Monika Bagalová (4. ročník), Lucia Jagerčíková (5. ročník), Paulína Matějíčková (6. ročník), Slavomír Takáč (7. ročník), Dana Ďurkovská (8. ročník).

Za celý školský rok žiaci spolu vymeškali 17 257 hodín, z toho boli 3 neospravedlnené

1. r.           1343                       5 r.            2524

2   r.          1534                       6.r.             2041

3.r.            1951                       7.r.             2488

4.r.            1317                        8.r.           1942               9 r.            2117                                             

Triedni učitelia nenavrhli žiadnu zníženú známku zo správania.

Mimoškolská činnosť:

Aj počas školského roka 1999/2000 reprezentovali žiaci našu školu úspešne v súťažiach vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych a estetických.

Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy: Ľubica Havlíková, Dana Havlíková, Jana Jamečná.

Šaliansky Maťko: Sulamit Pekaríková, Patrik Parady, čestné uznanie získala Lenka Šáteková.

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko: v okresnom kole reprezentovala Paulína Matějíčková a čestné uznanie získala Mariana Škorvagová, do celoslovenského kola postúpila práca Alexandry Kútikovej.

Celoslovenské kolo MAKS: Monika Bagalová a Sulamit Pekaríková obsadili deviate miesto, Peter Baláž a Lukáš Žáčik desiate a Dominika a Mária Árvové dvanáste.

Pytagoriáda: 3. miesto v okresnom kole obsadil Andrej Kiripolský a úspešnou riešiteľkou bola Barbora Berková, úspešným riešiteľom malej matematickej olympiády bol Maroš Bajla. V okresnom kole matematickej olympiády boli úspešnými riešiteľmi: Peter Baláž, Dalibor Martinček, Paulína Matějíčková, Ľubica Havlíková, Slavomír Takáč.

Úspešnými riešiteľmi fyzikálnej olympiády sa stali Gabriel Farkaš, Eva Turská, spolu s Jurajom Mojžišom nás reprezentovali v chemickej olympiáde.

Okresného kola olympiády anglického jazyka – kategória ročníkov 7.–9. sa zúčastnili Slavomír Takáč, Dana Havlíková.

Úspešnými riešiteľmi okresného kola geografickej olympiády boli Beáta Haládiková a Ľudovít Kuki.

V okresnej súťaži Slávik Slovenska nás reprezentovali Andrej Kiripolský a Tomáš Mellen.

V okresnej súťaži Miss a boy obsadila Jana Jamečná druhé miesto a Peter Banáš tretie miesto.

V okresnom kole atletickej súťaže  ročníkov 5.–7. reprezentovali školu: Ivan Lukáč, Filip Mihálik, Nina Cagáňová, Marián Kečkéš, Ivona Balážová, Beáta Haládiková, Mária Rozembergová, Barbora Bodzionyová, Barbora Berková. Ročníky 8.-9. reprezentovali: Jana Jamečná, Nataša Maceková, Erika Szolnokiová, Veronika Mokrášová, Marta Balážová.

V okresnom kole vo vybíjanej obsadilo družstvo dievčat 5. a 6. ročníka štvrté miesto. Reprezentovali: Lucia Jagerčíková, Nina Cagáňová, Beáta Haládiková, Lenka Bajteková, Dana Janíčeková, Ivona Balážová, Ľubica Bóriková, Lenka Hanáková, Lenka Šáteková, Ľubica Havlíková, Paulína Matějíčková, Mária Rozembergová. Zostava 1. a 2. ročníka skončila v rovnakej súťaži na treťom mieste.

Družstvo futbalistov tretieho a štvrtého ročníka (Timotej Lakatoš, Andrej Kiripolský, Adam Gašparík, Martin Rozemberg, Miroslav Korytiak, Patrik Parady, Peter Baláž, Lukáš Žáčik, Roman Kotora) skončilo na druhom mieste v obvode, družstvo prvého a druhého ročníka bolo tretie.

Okresného kola súťaže mladých požiarnikov v Mužli sa zúčastnilo družstvo žiakov 8-9 ročníka v zložení: Dušan Ivanič, Peter Banáš, Ľuboš Hatala, Dávid Macek, Imrich Barus, Milan Urban, Lukáš Urbanič, Juraj Mojžiš, Mário Haládik.

Pokračujúci projekt Región v škole škola v regióne bol 23. marca 2000 prezentovaný v relácii  STV  CRN - CRN, 13.-14. apríla na celoslovenskom seminári v Zázrivej a 22. júna 2000 na medzinárodnom festivale mladých módnych tvorcov v bratislavskom Istropolise.

Účastníci okresných, krajských, celoštátnych i medzinárodných súťaží boli odmenení z prostriedkov združenia rodičov a obecného rozpočtu.

Cenu obecného zastupiteľstva za účasť v medzinárodnej prehliadke folklórnych súborov a krajskej speváckej súťaži dostala Dominika Lakatošová,

cenu za reprezentáciu projektu Región v škole – škola v regióne, Módny tvorca 2000 prevzala Mgr. Miroslava Kiripolská a žiačky Barbora a Petra Bodzionyové, Lucia Jagerčíková, Veronika Mokrášová, Beáta Haládiková, Ivona Balážová, Lenka Bajteková, Danka a Janka Plutzerové.

Za účasť v celoslovenskom kole súťaže Prečo mám rád slovenčinu... bola ocenená Alexandra Kútiková.

Zapojenie sa do súťaží a olympiád bolo možné aj vďaka dobrej spolupráci a pomoci hlavne Obecného zastupiteľstva Semerovo, ktoré je najvýznamnejším sponzorom a v tomto školskom roku. okrem iného hradilo vyučovanie nepovinného predmetu anglického jazyka v ročníkoch 2, 3 . a 4. Škola mala po prvýkrát vlastné zošity s logom školy, informáciami o obci v každom ročníku a pre každého žiaka.

Počas školského roka sa uskutočnili dva úspešné zbery papiera a textilu, novinársky krúžok pod vedením PaedDr. Janky Mičekovej vydal pokusné číslo školského časopisu. Žiaci školy sa mohli zapojiť do práce v nasledujúcich krúžkoch: literárno-dramatický (viedla PaedDr. Velčická), zvyky a tradície (PaedDr. Mičeková), výtvarno-regionálny (Mgr. Kiripolská), základy hudobnej prípravy, LEGO (Mgr. Reháková), futbalový (Mgr. Kiripolský), vybíjaná (L. Dzurejová), hudobný (Mgr. Dráfy).

Najvýznamnejšie udalosti a podujatia
V septembri absolvovalo 20 žiakov prevažne prvého ročníka týždenný pobyt v škole v prírode v detskej republike Tralaland na Myjave. Jesenné vetristé dni si deti našej školy spríjemnili šarkaniádou. Šarkany, ktoré si s pomocou rodičov zhotovili, neslúžili len na parádu, ale lietali nad školským ihriskom s vetrom opreteky. Spoza školského plota sa vo večernom šere na okoloidúcich vyškierali tekvicové strašidlá. Dňa 27. novembra sme spoločne s obecným úradom zorganizovali návštevu detského domova v Kolárove. Naši žiaci predviedli chovancom kultúrny program a potešili ich drobnými darčekmi. Pre nás všetkých to bol hlboký emocionálny zážitok, vďaka ktorému si tie šťastnejšie deti uvedomili význam a hodnotu rodinného prostredia. V decembri prišiel do školy už tradične očakávaný Mikuláš. Okrem sladkej nádielky pre deti priniesol učiteľskému zboru mikulášsku sponzorskú nádielku v podobe kníh, venovaných obecným úradom. Príchod Mikuláša všetkým pripomenul blížiaci sa koniec roka, ktorý sa nesie v znamení slávnostnej vianočnej akadémie. Uskutočnila sa 17. decembra v miestnom kultúrnom stredisku a okrem plnej sály rodičov sme na nej privítali čestných hostí na čele s vedúcou odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu Nové Zámky PaedDr. Zdenkou Farkašovou. Takmer dvaapolhodinový program zavŕšilo vystúpenie detského speváckeho zboru z Nitry.

Spoločenská sezóna býva obdobím tradičnej rodičovskej zábavy, ktorú organizuje škola v spolupráci s obecným úradom v sále MKS. Vo februári sa v kultúrnom dome uskutočnil detský karneval, žiaci školy vystúpili aj v kultúrnom programe fašiangových slávností 4. marca. Posledný marcový deň sa v školskej jedálni uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov. Tentokrát naše pozvanie prijali i bývalí učitelia a kolegovia, ktorí v ZŠ Semerovo pôsobili v minulosti. Od 4. apríla absolvovalo 38 žiakov 2.-5. ročníka desaťdňový základný plavecký výcvik v krytom bazéne Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Dvory nad Žitavou. Dňa 30. apríla obecný úrad pripravil slávnostné stavanie mája. V sprievodnom programe sa samostatnými číslami prezentovali i žiaci školy. Prvého júna sa v areáli školy udialo mnoho pekného a veselého, ako sa na Deň detí patrí. Vďaka štedrým sponzorom boli odmenení všetci účastníci hier a súťaží, program sa skončil diskotékou v telocvični. Dňa 21. júna žiaci školy podporili myšlienku zdravého športového zápolenia účasťou v Behu olympijského dňa. Blížiaci sa koniec školského roka spestrila druhá školská akadémia, ktorá sa vzhľadom na rodinnú tragédiu v rodine našich žiačok uskutočnila v náhradnom termíne.

Dňa 29. júna sa s našou školou slávnostne a oficiálne rozlúčilo 19 žiakov deviateho ročníka v zložení: Lucia Cagáňová, Eva Turská, Janka Mičeková, Veronika Mokrášová, Petronela Hegedüšová, Marta Balážová, Marianna Škorvagová, Juraj Mojžiš, Gabriel Farkaš, Jozef Nagy, Mário Haládik, Milan Lukáč, Imrich Barus, Lukáš Urbanič, Miloš Kršák, Milan Urban, Andrej Cagáň, Tomáš Jamečný, Radoslav Richter. Ich vedomostnú úroveň dokazuje i skutočnosť, že všetkých prijali na stredné školy. Tridsiateho júna sme sa v tomto školskom roku a v tomto zložení stretli naposledy. Po slávnostných príhovoroch a vyhodnotení našej práce počas uplynulých desiatich mesiacov najlepší a najaktívnejší žiaci prevzali odmeny.

Rada školy
Dňa 16. marca sa uskutočnilo ustanovujúce zasadanie Rady školy pri ZŠ Semerovo. Za predsedu bol zvolený zástupca obecného zastupiteľstva, starosta obce Imrich Hrabovský. Členmi RŠ sa stali: PaedDr. Mária Velčická (zastupuje ZO OZ PŠaV), Mgr. Richard Kiripolský (zastupuje pedagogických pracovníkov), Helena Balážová (zastupuje nepedagogických pracovníkov), rodičov v RŠ zastupujú Beáta Tóthová, Soňa Slobodníková, Tatiana Jagerčíková.

 
Hľadanie